ISPRAVAK NATJEČAJA - za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/19 i 55/19 - ispravak) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, za 2019. - 2023. godinu za 2019. - 2023., Ministarstvo kulture objavljuje: 
 
ISPRAVAK NATJEČAJA
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama za 2019. – 2023. KLASA:  612-08/19-03/0073, URBROJ: 532-04-01-01-02/1-19-3 od 31. svibnja 2019. godine,  koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 55/19U Natječaju za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama za 2019. – 2023., KLASA: 612-08/19-03/0073, URBROJ: 532-04-01-01-02/1-19-2 od 31. svibnja 2019. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 55/19,  u cijelom tekstu Natječaja, iza riječi: „pravne“ dodaje se riječ: „i/ili fizičke“ u odgovarajućem padežu.
 
 
Točka IV. mijenja se i glasi:

„IV. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave ispravka Natječaja u „Narodnim novinama“.“ 

Točka V. mijenja se i glasi:

„V. Javno otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja obavit će 17. lipnja 2019. godine u Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2 u 11 sati.“