Bilješke sa sjednica


Sažetak 1. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 15. prosinca 2022. godine u Ministarstvu kulture i medija, s početkom u 10 sati

U radu sjednice sudjelovali su predsjednica Vijeća mr. sc. Nataša Mučalo, članovi Vijeća: dr. sc. Jozo Ivanović,  dr. sc. Silvija Babić, dr. sc. Ana Holjevac Tuković, dr. sc. Dražen Kušen i mons. Nedjeljko Pintarić.
Iz Ministarstva kulture i medija u radu sjednice sudjelovali su ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar Ivana Prgin i viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost Martina Kovač.
Uvodnom dijelu sjednice prisustvovala je ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek koja je zahvalila novim članovima Vijeća na njihovoj kandidaturi te istaknula pozitivne promjene u arhivskoj djelatnosti koji su rezultat donošenja suvremenijeg Zakona o arhivskoj djelatnosti i arhivima i novih provedbenih propisa, kao i usvajanja Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti kao temelja za ulaganja u arhivsku djelatnost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Ministrica se ispričala sa sjednice zbog drugih obveza nakon čega je N. Mučalo zahvalila ministrici te pristupila vođenju sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

                1. Usvajanje dnevnog reda
                2. Izbor zamjenika predsjednice Vijeća
                3. Zamolba za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture
                4. Razno
 
Ad 1.
Dnevni red je jednoglasno usvojen
Ad 2.
Za zamjenicu predsjednice Vijeća jednoglasno je izabrana dr. sc. Silvija Babić
Ad 3.
Jednoglasno je zaključeno da davanje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture nije u nadležnosti Vijeća. Iz dostavljene zamolbe i dokumentacija vidljivo je da se ne radi o djelatnosti arhiva na način kako to propisuje Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61/18, 98/19 i /114/22).
Ad 4.
Vijeće je raspravljalo o mogućnostima i prijedlozima  unapređenja arhivske djelatnosti
 
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica je zaključena u 11.00 sati.

 

Sažetak 18. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 6. listopada 2022. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 11 sati.

Na 18. sjednici Vijeća sudjelovali su predsjednik Vijeća Darko Rubčić i članovi: dr. sc. Silvija Babić, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Dražen Kušen, mr. sc. Nataša Mučalo i mons. Nedjeljko Pintarić.
Sjednici Vijeća prisustvovali su i predstavnici Ministarstva kulture i medija: načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar Ivana Prgin i viša stručna savjetnica Martina Kovač.
U pozivu za 18. sjednicu Vijeća predložen je sljedeći dnevni red:
 
 1. Usvajanje dnevnog reda sjednice,
 2. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Vijeća,
 3. Nacrt Nacionalnog plana razvoja kulture i umjetnosti za razdoblje od 2022. do 2027. g.,
 4. Razno.
Ad. 1. Predsjednik Vijeća ustanovio je da su svi materijali za pojedine točke dnevnog reda dostavljeni.
Dnevni red je jednoglasno usvojen. ­­
Ad. 2.  Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne da iznesu eventualne komentare na zapisnik prethodne sjednice.
N. Mučalo predložila je da se izmijeni zaključak točke 7. dnevnog reda te da glasi: Vijeće je primilo na znanje Zapisnik o stručnom nadzoru nad uvjetima zaštite arhivskog gradiva u Požeškoj biskupiji.
Članovi Vijeća prihvatili su prijedlog te je zapisnik usvojen uz ovu izmjenu zaključka točke 7. zapisnika.
 
Ad. 3.  Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne o izradi Nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. g. i održanim sastancima Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. g. I. Prgin istaknula je da za razliku od drugih djelatnosti, arhivi imaju usvojen Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. g. čiji su definirani ciljevi i mjere razvoja uključeni u Nacionalni plan razvoja kulture i medija, a njihova provedba omogućena zahvaljujući Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.
Raspravu o prijedlogu posebnih ciljeva i mjera otvorio je J. Ivanović, a pridružili su se N. Mučalo, D. Kušen i ostali članovi.
Naglašena je potreba usklađivanja terminologije, ciljeva i mjera iz Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. g. i Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. g.
Nakon provedene rasprave formulirani su komentari Vijeća na Nacrt Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. g.
Ad.4. Nije bilo rasprave.
 
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica je zaključena u 11:45 sati.

 

 
Sažetak 17. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 12. srpnja 2022. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 11 sati.
 
Na 17. sjednici Vijeća sudjelovali su Darko Rubčić, predsjednik Vijeća, mr. sc. Nataša Mučalo, akademik Stjepan Ćosić, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Dražen Kušen i mons. Nedjeljko Pintarić.
dr. sc. Silvija Babić prethodno se ispričala zbog nemogućnosti sudjelovanja.
Sjednici Vijeća prisustvovali su i predstavnici Ministarstva kulture i medija: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje i Martina Kovač, viša stručna savjetnica.
 
U pozivu za 17. sjednicu Vijeća predložen je sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 1. Usvajanje Dnevnog reda sjednice
 2. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Vijeća
 3. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja u 2021. godini - dopuna Izvješća
 4. Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 13. i 14. lipnja 2022. godine
 5. Izvješće Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja 
 6. Molba dr. sc. Dubravke Kolić, arhivske savjetnice za brisanje s popisa ovlaštenih mentora za vježbenike u arhivskoj struci i žalba na postupanje članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
 7. Povrat matičnih knjiga Požeškoj biskupiji – izvješće o uvjetima smještaja i korištenja arhivskog gradiva u Požeškoj biskupiji
 8. Razno
 
Ad. 1. Predsjednik Vijeća ustanovio je da su svi materijali za pojedine točke dnevnog reda dostavljeni.
Dnevni red je jednoglasno usvojen. ­­
 
Ad. 2.  Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Zapisnik 16. sjednice jednoglasno usvojen.
 
Ad. 3. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja u 2021. godini - dopuna Izvješća.
 
Stručno povjerenstvo za viša stručna arhivska zvanja zaprimilo je 23 zahtjeva za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja u 2021. godini, od čega je riješilo ukupno 20 zahtjeva i to   10 zahtjeva za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja viši arhivski tehničar, 7 zahtjeva za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja viši arhivist i 3 zahtjeva za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja arhivski savjetnik.
Stručno povjerenstvo za viša stručna arhivska zvanja je od ukupno 20 zahtjeva za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja, za 19 zahtjeva ocijenilo da su kandidati stekli uvjete za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja u 2021. godini - dopuna Izvješća jednoglasno usvojeno.
 
Ad.4. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 13. i 14. lipnja 2022. godine
Prema Izvješću, ispitu je pristupilo 14 pristupnika. Stručni ispit  je položilo njih 12, a dva pristupnika su upućena na slijedeći ispitni rok u prosincu 2022. godine.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih
ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 13. i 14. lipnja 2022. godine jednoglasno usvojeno
 
Ad.5. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Stručnog povjerenstva s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci za ukupno pet kandidata.
Uvidom u Izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja u arhivskoj struci ispunjavaju sljedeći kandidati: Tonko Barčot (Državni arhiv u Dubrovniku), Marina Grgičević (Državni arhiv u Splitu), Bruna Horović Vuković (Državni arhiv u Splitu) i Dario Mlinarević (Državni arhiv u Osijeku) za više stručno zvanje arhivski savjetnik, Željka Dmitrus Purić (Državni arhiv u Zagrebu) za više stručno zvanje viši arhivist, Ivanka Kranjčec ( Državni arhiv u Varaždinu) za više stručno zvanje viši arhivski tehničar specijalist i Franjo Cerovac za više stručno zvanje viši arhivski tehničar.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja jednoglasno usvojeno.
 
Ad.6. Članovima Vijeća prethodno dostavljena Molba dr. sc. Dubravke Kolić, arhivske savjetnice za brisanje s popisa ovlaštenih mentora za vježbenike u arhivskoj struci i žalba na postupanje članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci.
 
Vijeće je prihvatilo Molbu dr. sc. Dubravke Kolić, arhivske savjetnice te sukladno članku 19. stavak 2. Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019) jednoglasno prihvaća Molbu dr. sc. Dubravke Kolić, arhivske savjetnice za brisanje s popisa ovlaštenih mentora za vježbenike u arhivskoj struci
 
Ad. 7. Članovima Vijeća prethodno je dostavljen Zapisnik o stručnom nadzoru nad uvjetima zaštite arhivskog gradiva u Požeškoj biskupiji obavljenom 10. lipnja 2022. godine.
Od strane Požeške biskupije prisustvovali su mons. Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola i Tomislav Miličević, zadužena osoba za arhivsko gradivo Biskupije.
Od strane Ministarstva kulture i medija prisustvovali su Ivana Prgin, viši arhivist, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar, dr. sc. Dražen Kušen, arhivski savjetnik, ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku i Domagoj Zovak, viši arhivist, voditelj Odjela za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva, Državni arhiv u Slavonskom Brodu.
Pregled je obavljen nastavno na zahtjev Požeške biskupije za povratom matičnih knjiga koje se čuvaju u državnim arhivima, upućenom Ministarstvu kulture i medija na temelju odredbi Sporazuma o povratu crkvenih matičnih knjiga, knjiga stanja duša, ljetopisa i drugih knjiga koje su u vrijeme komunističkog režima nezakonito oduzete Katoličkoj crkvi, iz 2005. godine.
Po obavljenom stručnom nadzoru konstatira se da je Biskupija osigurala odgovarajuće uvjete za fizički povrat matičnih knjiga iz državnih arhiva kao i da su osigurani uvjeti za korištenje tog gradiva svim korisnicima na isti način i pod istim uvjetima pod kojim im je to gradivo bilo dostupno u državnim arhivima.
Imajući u vidu vrijedno arhivsko gradivo koje Biskupija posjeduje i o kojem skrbi, predlaže se da zadužena osoba za arhivsko gradivo Biskupije položi  stručni ispit provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, kako to propisuju članci 46. do 58. Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).
 
Vijeće je primilo na znanje Zapisnik o stručnom nadzoru nad uvjetima zaštite arhivskog gradiva u Požeškoj biskupiji.
 
Ad. 8. Nije bilo rasprave.
 
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica je zaključena u 10:45 sati.
 
 

 
Sažetak 16. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 15. veljače 2022. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 11 sati.
 
Na 16. sjednici Vijeća sudjelovali su: predsjednik Vijeća Darko Rubčić, članovi Vijeća: dr. sc. Silvija Babić, dr. sc. Dražen Kušen i mons. Nedjeljko Pintarić
Mr. sc. Nataša Mučalo ispričala se zbog nemogućnosti sudjelovanja na sjednici i elektroničkim putem dostavila očitovanje po predloženim točkama dnevnog reda.
Članovi Vijeća prof. dr. sc. Stjepan Ćosić i dr. sc. Jozo Ivanović nisu sudjelovali u radu sjednice. 
Sjednici Vijeća prisustvovali su i predstavnici Ministarstva kulture i medija: ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić i načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar Ivana Prgin. Zapisnik je vodila viša stručna savjetnica iz  Službe za arhivsku i knjižničnu djelatnost Martina Kovač.
 
U pozivu za 16. sjednicu Vijeća predložen je sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
 1. Usvajanje Dnevnog reda sjednice
 2. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Vijeća
 3. Plan rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2022. godinu
 4. Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 13. prosinca 2021. godine
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci u 2021. godini
 6. Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2021. godini.
 7. Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2022.g.
 8. Izvješće Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja 
 9. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja u 2021. godini
 10. Razno
 
 
Ad. 1. Predsjednik Vijeća ustanovio je da su svi materijali za pojedine točke dnevnog reda dostavljeni.
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. ­­
 
Ad. 2.  Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Zapisnik 15. sjednice jednoglasno usvojen.
 
Ad. 3. Članovima Vijeća prethodno je dostavljen Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2022. g.  Vijeće će u 2022. g. usmjeriti svoj rad na izradu jedinstvenog sustava izvješćivanja (o poslovima i uslugama u državnim arhivima) koji bi omogućio prepoznavanje prioriteta djelovanja i planiranja, identificiranje primjera izvrsnosti, ali i nedostataka te usustavio način prezentiranja i tumačenja trenutnog stanja (NPRAD, Cilj. 1., Prioritet 1. 3., Mjera 1. 3. 1.).
 
Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Plan rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2022. godinu jednoglasno usvojen.
 
Ad.4. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 13. prosinca 2021. godine.
Prema Izvješću, ispitu je pristupilo šest pristupnika. Stručni ispit  je položilo njih četvoro, a dva pristupnika su upućena na popravni ispit u lipnju 2022. godine.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih
ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 13. prosinca 2021. godine jednoglasno usvojeno
 
Ad.5. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno  Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci u 2021. godini.
Prema Izvješću, povjerenstvo je održalo dva ispitna roka.
Od ukupno 13 pristupnika tijekom 2021. godine stručne ispite je položilo devet pristupnika.
Svi članovi Povjerenstva su obavili dodatni konzultantski rad s pristupnicima, razmatrali prijavljene teme stručnih i praktičnih radova, zahtjeve pristupnika za oslobađanje od polaganja pojedinih predmeta, razmatrali i odlučivali o prijavama za stručne ispite, obavili pregled i ocjenu stručnih i praktičnih radova te izradili pisane ocjene istih.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci u 2021. godini
 
Ad.6. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2021. godini.
Povjerenstvo je u 2021. godini organiziralo i održalo osam ispita za u državnim arhivima u Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Zadru, Zagrebu, Pazinu, Splitu i Hrvatskom državnom arhivu.
Ispitu je ukupno pristupilo 303 kandidata, od kojih su 256 kandidata uspješno položila ispit.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2021. godini jednoglasno prihvaćeno.
 
Ad.7.  Članovima Vijeća prethodno je dostavljen Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2022. godinu.
Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva je u dogovoru s državnim arhivima odredilo osam ispitnih rokova te utvrdilo vrijeme i mjesto polaganja ispita.
 
Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2022.g. jednoglasno prihvaćen.
 
Ad.8. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Stručnog povjerenstva s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci za ukupno pet kandidata.
Uvidom u Izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja u arhivskoj struci ispunjavaju sljedeći kandidati: Mihaela Barbaric (Državni arhiv u Zagrebu) i Anamaria Perović (Državni arhiv u Zadru) za više stručno zvanje viši arhivist te Biserka Budicin (Državni arhiv u Pazinu),
Markus Leideck ( Državni arhiv u Rijeci) i Gordana Slanček (Državni arhiv u Slavonskom Brodu) za više stručno zvanje arhivski savjetnik.
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja.
 
Ad.9. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja u 2021. godini
Na prijedlog dr. sc. S. Babić, Vijeće je jednoglasno odlučilo odgoditi usvajanje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja u 2021. godini te se predsjedniku Povjerenstva upućuje dopis za doradu Izvješća u kojem se traži dopuna podataka o broju zahtjeva za stjecanje viših stručnih arhivskih zvanja u 2021.godini i sistematičnijim prikazom stečenih zvanja.
 
Ad.10.  Pod točkom Razno dr. sc. S. Babić  podsjetila je nazočne da predmet dr. sc. I. Oreškovića još u postupku, odnosno da nisu realizirana prava za dodijeljeno zvanje viši arhivist.
Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr.sc. Anuška Deranja Crnokić obavijestila je sve nazočne da je predmet dr.sc. Ive Oreškovića u postupku i da će uskoro biti riješen.
 
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica je zaključena u 10:45 sati.
 
 
Sažetak 15. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 2. prosinca 2021. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 11 sati.
 
Na 15. sjednici Vijeća sudjelovali su: predsjednik Vijeća Darko Rubčić, članovi Vijeća: mr. sc. Nataša Mučalo, dr. sc. Silvija Babić, dr. sc. Dražen Kušen i mons. Nedjeljko Pintarić
Članovi Vijeća prof. dr. sc. Stjepan Ćosić i dr. sc. Jozo Ivanović nisu sudjelovali u radu sjednice. 
Sjednici Vijeća prisustvovali su i predstavnici Ministarstva kulture i medija: ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić i načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar Ivana Prgin. Zapisnik je vodila viša stručna savjetnica iz  Službe za arhivsku i knjižničnu djelatnost Martina Kovač.
 
U pozivu za 15. sjednicu Vijeća predložen je sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 1. Usvajanje dnevnog reda sjednice
 2. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Vijeća
 3. Izvješće Stručnog povjerenstva viša stručna arhivska zvanja
 4. Plan stručnih ispita u arhivskoj struci za 2022. godinu
 5. Razno
 
 
Ad. 1. Predsjednik Vijeća ustanovio je da su svi materijali za pojedine točke dnevnog reda dostavljeni. Dnevni red je jednoglasno usvojen. ­­
 
Ad. 2.  Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Zapisnik 14. sjednice jednoglasno usvojen.
Ad. 3. Članovima Vijeća prethodno je poslano Izvješće Stručnog povjerenstva s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci za ukupno pet kandidata.
Uvidom u Izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja u arhivskoj struci ispunjavaju sljedeći kandidati: Kristijan Karajić (Hrvatski državni arhiv) za više stručno zvanje arhivski savjetnik, Lara Prpić (Državni arhiv u Gospiću), Marina Ribić (Državni arhiv u Virovitici) i Andrea Runko Babić (Državni arhiv u Pazinu) za više stručno zvanje viši arhivist i Zlatko Đurđević (Državni arhiv u Virovitici) za više stručno zvanje viši arhivski tehničar. 
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja.
 
Ad.4. Članovima Vijeća prethodno je Plan stručnih ispita u arhivskoj struci za 2022. godinu.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan stručnih ispita u arhivskoj struci za 2022. godinu.
Ad. 5. Razno
 Pod točkom razno predsjednik Vijeća obavijestio je nazočne o Uredbi o uredskom poslovanju te o novim odredbama i izgradnji informacijskog sustava za arhive.
Svi članovi Vijeća i predstavnici Ministarstva kulture i medija zaprimili su  pismo koje je uputio dr.sc. Ivo Orešković u vezi realizacije prava za dodjeljeno zvanje viši arhivist.
Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr.sc. Anuška Deranja Crnokić obavijestila je sve nazočne da je predmet dr.sc. Ive Oreškovića u postupku i da će uskoro biti riješen.
 
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica je zaključena u 10:30 sati.
 
 
 RAVNATELJICA
 mr. sc. Anuška Deranja Crnokić