Javni poziv za potporu dijelu troška izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti (Rok: 16.11.2020. do 17:00)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje
 

J A V N I  P O Z I V
ZA POTPORU DIJELU TROŠKA IZVEDBE U PODRUČJU KAZALIŠNE, PLESNE I GLAZBENE (KLASIČNA I JAZZ GLAZBA) DJELATNOSTI
 
 
I.
Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za pokrivanje dijela troška održavanja programa u području izvedbenih umjetnosti, kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti u okolnostima epidemije koronavirusa. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti.
 
Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti u okolnostima smanjenih prostornih kapaciteta i posljedične nemogućnosti pokrivanja dijela troškova izvedbi iz vlastitih prihoda od prodaje ulaznica.
 
II.
Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
1. pravni subjekti koji djeluju u području kazališne djelatnosti i zadovoljavaju sljedeće kriterije:
 1. upisani su u Očevidnik kazališta
 2. nije im osnivač tijelo javne vlasti
 3. u 2019. godini su ostvarili prihode od prodaje ulaznica na gostovanjima ili u matičnom izvedbenom prostoru.
2. umjetničke organizacije koje djeluju u području plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti, a zadovoljavaju sljedeće kriterije:
 1. djelatnošću se profesionalno bave najmanje 2 godine
 2. u 2019. godini su ostvarili prihode od prodaje ulaznica na gostovanjima ili u matičnom izvedbenom prostoru.
 
III.
Bespovratnim sredstvima moguće je pokriti sljedeće troškove nastale u razdoblju od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2021. godine:
 1. do 50% troška najma prostora za održavanje kazališnih, plesnih ili glazbenih izvedbi na gostovanjima
 2. do 50% režijskih troškova za matični izvedbeni prostor u kojem se održavaju kazališne, plesne ili glazbene izvedbe
 
IV.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 
 1. elektronički popunjenu ePrijavnicu
 2. obaveznu opću dokumentaciju:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
 
V.
Prijave se podnose elektroničkim putem na online obrascu. Uz svaku elektronički popunjenu prijavu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
VI.
Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će Povjerenstvo. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture i medija na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/  nakon donošenja odluke.
 
VII.
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ciljevima ovog poziva do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj poziv.
 
VIII.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i traje 15 dana od dana objave.

 
Zagreb, 30. listopada 2020. godine
 


>>> Prijava na Javni pozivSva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: izvedba@min-kulture.hr