Arhivska djelatnost – osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva

Arhivska djelatnost – osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
  • osiguran potreban i primjeren radni i spremišni prostor
  • odgovarajuća oprema
  • potreban broj stručnoga arhivskog osoblja
  • novčana sredstva za osnivanje i početak rada arhiva, kao i sredstva za njegov rad.
 
 
Potrebni dokumenti
  • obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih arhiva i privatnih arhiva
  • obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o razgraničenju nadležnosti specijaliziranih arhiva i arhiva koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove
  • studija opravdanosti i izvedivosti u kojoj treba utvrditi: postojanje minimalnih uvjeta za rad arhiva, izvor, vrstu i količinu gradiva koje će se pohraniti u arhiv te dinamiku preuzimanja, izraditi procjenu potrebnoga spremišnog, radnog i korisničkog prostora i pripadajuće opreme, utvrditi broj i strukturu potrebnoga stručnog, administrativnog i pomoćnog osoblja, izraditi procjenu sredstava za osnivanje arhiva i redovni rad po osnivanju, utvrditi izvor sredstava za osiguranje potrebnog prostora, opreme i osoblja, te trajni izvor sredstava za rad arhiva, utvrditi da su osigurani uvjeti za osnivanje arhiva, uvjeti smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broja i strukture stručnog osoblja.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – u skeniranom PDF obliku
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
• Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O POSTOJANJU UVJETA ZA OSNIVANJE SPECIJALIZIRANIH ARHIVA I PRIVATNIH ARHIVA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O RAZGRANIČENJU NADLEŽNOSTI SPECIJALIZIRANIH ARHIVA I ARHIVA KOJI ARHIVSKU SLUŽBU OBAVLJAJU KAO JAVNE USTANOVE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)
 
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o razgraničenju nadležnosti specijaliziranih arhiva i arhiva koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove
Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva.
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja Ministarstva kulture nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku 30 dana od dana dostave rješenja.