Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2024. godini (Rok: 2. travnja 2024.)

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje

 

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2024. godini
 
I.

Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse i jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

II.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:
 
A| Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 
              
Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:
 
A1. Umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika
 • istraživanje i edukacija u svrhu realizacije novog rada ili projekta, razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija te profesionalni umjetnički razvoj (sudjelovanje u domaćim ili međunarodnim edukacijama, predavanjima, radionicama, seminarima i sl., u online ili offline formatu). 

A2. Realizacija novih radova
 • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o postojećem planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi.

A3. Prezentacija rada

Aktivnost može uključivati:
 • podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice prijavitelja);
 • projekte virtualnog bilježenja i predstavljanja procesa rada umjetnika (razgovori s umjetnikom, vodstvo po ateljeu ili otvoreni dan ateljea) dostupne na mrežnim stranicama umjetnika ili drugim platformama koji će omogućiti upoznavanje i uključivanje publike u procese umjetničkog rada.
 
Kriteriji za vrednovanje programa u A kategoriji:

•    razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta (prijave s nedostatno elaboriranim detaljnim opisom programa neće se razmatrati);
•    elementi inovativnosti i istraživačkog pristupa;
•    razina uspostavljenog suodnosa sa suvremenim kulturnim kontekstom;
•    ukupni doprinos daljnjem razvoju područja suvremene umjetnosti;
•    ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i dostava svih propisanih obaveznih priloga.
 
 
B| Poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi
 • poticaj umjetniku za autorski rad na samostalnoj izložbi dogovorenoj u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene vizualne umjetnosti u Republici Hrvatskoj i koja ima kontinuiranu izložbenu/izlagačku djelatnost;
 • potpora se dodjeljuje temeljem potvrde organizatora izložbe o izlaganju s naznačenim terminom dogovorene izložbe;
 • samostalnom izložbom u smislu ovog poziva smatra se izložba na kojoj radove izlaže do 3 umjetnika;
 • poticaj se odnosi na izložbu koja se otvara u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024.
 
III.
Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

Kategorija A:

Aktivnost A1:
 • potpore u iznosu od 650,00 EUR do maksimalno 3.500,00 EUR
Aktivnost A2:
 • potpore u iznosu od 2.000,00 EUR do maksimalno 8.000,00 EUR
Aktivnost A3:
 • potpore u iznosu od 650,00 EUR do maksimalno 3.500,00 EUR
 
Kategorija B:
 • sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR bit će dodijeljena prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete Poziva.
 
IV.
 
Prihvatljivi predlagatelji - tko može podnijeti prijavu:
 • državljani Republike Hrvatske;
 • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse u području vizualnih umjetnosti, primijenjene umjetnosti;
 • vizualni umjetnici koji kontinuirano profesionalno djeluju u području vizualnih umjetnosti više od 3 godine (izlaganje u okviru nastavnog programa neće biti vrednovano). 
Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv. Prijavitelji koji podnesu više od jedne prijave neće biti razmatrani.
U kategoriji B jedan prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jednu izložbu koja će se otvoriti u vremenskom razdoblju koje je propisano Pozivom.
Na Javni poziv mogu se prijaviti vizualni umjetnici koji zadovoljavaju propisane uvjete neovisno o tome jesu li ostvarili potporu na Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2023. ili prethodnim godinama.

V.
 
Programe prijavljene na Javni poziv vrednovat će Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2024. godini. 
Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, ministrica kulture i medija donijet će Odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka Javnog poziva.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
VI.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-Prijavnice koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-Prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
Obavezni prilozi uz e-Prijavnicu:
 1. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za 2024. godinu (predložak dostupan za preuzimanje unutar e-Prijavnice);
 2. Obrazac Izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka za 2024. godinu (predložak dostupan za preuzimanje unutar e-Prijavnice);
 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga kojom se potvrđuje nepostojanje duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana;
 4. Životopis umjetnika (detaljan životopis s popisom ostvarenih samostalnih i skupnih izložbi kojim se dokazuje kontinuirano profesionalno djelovanje u umjetničkom području dulje od 3 godine);
 5. Umjetnički portfolio (pdf);
 6. Detaljan opis programa koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti;
 7. Detaljno specificirani troškovnik programa (aktivnosti A1, A2 i A3);
 8. Potvrda organizatora izložbe o izlaganju s naznačenim terminom dogovorene izložbe u 2024. godini (aktivnost B).
 Obavezne priloge nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
 
 
VII.
 
Prijave se podnose u razdoblju od 28. veljače do 2. travnja 2024. u 17 sati.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku (e-Prijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.
 
VIII.

Prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Ministarstvu kulture i medija sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
Ministarstvo kulture i medija dužno je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
IX.

Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima.

X.
 
Uvjeti Javnog poziva s uputama za predlagatelje sastavni su dio ovog poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.