Poslovnik o radu

Na temelju čl. 36. stavka 5. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine“, br. 17/19), Hrvatsko knjižnično vijeće na 1. sjednici održanoj 14. i 15. svibnja 2019. donosi

POSLOVNIK O RADU
HRVATSKOGA KNJIŽNIČNOG VIJEĆA

Članak 1.
 
Ovim se poslovnikom uređuju organizacija i način rada Hrvatskoga knjižničnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeća), njegovih povjerenstava i drugih tijela.

Vijeće je savjetodavno je tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje obavlja stručne i druge poslove knjižnične djelatnosti u skladu s odredbama Zakona.
 
Članak 2.
 
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova članova Vijeća.

O svom glasu odsutni član može se izjasniti pisanim putem.
 
Članak 3.
 
Vijeće u pravilu održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture.

Rad Vijeća je javan. Vijeće može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07, 86/12).
 
Članak 4.
 
Vijeće obavlja stručne, savjetodavne i druge poslove u području knjižničarstva utvrđene Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.
 
Članak 5.


Za proučavanje određenih pitanja i pripremu prijedloga za njihovo rješavanje Vijeće može osnivati stalna i povremena povjerenstva i posebna radna tijela.
 
Povjerenstva Vijeća mogu o svom radu donijeti i poseban poslovnik koji odobrava Vijeće.
 
Članak 6.


Stalna povjerenstva Vijeća su:
- Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci
- Povjerenstvo za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.
 
Članak 7.
 
Vijeće donosi program i plan rada.
Program sadrži zadaće i poslove koje Vijeće treba izvršiti u određenom vremenskom razdoblju, a plan sadrži i rokove u kojima će se određene poslove obaviti.
 
Članak 8.
 
Zamjenika predsjednika Vijeća biraju članovi iz svojih redova.
 
Članak 9.
 
Poslove iz svog djelokruga Vijeće obavlja na sjednicama.
 
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju prema potrebi, u skladu s programom i planom rada Vijeća.
 
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.
 
Sjednica Vijeća se saziva i na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministra kulture.
 
Sjednice Vijeća priprema predsjednik Vijeća u dogovoru s nadležnim državnim tajnikom ili pomoćnikom ministra.
 
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
 
Sjednice povjerenstava i drugih tijela sazivaju njihovi predsjednici, koje imenuje Vijeće, odnosno voditelji na temelju zaključaka Vijeća.
 
Članak 10.
 
Pisani poziv za sjednicu Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova Vijeća dostavlja se najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice, a obvezno sadrži dan, sat i mjesto održavanja sjednice.
 
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik može sazvati sjednicu i bez pismenog poziva, najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice s tim da dnevni red predloži na samoj sjednici i predoči potrebni materijal.
 
Članak 11.
 
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Vijeća te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
 
Sjednicama Vijeća obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik ministra kulture ili osoba koju on ovlasti.
 
U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.
 
Članak 12.
 
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik.
 
Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
Članak 13.
 
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
 
U slučaju njegove spriječenosti sjednici predsjedava zamjenik, a ukoliko je i ovaj spriječen, na sjednici se većinom glasova nazočnih bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
 
Predsjednik izlaže predmet prema utvrđenom dnevnom redu, daje i oduzima riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 14.
 
Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova članova Vijeća.
 
Glasovanje je u pravilu javno. Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
 
Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja. Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu osobno sudjeluje.
 
Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja.
 
Predsjednik potpisuje sve prijedloge i zaključke koje donosi Vijeće, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje zamjenik.
 
Članak 15.
 
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
 
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Vijeća i zapisničar.
 
 
Članak 16.
 
Zapisnik sa sjednice Vijeća dostavlja se svim članovima Vijeća elektroničkim putem na izglasavanje najkasnije osam radnih dana nakon sjednice. Nakon što ga članovi vijeća u sljedeća tri radna dana izglasaju, zapisnik se dostavlja ministru nadležnom za kulturu, ministru nadležnom za znanost i obrazovanje, tijelima koja imaju predstavnike u Vijeću, organizacijama ili pojedincima na koje se odnose zaključci iz zapisnika, odnosno koji su dužni izvršiti zaključke iz zapisnika ili se brinu o njihovu izvršenju ili su za njih zainteresirani, što se određuje samim zaključkom.
 
Provođenje zaključaka koje donosi Vijeće prati Ministarstvo kulture i vodi o tome evidenciju.
 
Članak 17.
 
Stručne, administrativne i financijske poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.
 
Članak 18.
 
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.