Poslovnik o radu kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA                                                 
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
Služba za izvedbene umjetnosti
Odjel za glazbu
KLASA: 611-02/22-01/0130
URBROJ: 532-03-01-01/1-22-07
Zagreb, 4. studenoga 2022.
 
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 83/22) Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost na svojoj sjednici od 4. studenog 2022. godine donosi
 

POSLOVNIK O RADU

KULTURNOG VIJEĆA ZA GLAZBENU I GLAZBENO-SCENSKU UMJETNOST

 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Članak 2.
Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture i medija.
 
Članak 3.
Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture i medija. Sjednice se iznimno mogu održavati i na drugom mjestu.
Rad je Vijeća u pravilu javan.
 
Članak 4.
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi, a saziva ih predsjednik/-nica Vijeća.
Sjednice Vijeća priprema predsjednik/-nica Vijeća u dogovoru s Ministarstvom kulture i medija.
Sjednica se može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministrice kulture i medija.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće po potrebi može pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 5.
Pisani poziv za sjednicu Vijeća, zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima, dostavlja se u elektroničkom obliku svakom članu Vijeća najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
 
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik/-nica Vijeća može sazvati i održati sjednicu telefonskim ili elektroničkim putem bez dostave pisanog poziva i materijala.
Predsjednik/-nica Vijeća može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Vijeća s tim da odsutni članovi Vijeća glasuju putem telefona, odnosno elektroničkom poštom ili prisustvuju sjednici putem odgovarajuće internetske platforme za rad na daljinu.
 
Članak 6.
Članovi Vijeća obvezni su prisustvovati sjednicama Vijeća te raspravljati i odlučivati o temama koje su na dnevnom redu.
U slučaju spriječenosti svaki član dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture i medija da ne može biti nazočan na sjednici.
Sjednicama Vijeća prisustvuje nadležni ravnatelj i/ili drugi djelatnici Ministarstva kulture i medija zaduženi za područje rada Vijeća.
 
Članak 7.
Član Vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:
 
‒ predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Vijeća pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe
‒ on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.
Povezane osobe u smislu stavka 1. ovog članka jesu srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner-skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.
Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.
 
Članak 8.
Dnevni red predlaže predsjednik/-nica Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
Članak 9.
Sjednicom Vijeća predsjedava predsjednik/-nica Vijeća.
U slučaju spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednicom predsjedavati.
Predsjednik/-nica Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 10.
Odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Glasovanje je u pravilu javno.
Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Predsjednik/-nica Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik/-nica Vijeća potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.
 
Članak 11.
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji potpisom ovjerava predsjednik/-nica Vijeća i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
Članak 12.
Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture i medija.
 
Članak 13.
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.
 
Članak 14.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 
 
Predsjednica Kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost
 
dr. sc. Hana Breko Kustura, v. r.