Bilješke sa sjednica

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti 2022.

Sjednica Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (u nastavku: KV) održana je u trinaest online sastanaka u razdoblju od 6. prosinca 2021. godine do 11. siječnja 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak, 6. prosinca – od 10.30 do 15.35
utorak, 7. prosinca – od 9.00 do 16.00
srijeda, 8. prosinca – od 9.30 do 16.05
četvrtak, 9. prosinca – od 9.00 do 15.33
petak, 10. prosinca – od 9.30 do 16.57
ponedjeljak, 13. prosinca – od 9.30 do 15.03
utorak, 14. prosinca – od 9.30 do 13.32
srijeda, 15. prosinca – od 9.30 do 12.04
četvrtak, 16. prosinca – od 9.30 do 13.53
utorak, 4. siječnja – od 9.30 do 13.30
petak, 7. siječnja – od 9.00 do 15.36
ponedjeljak, 10. siječnja – od 9.00 do 11.06
utorak, 11. siječnja – od 9.00 do 12.31
 
Svi sastanci održavali su se online.
 
Dnevni red:

1. Konstituiranje novog sastava KV-a za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
2. Donošenje Poslovnika o radu KV-a za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
3. Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu
4. Razmatranje natječajnih prijava prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.
5. Razno
 
Na početku prvog termina, članovi KV-a jednoglasno su izabrali Hanu Breko Kustura za predsjednicu, donijeli Poslovnik o radu Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu te prihvatili Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu.

Neposredno prije razmatranja natječajnih prijava, Ministarstvo kulture i medija (u nastavku: MKiM) upoznalo je članove KV-a sa stanjem realiziranih programa u 2021. godini. Unatoč otežanim okolnostima uslijed pandemije koronavirusa, programi su se do trenutka prvog zasjedanja realizirali u visokom postotku od 75%.

Broj prijavljenih programa u 2022. godini iznosio je 709 za koje su ukupni financijski zahtjevi prema MKiM-u dosegnuli 42.712.469,21 kuna. Usporedno s prošlom godinom, broj prijavljenih programa smanjio se za oko 2%, a iznos traženih sredstava za oko 5%.
U nastavku je započeto razmatranje potprogramske djelatnosti Festivali/manifestacije. Unutar spomenute djelatnosti, potraživano je 20.294.833,00 kuna za 176 programa.

Drugi termin također je u cijelosti bio posvećen potprogramskoj djelatnosti Festivali/manifestacije.

Na trećem sastanku KV je dovršilo razmatranje prijava u potprogramskoj djelatnosti Festivali/manifestacije te je prešlo na opsežnu potprogramsku djelatnost Koncerti/koncertna gostovanja koja je brojila 359 prijava s ukupnim zahtjevima prijavitelja u iznosu od 13.950.579,84 kn.
Četvrti, peti i šesti sastanak u cijelosti su bili namijenjeni potprogramskoj djelatnosti Koncerti/koncertna gostovanja.

Na sedmom terminu KV je vrednovalo prijave u potprogramskim djelatnostima:
  • Majstorski seminari (prijavljeno 34  programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 1.904.347,30 kn)
  • Ostali programi (prijavljeno 23 programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 1.376.966,76 kn)
  • Natjecanja (prijavljeno 19 programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 1.332.726,92 kn)
Na osmom, devetom te desetom terminu sjednica je nastavljena iznošenjem mišljenja za prijedloge programa u okviru Nakladničke djelatnosti (95 prijava za koje je potraživano 3.913.015,39 kn).

Jedanaesti sastanak bio je namijenjen revidiranju dosadašnjih prijedloga te eventualnom korigiranju financijskih iznosa unutar potprogramskih djelatnosti Festivali/manifestacije, Majstorski seminari, Nakladnička djelatnost, Natjecanja te Ostali programi.
U okviru dvanaestog termina KV je revidiralo i korigiralo predložene iznose sufinanciranja za programe unutar potprogramske djelatnosti Koncerti/Koncertna gostovanja.

Na završnoj, trinaestoj sesiji, dovršena je revizija Koncerata/Koncertnih gostovanja te je KV dodatno pozitivno ocijenilo te nadopunilo iznose kod nekolicine programa unutar Nakladničke djelatnosti za koje je na prethodnim razmatranjima prijava ostala otvorena mogućnost sufinanciranja.
KV je stručna mišljenja temeljilo na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu, Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), kao i epidemiološkim uputama.