Knjižnična djelatnost - Razvojni programi i projekti (pregled sa stanjem 18.12.2017.)

 


Knjižnična djelatnost - Razvojni programi i projekti .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 18.12.2017.)
 
Na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu / knjižnična djelatnost  prispjele su je 393 prijave programa od kojih je odobreno 316 programa:

Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju, Ministarstvu kulture dostavljaju narodne knjižnice te izvješća županijskih matičnih službi koje ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Služba za knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu / knjižnična djelatnost.
 
Knjižnična djelatnost
  Programi: Iznosi: Postotak:
Akcije i manifestacije u knjižničkoj djelatnosti 78 665.600,00 kn 3,84%
Nabava knjižne i neknjižne građe u knjižnicama 221 16.249.000,00 kn 93,83%
Razvojni programi i projekti (radionice, seminari) 16 402.700,00 kn 2,33%
UKUPNO: 316 17.317.300,00 kn 100,00%


  
Hrvatsko knjižnično vijeće
 je na toj podlozi, na svojoj 22. sjednici, održanoj u Ministarstvu kulture 24.  i 25. listopada 2017. godine, donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnost:
-  pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
- pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
- posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
- broj stanovnika određenoga područja na kojemu djeluje knjižnica
- broj članova knjižnice
- broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
- obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
- broj virtualnih posjeta knjižnici
- raspoloživ prostor knjižnice
- broj stručnih djelatnika
- usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
- proširenje djelatnosti
- osamostaljenje
- pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
- zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
- jednakomjerno ulaganje osnivača knjižnice, županije, vlastitoga ili sponzorskoga prihoda i Ministarstva kulture − 50:50
- u slučaju kada knjižnica djeluje na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, omjer sredstava osnivača županije, vlastitoga ili sponzorskoga prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
- u slučaju kada je osnivač prethodne godine uložio sredstva u infrastrukturu knjižnice koja je time značajno povećala prostor i proširila program, omjer sredstava osnivača županije, vlastitoga ili sponzorskoga prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
- inicijalna sredstva novim, tek osnovanim, knjižnicama
- dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.
 
Za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti uvaženi su i dodatni kriteriji:
- inovativnost ponuđenog programa
- kontinuitet
- dobivene nagrade ili priznanja
- poticanje društvene inkluzije
- značaj i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
- kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa.