Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe (pregled sa stanjem 19.12.2017.)Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 19.12.2017.) 
 
Na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu / Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe prispjele su 79 prijave programa u iznosu od 5.614.894,11 kuna od kojih je odobreno 42 program u iznosu od 833.628,00 kuna.
 
Sukladno Nacionalnom projektu „Hrvatska kulturna baština“, Vijeće projekta „Hrvatska kulturna baština“ (Vijeće projekta) donosi Kriterije za vrednovanje i odabir programa digitalizacije arhivske, knjižnične, muzejske građe.
 
Vijeće projekta daje prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva.
 
Prednost imaju ustanove koje imaju vrijednu knjižničnu, arhivsku i muzejsku građu te koje svojim programima djeluju u cilju izrade  metapodataka digitalizirane baštine prema formatima Europeane i valorizacije u europskom kontekstu.
 
Vijeće projekta razmatra prijedloge programa koji sadrže detaljan Plan projekta digitalizacije građe izrađen prema smjernicama za pripremu digitalizacije građe.
Prednost imaju programi koji potiču:

dostupnost građe, stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama. Programi čija realizacija ne uključuje javnu dostupnost neće se podržati
zaštitu građe, zaštitu arhivske, knjižnične, muzejske građe i uopće građe kulturne baštine, pristup toj građi na internetu i prezentaciju kulturnog identiteta
predstavljanje i promidžbu građe, umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim i regionalnim mrežama kulturnih sadržaja, suradnju između baštinskih ustanova na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini
razvoj novih usluga i proizvoda, kulturnu raznolikost i uporabu digitaliziranih kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima, sadržajnu i tehničku kvalitetu i inovativnost te uporabu svih vrsta medija, korištenje novih tehnologija, 3D laserskog skeniranja u funkciji digitalizacije kulturno – povijesnih – graditeljskih spomenika Republike Hrvatske
 
Vijeće projekta nije razmatratralo predložene projekte koji:
- ne sadrže detaljan Plan projekta
- svojim programom ne uključuju javnu on-line dostupnost digitalizirane građe
- se odnose na kupnju informatičke opreme za digitalizaciju građe
 
Prednost pri donošenju odluke o sufinanciranju imali su ekonomični programi te programi za koje je predlagatelj osigurao dostatnu potporu iz drugih (županije, gradovi/općine, sponzori/donatori, strane organizacije i drugo) ili vlastitih izvora posebno EU fondova.
 
Pri razmatranju programa primjenjuje se izvještaj o evaluaciji programa korisnika sredstava osnovom koji uključuje i financijski izvještaj za prethodnu godinu. Izvještaje priprema stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture.