​Smjernice - Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti


Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu


Prema članku 3. Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu Kulturno vijeće će uzeti u obzir navedene upute, a vezano uz epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

PRIORITETI

Temeljni prioriteti Vijeća za dodjelu sredstava pri ocjenjivanju programa odnosili su se na kvalitetu programa, lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Posebno su vrednovani kvaliteta prijavnice (realan i uvjerljiv troškovnik, dobro obrazložen program, dosadašnja postignuća ustanove, uključenost većeg broja umjetnica i umjetnika, profesionalni životopisi sudionica i sudionika u programu), a u obzir su uzeti i elementi inovativnosti i edukativnih doprinosa pojedinačnih programa.

Prilikom uvida u dosadašnje sufinanciranje uočili smo da je došlo do disperzije sredstava, koja se dodjeljuju u minimalnim iznosima velikom broju prijavitelja. Ovo Vijeće nastojalo je uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH.

Vijeće prepoznaje i stimulira važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji kulturno-umjetničke djelatnosti u području izvedbenih umjetnosti.

Vijeće je nastojalo postići veću izbalansiranost u regionalnoj/županijskoj slici kazališnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj u odnosu na prošlogodišnju raspodjelu sredstava.

Vijeće je nastojalo povećanjem sredstava ukazati na uočavanje pozitivnih promjena i mjerljivih uspjeha onih ustanova koje su u prošloj sezoni ostvarile značajne pomake.

Vijeće je uočilo nekoliko ustanova koje kontinuirano i zabrinjavajuće stagniraju u programskom, estetskom i organizacijsko-produkcijskom segmentu, čime ozbiljno narušavaju ugled koji imaju kroz duže vrijeme i nude sadržaje niske kvalitete koji ne zaslužuju potporu Ministarstva kulture i medija, pa je zbog toga Vijeće preporučilo Ministarstvu razgovor s upravama tih ustanova, rezervirajući za njih, zbog renomea i značaja, tradicije i dugogodišnjeg postojanja tih ustanova, sredstva na razini prošlogodišnjih, uz opomenu da bi se, ukoliko se problemi ne riješe, sredstva mogla značajno smanjiti ili čak uskratiti.

Vijeće je predložilo i trajno institucionalno rješavanje problema nekih manifestacija koje su se razvile do razine na kojoj je nužna njihova profesionalnija organizacija i kvalitetniji ustroj. 
 
NAČELA

Načelo profesionalnosti:
Prihvatljive programe mogu predlagati isključivo nositelji s profesionalnim kompetencijama koji su registrirani u Očevidniku kazališta ili koje zastupaju strukovne udruge. Također, prilikom odabira umjetnica i umjetnika koji će biti angažirani na provedbi predloženog programa, dominantno bi morali prevladavati umjetnice i umjetnici s profesionalnim statusom, osim u kategoriji prijava za kazališni amaterizam.

Načelo komplementarnosti
Organizacije i pojedince koji su ulagali u razvoj produkcijskih kapaciteta te tako ojačali financijsku sigurnost i zajamčili provedbu programa kroz komplementarne izvore financiranja (Zaklada „Kultura nova“, Poduzetništvo u kulturi, Ruksak pun kulture, EU projekti te ostale sukladne platforme financiranja) treba visoko ocijeniti i poticati na daljnji razvoj kapaciteta. Prijedlozi koji su podnijele organizacije koje se oslanjaju isključivo na financiranje Ministarstva kulture i medija, slabeći tako vlastite kapacitete i održivost programa, ocijenjeni su nedostatno kvalitetnim. Iznimno se mogu prihvatiti programi iz lokalnih sredina koji zadovoljavaju kvalitativne kriterije, ali ih lokalna uprava ne prepoznaje kao javnu potrebu.

Načelo kontinuiteta
Načelo kontinuiteta odnosi se na prijavitelje koji djeluju u dužem vremenskom razdoblju i sustavno su razvijali programske i organizacijske kapacitete te redovito distribuirali radove, djela i programe. Pozitivnu evaluaciju zavrjeđuju i oni programi koji  se odnose na stvaranje kvalitativnih preduvjeta za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja i praksi. Od prijavitelja s dužim prisustvom na sceni također se očekuje kontinuitet umrežavanja u Republici Hrvatskoj i međunarodnoj sceni, kao i kontinuitet programske razmjene i suradnje te širenje i razmjena znanja, iskustava i dobre prakse.

