Hrvatsko arhivsko vijeće

Hrvatsko arhivsko vijeće je savjetodavno tijelo koje obavlja savjetodavne i stručne poslove u arhivskoj djelatnosti, prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018), a osobito: raspravlja o općim pitanjima iz područja arhivske djelatnosti, daje preporuke i mišljenja o unapređenju djelatnosti; potiče unapređenje normi i propisa od važnosti za arhivsku djelatnost; razmatra i predlaže programe razvoja arhivske djelatnosti; razmatra programe rada i godišnja izvješća o radu državnih arhiva; daje mišljenje o potrebi i uvjetima za osnivanje arhiva; te daje mišljenje o stjecanju viših stručnih arhivskih zvanja i drugih viših zvanja u arhivskoj struci; obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Hrvatsko arhivsko vijeće ima sedam članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća. Predsjednika i druge članove Hrvatskog arhivskog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu. Za predsjednika i druge članove Hrvatskog arhivskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti stručnjaci u području arhivske djelatnosti.

Hrvatsko arhivsko vijeće donosi poslovnik o svom radu.
Stručne i administrativne poslove za Hrvatsko arhivsko vijeće obavljaju stručne službe ministarstva nadležnog za kulturu.Predsjednik i članovi Hrvatskog arhivskog vijeća

  • Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu, predsjednik Vijeća


članovi:

  • prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
  • dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv
  • dr. sc. Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
  • dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
  • mr. sc. Nataša Mučalo, Državni arhiv u Šibeniku
  • mons. Nedjeljko Pintarić, Zagrebačka nadbiskupija