Djelatnost tiskanih medija – upis u Upisnik Hrvatske gospodarske komore

Djelatnost tiskanih medija – upis u Upisnik Hrvatske gospodarske komore
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Novinski nakladnik može se u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati u sudski ili drugi odgovarajući registar kao pravna ili fizička osoba ako uz uvjete propisane zakonom (o trgovačkim društvima, o udrugama, o obrtu) ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.
 
Novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici EU ili drugoj državi ugovornici Ugovora o EGP-u može trajno obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj ako se upiše u sudski ili drugi odgovarajući registar i ima uredništvo u Republici Hrvatskoj.
 
Novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici EU ili drugoj državi ugovornici Ugovora o EGP-u može obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno Zakonu o uslugama.
 
Potrebni dokumenti:
Prijava za upis u Upisnik Hrvatske gospodarske komore sadrži:
– tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište nakladnika te ime i prezime odgovorne osobe nakladnika,
– naziv novina ili drugoga tiska,
– jezik, pismo i periodičnost izdavanja,
– planiranu prosječnu nakladu,
– tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište tiskara,
– ime, prezime i prebivalište glavnoga urednika,
– podatke o strukturi vlasništva u skladu s Zakonom o medijima.
 
Prijavi se prilaže izvadak iz sudskoga ili drugog registra, a pravne i fizičke osobe koje će djelatnost nakladnika obavljati na neprofitan način prilažu i akt kojim je to određeno.
 
Prijava se podnosi na originalnom memorandumu nakladnika.
 
U Upisnik se prijavljuju i pravne osobe koje obavljaju djelatnost distribucije tiska.
 
Prijava treba sadržavati:
  •  tvrtku i sjedište pravne osobe te ime i prezime odgovorne osobe
  • izvadak iz sudskog registra
  • opće uvjete distribucije tiska.
 
Prijava se podnosi na originalnom memorandumu distributera tiska.
 
Dodatne obveze
Nakladnik je dužan u Upisnik prijaviti svaku promjenu podataka navedenih u prijavi u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Ukoliko nakladnik izdaje više tiskovina za svaku treba ispuniti posebnu prijavu.
 

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – u skeniranom PDF obliku
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
• Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI TISKOVINE ZA UPIS U UPISNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE O IZDAVANJU TISKA

OBRAZAC PRIJAVE ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI DISTRIBUTERA TISKA ZA UPIS U UPISNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE O IZDAVANJU I DISTRIBUCIJI TISKA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije:
industrija@hgk.hr; mgjeldum@hgk.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi
Hrvatska gospodarska komora - Sektor za industriju i IT
Draškovićeva 45/IV, 10000 Zagreb, p.p. 630
industrija@hgk.hr; mgjeldum@hgk.hr         
 
Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Novinski nakladnik se u Republici Hrvatskoj upisuje u sudski ili drugi odgovarajući registar.
 
Pravni lijekovi
Hrvatska gospodarska komora dužna je potvrdu o prijavi izdati u roku od tri radna dana od dana primitka potpune prijave, ili u istom roku pozvati nakladnika da prijavu dopuni. U protivnom, smatra se da je izdana potvrda o prijavi tiska.