Načelo poticanja razvoja mladih umjetnika
Sukladno razvoju sustavnog visokog obrazovanja u polju izvedbenih umjetnosti potrebno je podržati i poticati pozitivno okruženje za prihvaćanje mladih kazališnih umjetnika, odnosno budućih nositelja razvoja izvedbenih umjetnosti u Hrvatskoj. Programe u kojima su angažirane akademije koje obrazuje buduće profesionalne izvedbene umjetnice i umjetnike prepoznati su i vrednovani, uz njihovo istodobno poticanje manjim sredstvima na samostalno djelovanje i razvoj vlastitih organizacijskih kapaciteta, kao i uključivanje u mogućnosti sufinanciranja iz različitih drugih, domaćih i inozemnih izvora.

Načelo razvoja publike
Ovo načelo podrazumijeva razvoj raznolikih i primjenjivih pristupa, metoda i alata aktivnog uključivanja i sudjelovanja publike u planiranju, programiranju, upravljanju, stvaranju, produkciji, prezentaciji i evaluaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti te poticanje sudjelovanje i uključivanje marginaliziranih i podzastupljenih skupina. Istodobno, ovim načelom ne treba favorizirati komercijalne programe nekvalitetnog  sadržaja koji privlače široku publiku, jer bi to dovelo do devalvacije kvalitete sadržaja.
 
SMJERNICE

Kvalitativne smjernice:

1.    Kontinuitet i mjerljivi rezultati: Dosadašnja postignuća, razvoj ustanove i kontinuirano održavanje kvalitete i podizanje kapaciteta
2.    Uključivost: Uključivanje većeg broja profesionalnih izvedbenih umjetnica i umjetnika različitih generacija. U trenutnim epidemiološkim okolnosti i ograničenjima prednost će imati produkcije koje angažiraju samostalne umjetnike i freelancere.
3.    Raznovrsnost: Sudjelovanje umjetnica i umjetnika različitih izvedbenih poetika.
4.    Regionalna i lokalna zastupljenost: Uključivanje i balansiranje sudjelovanja ustanova iz svih dijelova RH i lokalnih zajednica.
5.    Umreženost i šira vidljivost: Povezivanje s drugim ustanovama i organizacijama, veći broj gostovanja u različitim mjestima, ostvarivanje vidljivosti na širem prostoru RH i izvan nje.
6.    Kritičnost i refleksivnost: analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje kulturnog, umjetničkog, društvenog, ekonomskog, političkog, povijesnog, etičkog i/ili ideološkog okruženja u kojima se djeluje.
7.    Angažiranost: utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, etičko, okruženje te angažiranje većeg broja različitih umjetnica i umjetnika u projektima, proaktivan odnos prema različitim sredstvima financiranja, podizanje kapaciteta i jačanje produkcijskih okvira.
8.    Inovativnost: korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i/ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija u području suvremene izvedbene umjetnosti.
9.    Istraživački pristup: procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, koncepcija i metoda.
10. Razvoj publike: transparentan proces razvoja publike, stvaranje projekata namijenjenih djeci i podzastupljenim skupinama, razvoj edukativnih projekata za širu stručnu zajednicu.
11. Produkcijski okvir: Mjerljiva i vidljiva nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta i profesionalnosti produkcije, intenziviranje koprodukcija i razmjena predstava
12. Međunarodna vidljivost: pozicioniranje na europskoj i međunarodnoj suvremenoj sceni kroz predstavljanje projekata, organizacija i pojedinaca.

Kvantitativne smjernice
1.    Razrađeni svi troškovi projekta. Realni, uvjerljivi i održivi financijski planovi.
2.    Brojčani pokazatelji sudionica i sudionika, broja izvedaba, gostovanja i sl.
3.    Brojčani pokazatelji publike, festivala, nagrada i sl.

Formalne i administrativne smjernice:
1.    Jasno i čitko ispunjena prijavnica isključivo na hrvatskom jeziku.
2.    Uredno izvršene sve obveze iz prethodnog razdoblja, prihvaćena izvješća za prethodno razdoblje i nepostojanje problematičnih elemenata u prethodnim izvješćima.
3.    Ispunjavanje uvjeta o profesionalnom statusu, upisanost u očevidnik, učlanjenost u strukovne udruge.