Djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje


Djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje, dužne su podnijeti zahtjev za upis u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture te voditi evidenciju nabave i prodaje te drugih pravnih poslova vezanih uz navedena kulturna dobra i kulturne predmete. Svrha vođenja Upisnika i evidencije nabave i prodaje te drugih pravnih poslova je sprječavanje protupravnog postupanja u prometu kulturnim dobrima.
 
Zahtjev za upis u Upisnik fizičke i pravne osobe podnose Ministarstvu kulture u roku 15 dana od dana registracije djelatnosti obavljanja prometa pokretnim dobrima i drugim kulturnim predmetima u sudskom ili drugom odgovarajućem registru.
 
Ministarstvo kulture na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik.
 
Potrebni dokumenti
1. zahtjev za upis u Upisnik
2. preslika osobne iskaznice za fizičku osobu
3. preslika obrtnice za fizičku osobu
 
Dodatne obveze
Fizičke i pravne osobe dužne su o svakoj promjeni podataka u Upisniku pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti 
  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – u skeniranom PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PROMETA POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA I DRUGIM KULTURNIM PREDMETIMA
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14)
 
Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (NN 77/15, 110/16)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
 
Pravni lijekovi
Tužba nadležnom Upravnom sudu protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za upis u Upisnik.