Djelatnost pružanja audiovizualnih medijskih usluga

Djelatnost pružanja audiovizualnih medijskih usluga – audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev; audiovizualnih medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga mora:
 • biti upisan u sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj
 • dobiti dopuštenje Vijeća za elektroničke medije za obavljanje djelatnosti
 • ispunjavati opće i programske uvjete propisane Zakonom o elektroničkim medijima
 • ispunjavati posebne tehničke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete za obavljanje audiovizualnih medijskih usluga sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika
 • imati sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.
Potrebni dokumenti
 1. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev i medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa sa podacima a) naziv pružatelja medijske usluge, b) sjedište pružatelja medijske usluge, c) adresu poslužitelja za audio i/ili audiovizualni program, d) nazivi i adrese sjedišta pružatelja usluga distribucije, e) broj telefona i faksa, e-mail i web adresu, f) OIB pružatelja medijske usluge, g) ime odgovorne osobe, h) podaci o programskom sadržaju
 2. Izvadak iz sudskog registra
 3. Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija ukoliko zahtjev za davanje dopuštenja podnosi neprofitna pravna ili fizička osoba (izvadak iz registra čini potvrda izlistana (isprintana) sa stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra) ili potvrda o statusu proračunskog korisnika tj. potvrda o upisu u registar proračunskih korisnika
 4. Podatke o pravnoj osobi i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu svih pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno ili posredno postale imatelji dionica ili udjela u tom pružatelju medijskih usluga, s podatkom o postotku dionica ili udjela
 5. Vjerodostojnu ispravu o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom - sukladno članku 6. Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika
 6. Vjerodostojnu ispravu o potrebnom broju radnika ili ovjerenu izjavu o ispunjavanju toga uvjeta (isprava ili izjava mora sadržavati ime i prezime osobe te stručnu spremu) – potrebno je osigurati minimalne kadrovske uvjete i to: - glavni urednik koji je novinar i koji je u radnom odnosu (direktor/predsjednik uprave/ravnatelj i glavni urednik mogu biti ista osoba) - izuzetno, glavni urednik pružatelja medijskih usluga na zahtjev ne mora biti novinar
 7. Pružatelj medijske usluge satelitskog, internetskog, kabelskog prijenosa i drugog dopuštenog oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa mora imati programsku osnova koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje: a) vrsta audiovizualnog ili audio programa, od kojih više od 70% moraju biti istovrsni programi ako se radi o specijaliziranom programu, b) predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja, c) predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja, d) predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela, e) omjer europskih djela, audiovizualnih djela neovisnih proizvođača i drugih djela, f) vrijeme objavljivanja. Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev ne mora imati programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu, nego je dovoljno samo kratko opisati programski sadržaj.
 8. Ispunjeni obrazac Programske osnove za objavu na internetskoj stranici AEM-a. Elektronička verzija obrasca i detaljni naputak o načinu izrade Programske osnove za objavu na internetu dostupni su na web stranici Agencije za elektroničke medije. Programska osnova za objavu na internetskoj stranici AEM-a dostavlja se u zasebnoj elektronskoj datoteci prikladnoj za objavljivanje
 9. Izjavu o raspolaganju opremom kojom se osigurava kvalitetna proizvodnja, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, te čuvanje snimki objavljenog programa. Pružatelji medijskih usluga koji ne posjeduju svoju opremu, odnosno dio ili cjelokupnu opremu osiguravaju kroz usluge drugih tvrtki, ispunjavanje uvjeta dokazuju odgovarajućim ugovorom ili drugim pravnim aktom
 10. Osnovni podaci o sustavima distribucije koje pojedini pružatelj medijske usluge namjerava koristiti (kabel, internet, satelit i ostalo)
 11. Poslovni plan pružatelja medijske usluge za prve 3 godine- koji obvezno sadrži:
  a) izvore financiranja potrebne za pokretanje programskog kanala i za obavljanje djelatnosti;
  b) pregled planiranih prihoda i rashoda i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan  
 12. Vjerodostojna isprava o raspolaganju početnim sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju sredstava (pismo namjere financijske ustanove ili ovjerena izjava fizičke ili pravne osobe o davanju novčanih sredstava na raspolaganje). Početna financijska sredstva za rad trebaju biti u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja sukladno Poslovnom planu iz prethodne točke. Postojeći pružatelji medijskih usluga ispunjavanje uvjeta iz ove točke dokazuju vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON2)
 13. Izjave da se obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga ne ostvaruje nedopuštena koncentracija vlasništva.

Dodatne obveze
Neprofitni pružatelji moraju uz naprijed navedenu dokumentaciju dostaviti dodatno još:
-           financijsko izvješće koje prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev
-           ovjerenu potvrdu o plaćama radnika i naknadama članovima tijela upravljanja i nadzora
-           izjavu kako se eventualna dobit od djelatnosti u godini koja je prethodila zahtjevu za upis koristila samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti.
 


E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – u skeniranom PDF obliku
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
• Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA AUDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH USLUGA NA ZAHTJEV

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE MEDIJSKIH USLUGA ZA SATELITSKI, INTERNETSKI, KABELSKI PRIJENOS I DRUGE DOPUŠTENE OBLIKE PRIJENOSA AUDIOVIZUALNOG I/ILI RADIJSKOG PROGRAMA

OBRAZAC PRIJAVE VLASNIČKE STRUKTURE PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA

OBRAZAC IZJAVE DA SE OBAVLJANJEM DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA NA TEMELJU ČLANKA 79. I 19. ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA NE OSTVARUJE NEDOPUŠTENA KONCENTRACIJA VLASNIŠTVA

OBRAZAC IZJAVE O RASPOLAGANJU OPREMOM

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: info@e-mediji.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi
Agencija za elektroničke medije
Jagićeva 31, 10000 Zagreb
info@e-mediji.hr
 
Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Dopuštenje za pružanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i /ili radijskog programa
Dopuštenje za uslugu na zahtjev
 
 
Pravni lijekovi
Protiv odluke Vijeća za elektroničke medije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave navedene odluke.
 
Protiv odluke o dopuštenju za satelitski, internetski, kabelski prijenos te odluke o dopuštenju za uslugu na zahtjev nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke.