Bilješke sa sjednica

Bilješka sa 3. sjednice Stručnog povjerenstva za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima održane 5. travnja 2017. s početkom u 13h u Ministarstvu kulture

Sjednici su nazočili:
 • dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva
 • Darko Rubčić, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća
 • Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
 • Damir Hrelja, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
 • Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
 • Jurica Cesar, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje
 • dr. sc. Ante Gverić, ravnatelj Državnog arhiva u Zadru
 • Ivica Mataija, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću

Iz Ministarstva kulture:
 • dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik
 • mr. sc. Branko Kaleb, voditelj Službe za arhivsku djelatnost
 • Dajna Mišurac, stručna suradnica, Služba za arhivsku djelatnost
Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić se unaprijed ispričao zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu.

Na sjednici je predložen sljedeći dnevni red:

   1. Usvajanje završnog teksta novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
   2. Razno

   Nakon što je državni tajnik g. Poljičak pozdravio nazočne, pristupilo se razmatranju pristiglih primjedbi. Dio primjedbi koje su članovi Stručnog povjerenstva poslali elektroničkim putem već je uvršten u tekst Zakona dok se drugi dio primjedbi članova već sadržajno nalazi u istom.

   Na sjednici su članovi dodatno raspravili članke koji se tiču imenovanja ravnatelja arhiva, iznošenja arhivskog gradiva u inozemstvo, predaje gradiva arhivima, upravnih odbora te osnivanja arhiva i osiguranja sredstava za njihov rad.

   Nakon kratke rasprave, članovi su se usuglasili oko završnog teksta nacrta Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te je odlučeno da se isti uputi u daljnju proceduru.
   Državni tajnik je obavijestio nazočne članove da se za petak, 7. travnja planira novi cjeloviti tekst Zakona o arhivskom gradivu i arhivima staviti na javnu raspravu (e-savjetovanje), a tim povodom će se u Ministarstvu kulture održati novinska konferencija i prezentacija Zakona javnosti.
 
Bilješka sa 2. sjednice Stručnog povjerenstva za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima održane 30. ožujka 2017. s početkom u 13h u Ministarstvu kulture
 
Sjednici su nazočili:
 • dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva
 • Darko Rubčić, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća
 • Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
 • Damir Hrelja, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
 • Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
 • Jurica Cesar, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje
 • prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
           
Iz Ministarstva kulture:
 • dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik
 • mr. sc. Branko Kaleb, voditelj Službe za arhivsku djelatnost
 • Dajna Mišurac, stručna suradnica, Služba za arhivsku djelatnost
 
Dr. sc. Ante Gverić i g. Ivica Mataija unaprijed su se ispričali zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu.
 
Na sjednici je predložen sljedeći dnevni red:
 
1.    Rasprava o tekstu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
2.    Razno
 
     Državni tajnik g. Poljičak je pozdravio prisutne te ih ukratko obavijestio o definiranom planu aktivnosti po pitanju izrade novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
Nakon održane prve sjednice Stručnog povjerenstva i pristiglih primjedbi članova Stručnog povjerenstva kao i ostalih zainteresiranih ravnatelja državnih arhiva u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo kulture je pristupilo izradi nacrta teksta novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Pri izradi nacrta teksta Zakona osim definiranja zakonskog okvira arhivske djelatnosti koja će biti u suglasju sa suvremenim zahtjevima arhivske službe, posebno se vodilo računa o usklađivanju novog Zakona sa postojećim zakonskim propisima (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti tajnosti podataka) kao i sa zakonodavstvom Europske unije.
Državni tajnik je iznio plan da se nacrt teksta Zakona što prije uputi u postupak javne rasprave kako bi se doznalo mišljenje zainteresirane javnosti. Po završetku javne rasprave i zaprimanju primjedbi pristiglih na nacrt teksta Zakona, dalje će se po potrebi sazivati sjednice Stručnog povjerenstva gdje će članovi Stručnog povjerenstva u suradnji s nadležnim službama Ministarstva kulture dovršiti konačni nacrt teksta Zakona da bi se mogao uputiti u daljnju proceduru kako bi se našao na prvom čitanju u Hrvatskom saboru prije ljetne stanke.
 
     Prisutnim članovima je dostavljen nacrt teksta Zakona o arhivskom gradivu i arhivima elektroničkim putem prije održavanja sjednice. Prije rasprave o nacrtu teksta Zakona g. Ivanović kratko je izložio glavne teze i novine u nacrtu teksta novog Zakona. Posebno je istaknuo članke koji se tiču upravljanja dokumentarnim gradivom, pretvorbe gradiva u drugi oblik, odabiranja i predaje gradiva arhivima, rokova dostupnosti gradiva, javne arhivske službe te upravljanja javnim arhivima. Istaknuto je kako se, s obzirom na postojeće resurse i kapacitete, za provedbu odredbi novog Zakona moraju osigurati znatna financijska sredstva zbog čega je u nacrtu teksta Zakona uvedena odredba o potrebi izrade Nacionalnog plana za razvoj arhivske djelatnosti kojim će se utvrditi mjere, rokovi i aktivnosti za uspješnu i kvalitetnu primjenu novog Zakona u svrhu razvoja i modernizacije arhivske djelatnosti u Hrvatskoj.
 
     Potom je Stručno povjerenstvo analiziralo nacrt teksta Zakona prema pojedinim člancima i iznosilo ispravke i mišljenja koja su unošena u tekst. Za određene članke je dogovoreno da će članovi dostaviti svoja mišljenja elektroničkim putem zbog potrebe za detaljnijom analizom. Također su članovi istaknuli potrebu da se ne čeka konačno usvajanje samog Zakona kako bi započeli proces izrade provedbenih propisa koji proizlaze iz istog u svrhu održavanja kontinuiteta detaljnog definiranja područja i postupaka propisanih Zakonom, a opisanih novim pravilnicima.
 
Zaključak
 
Članovi Stručnog povjerenstva dostavit će svoja očitovanja putem elektroničke pošte, a prije održavanja iduće sjednice koja je zakazana za srijedu, 5. travnja 2017. godine kada bi se usuglasio konačan nacrt teksta Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
Prisutni su se složili s prijedlozima.


Bilješka sa sjednice održane 20. veljače 2017. s početkom u 13h u Ministarstvu kulture
 
Sjednici su nazočili:
 • dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva
 • Darko Rubčić, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća
 • Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
 • dr. sc. Ante Gverić, ravnatelj Državnog arhiva u Zadru
 • Damir Hrelja, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
 • Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
 • Ivica Mataija, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću
 • Jurica Cesar, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje
           
Iz Ministarstva kulture:
 • dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik
 • mr. sc. Branko Kaleb, voditelj Službe za arhivsku djelatnost
 • Dajna Mišurac, stručna suradnica, Služba za arhivsku djelatnost
 
Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić unaprijed se ispričao zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu.
 
Na sjednici je predložen sljedeći dnevni red:
 
1.    Prezentacija i rasprava o ključnim polazištima za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
2.    Razno
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
 
Državni tajnik g. Poljičak je pozdravio prisutne nakon čega je g. Ivanović održao prezentaciju o ključnim nedostacima postojećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, naveo ciljeve prema kojima se novi zakon mora usmjeriti te predložio normativne mjere za realizaciju navedenih ciljeva.
Kao glavne teme rasprave o Zakonu i problemi navedeni su:
 
1. Zaštita gradiva izvan arhiva
 • zastarjeli procesi fokusirani na klasične pismohrane, sustav ne zahvaća gradivo u elektroničkom obliku niti je spreman zahvatiti isto
 
2. Preuzimanje gradiva u arhiv
 • preuzimanje prvenstveno  ovisno o potrebama stvaratelja, gradivo nedovoljno kvalitetno pripremljeno za predaju arhivu te nakon preuzimanja dulje nedostupno dok čeka obradu, nedostatni i nekvalitetni metapodaci, problem audiovizualnog gradiva
 
3. Dostupnost i korištenje
 • pojedine odredbe o dostupnosti gradiva u arhivskom zakonu nisu u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o tajnosti podataka što vodi do različitih tumačenja propisa od strane nadležnih tijela, nema sustava za upravljanje ograničenjima dostupnosti, potreba za redefiniranjem osnovnih odredbi o načinu i uvjetima korištenja gradiva
 
4. Javna arhivska služba
 • problem nedostatnih kapaciteta arhiva, odredbe o organizaciji arhivske službe nisu u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama arhiva, potreba za unapređenjem upravljanja arhivima, Hrvatsko arhivsko vijeće
 
4. Privatno arhivsko gradivo
 • zakonske odredbe ne potiču osnivanje ili registriranje privatnih arhiva te suviše zadiru u autonomiju vlasnika, preširoka definicija privatnog arhivskog i registraturnog gradiva
 
5. Osnovni pojmovi
 • potreba za redefiniranjem osnovnih pojmova (arhiv, arhivsko gradivo i dr. ) od kojih je dio pojmova vezan uz klasičnu pismohranu i ne odgovara dovoljno današnjoj stvarnosti
 
Po završetku prezentacije uslijedila je rasprava tijekom koje je naglašeno da se pri izradi novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima mora voditi računa o primjenjivosti istog na teritoriju cijele Hrvatske kako bi se osigurao ravnomjerni razvoj arhivske službe gdje će se normiranje sustava moći jednako odraziti na sve arhive u državi.

Prisutni stručnjaci su istaknuli zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva koja će predstavljati najveći izazov za definiranje s obzirom na nedostatne arhivske kapacitete (manjak zaposlenika, adekvatnog prostora i opreme). Shodno tome, po donošenju novog Zakona morat će se pažljivo odrediti proračunska sredstva za unapređenje kapaciteta kako bi se osigurala kvalitetna i potpuna primjena novog Zakona.
 
Zaključak
 
Predloženo je da članovi Stručnog povjerenstva u sljedeća dva tjedna Ministarstvu kulture dostave svoja očitovanja na prezentaciju zajedno sa svojim prijedlozima mjera za rješavanje postojećih problema. Po isteku roka, državni tajnik će predložiti termin za održavanje sljedeće sjednice Stručnog povjerenstva te će se definirati hodogram aktivnosti za naredno razdoblje izrade novog Zakona.

Također je predloženo da se prezentacija dostavi svim ravnateljima državnih arhiva u Hrvatskoj, kao i članovima Predsjedništva Hrvatskog arhivističkog društva i Sekcije za arhivsko zakonodavstvo HAD-a, kako bi se ostalim stručnim djelatnicima omogućilo da se očituju o istoj.
Prisutni su se složili s prijedlozima.