Upute Hrvatskog muzejskog vijeća za prijedlog otkupa građe za nadopunu fundusa muzeja kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i muzeja vjerskih zajednica (2022.)

Zahtjev za otkup građe za nadopunu fundusa muzeja kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i muzeja vjerskih zajednica iznimno je moguće uputiti Hrvatskom muzejskom vijeću na razmatranje.

Hrvatsko muzejsko vijeće raspravlja i donosi mišljenje o zahtjevima za otkup građe za nadopunu fundusa muzeja, a prema potrebi, može zatražiti mišljenje relevantnih stručnjaka.
 
Kriteriji Hrvatskoga muzejskog vijeća za odobravanje otkupa građe za nadopunu fundusa muzeja:
 
 1. vrijednost predmeta (umjetnička, povijesna, znanstveno-obrazovna ili općedruštvena)
 2. razina očuvanosti predmeta
 3. primjerenost procjene trenutačne tržišne vrijednosti predmeta
 4. potrebitost otkupa predmeta za nadopunu fundusa muzeja u skladu s planom rada i razvitka muzeja i planom prikupljanja građe
 5. raritetnost predmeta na tržištu
 6. osiguranje adekvatnih uvjeta za čuvanje predmeta
 
Dokumentacija koju je potrebno priložiti:
 
 1. plan prikupljanja građe muzeja
 2. dokumentacija o predmetu otkupa:
 • naziv predmeta koji se predlaže za otkup i ime autora (ako je poznato)
 • osnovni podaci o predmetu
 • odgovarajuća fotodokumentacija (iz koje je vidljivo i postojeće stanje predmeta)
 • obrazloženje razloga za otkup predmeta (posebice s obzirom na uklapanje u fundus muzeja)
 • izjava o osiguranim adekvatnim uvjetima za čuvanje predmeta
 • stručna analiza/ocjena vrijednosti predmeta
 • stručna procjena trenutačne tržišne vrijednosti predmeta (procjena kustosa u muzeju ili relevantnog vanjskog stručnjaka)
 • izjava o vlasništvu predmeta ovjerena kod javnog bilježnika
 • traženi iznos za otkup (pismo namjere prodavatelja ili kopija ugovora, predugovora ili sporazuma)
 • izjava osnivača ili suosnivača muzeja o sudjelovanju u financiranju otkupa
 
Pri otkupu predmeta za koja se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra, predlagatelj se upućuje na odredbe članka 18. Zakona o Zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 - ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13,NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), te propise o nalazu blaga članka 140. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak).