Hrvatsko arhivsko vijeće

Hrvatsko arhivsko vijeće je savjetodavno tijelo koje obavlja savjetodavne i stručne poslove u arhivskoj djelatnosti, prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18NN 98/19NN 114/22NN 36/24), a osobito: raspravlja o općim pitanjima iz područja arhivske djelatnosti, daje preporuke i mišljenja o unapređenju djelatnosti; potiče unapređenje normi i propisa od važnosti za arhivsku djelatnost; razmatra i predlaže programe razvoja arhivske djelatnosti; razmatra programe rada i godišnja izvješća o radu državnih arhiva; daje mišljenje o potrebi i uvjetima za osnivanje arhiva; te daje mišljenje o stjecanju viših stručnih arhivskih zvanja i drugih viših zvanja u arhivskoj struci; obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Hrvatsko arhivsko vijeće ima sedam članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća. Predsjednika i druge članove Hrvatskog arhivskog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu. Za predsjednika i druge članove Hrvatskog arhivskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti stručnjaci u području arhivske djelatnosti.

Hrvatsko arhivsko vijeće donosi poslovnik o svom radu.
Stručne i administrativne poslove za Hrvatsko arhivsko vijeće obavljaju stručne službe ministarstva nadležnog za kulturu.


Predsjednik i članovi Hrvatskog arhivskog vijeća (15.11.2022. - 15.11.2026.)
 

- mr. sc. Nataša Mučalo, ravnateljica Državnog arhiva u Šibeniku, predsjednica Vijeća

članovi:
- dr. sc. Ante Gverić, ravnatelji Državnog arhiva u Zadru
- dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv
- dr. sc. Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
- dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
- dr. sc. Ana Holjevac Tuković, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
- mons. Nedjeljko Pintarić, Zagrebačka nadbiskupija• Arhiva