Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima - zonama za 2024. - 2029.

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/19, 55/19-Ispravak, 79/20) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2024. - 2029., Ministarstvo kulture i medija objavljuje: NATJEČAJ 
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima - zonama za 2024. - 2029. 


I. Ovim natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja - zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro za 2024. - 2029. (Program je objavljen na poveznici: https://min-kulture.gov.hr ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija). 

II. Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (Narodne novine, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
-  registracija pravne osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra); 
- prijave pravnih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj; 
Ministarstvo kulture i medija ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju. 

III. Uz ponudu, pravna osoba dužna je priložiti: 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, 
- izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, 
- izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Programom i 
- ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Programom. 

IV. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

V. Javno otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 14. svibnja 2024. godine u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Zagreb, Runjaninova 2 u 13 sati. 
Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni svi podnositelji ponuda (odgovorne osobe ili opunomoćenici s urednom punomoći). 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 

VI. Prednost na natječaju imat će pravna osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine. 

VII. Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon javnog otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, izdavanje dopuštenja za pravnu osobu koja bude izabrana na temelju ovog natječaja. 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka prijedloga Stručnog povjerenstva. 

VIII. Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati». 
  
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr
 
 
 
Ministarstvo kulture i medija