Bilješke sa sjednica


Sažetak 14. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 12. srpnja 2021. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 10 sati.
 
Dnevni red
  1. Usvajanje dnevnog reda sjednice
  2. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Vijeća
  3. Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima održanim 14. lipnja 2021. godine
  4. Izvješća Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
  5. Razno
 
Ad 1. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili dnevni red 14. sjednice.
 
Ad 2.  Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik s 13. sjednice Vijeća.
 
Ad 3. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili Izvješće Povjerenstva.
 
Ad 4. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili Izvješća Stručnog povjerenstva s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci kako slijedi:
- uvjete za stjecanje višeg zvanja u arhivskoj struci ispunjavaju sljedeći kandidati: dr. sc. Nenad Bukvić (Hrvatski državni arhiv) i dr. sc. Darija Hofgräff (Hrvatski državni arhiv) za više stručno zvanje arhivski savjetnik, Dario Franić (Državni arhiv u Sisku) za više stručno zvanje viši arhivist te Zoran Šimić (Državni arhiv u Virovitici), Ivana Grković (Državni arhiv u Dubrovniku), Blaženka Habulan (Državni arhiv u Varaždinu), Đurđica Jurišić (Državni arhiv u Slavonskom Brodu) i Anita Tomašević (Državni arhiv u Dubrovniku) za više stručno zvanje viši arhivski tehničar, te Vijeće predlaže da im se dodjele viša stručna zvanja
- dvije kandidatkinje nisu ispunile uvjete za stjecanje stručnog zvanja viši arhivist, stoga Vijeće predlaže da se tim kandidatkinjama ne dodjeli više stručno zvanje.   

Ad 5.  Nije bilo rasprave.

 


Sažetak 13. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 15. ožujka 2021. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 10 sati.
 
 
Ad.1. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je dnevni red 12. sjednice jednoglasno usvojen.
 
Ad.2. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je zapisnik 11. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.
 
Ad.3. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je sadržaj predmeta i ispitne literature za program stručnih ispita u arhivskoj struci jednoglasno usvojen i utvrđen od strane Vijeća.
 
Ad.4. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Stručnog povjerenstva s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci za ukupno 6 kandidata. Uvidom u Izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja u arhivskoj struci ispunjavaju sljedeći kandidati: Maja Brunec (Državni arhiv u Zagrebu) i Edita Francišković (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za više stručno arhivsko zvanje viši arhivist te Branka Bilen (Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju), Krešimir Lukinić (Državni arhiv u Varaždinu), Nataša Skok (Državni arhiv u Varaždinu) i Roko Šestanović (Državni arhiv u Dubrovniku, Arhivski sabirni centar Korčula – Lastovo) za više stručno arhivsko zvanje viši arhivski tehničar.
Svi članovi Vijeća očitovali su se „ZA“ te je Izvješće jednoglasno prihvaćeno.
 
Ad.5. Članovima Vijeća prethodno je dostavljen Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2021. g.  Vijeće će u 2021. g. usmjeriti svoj rad na izradu jedinstvenog sustava izvješćivanja (o poslovima i uslugama u državnim arhivima) koji bi omogućio prepoznavanje prioriteta djelovanja i planiranja, identificiranje primjera izvrsnosti, ali i nedostataka te usustavio način prezentiranja i tumačenja trenutnog stanja (NPRAD, Cilj. 1., Prioritet 1. 3., Mjera 1. 3. 1.).

Nakon provedene rasprave o problematici sustava izvješćivanja Vijeće je predložilo osnivanje Radne skupine za izradu jedinstvenog sustava izvješćivanja sa zadatkom detektiranja ključnih problema u dosadašnjem sustavu izvješćivanja, utvrđivanja metodologije kao i  sistematizacijom poslova i operativnijim prikazom podataka o radu arhiva te izradu prijedloga koncepta jedinstvenog sustava izvješćivanja o poslovima i uslugama u državnim arhivima.

Za članove Radne skupine predloženi su: dr. sc. Silvija Babić, pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost (Hrvatski državni arhiv), mr. sc. Nataša Mučalo, ravnateljica (Državni arhiv u Šibeniku), Ivana Prgin, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar (Ministarstvo kulture i medija) i Martina Kovač, viša stručna savjetnica (Ministarstvo kulture i medija).

Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2021. g. i prijedlog osnivanja Radne skupine za  izradu jedinstvenog sustava izvješćivanja jednoglasno prihvaćen.
 
Ad.6. Članovima Vijeća prethodno je dostavljen Upit Državnog arhiva u Zadru o postupanju s pravosudnom i poreznom dokumentacijom.
Članovi Vijeća suglasili su se da se kod korištenja gradiva koje sadrži osobne podatke koji su već ranije postali dostupni, treba pridržavati odredbi čl. 19., st. 4. Zakona o arhivskom gradivu.
 
Ad.7. Nije bilo rasprave.
 
Nakon što je iscrpljen Dnevni red, sjednica je zaključena u 11 sati.
 
Sažetak 12. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 5. veljače 2021. godine putem online platforme za održavanje sastanaka s početkom u 10 sati


Ad.1. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je dnevni red 12. sjednice jednoglasno usvojen.

Ad.2. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je zapisnik 11. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.3. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je prijedlog sadržaja predmeta i ispitne literature za program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva jednoglasno usvojen.

Ad.4. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Plan održavanja ispita za provjeru stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva u 2021. godini jednoglasno usvojen.

Ad.5. Pod točkom razno Vijeće je raspravilo nekoliko pitanja organizacije i unapređenja vlastitog rada.

Od Uprave za arhive, knjižnice i muzeje je primilo obavijest o prijedlogu projekta unutar Nacionalnog plana otpornosti i oporavka  kojim bi se obuhvatile aktivnosti unapređenja arhivske djelatnosti u skladu s Nacionalnim planom razvoja arhivske djelatnosti.

Predsjednik je izvijestio Vijeće o stanju Državnog arhiva u Zagrebu i aktivnostima koje se poduzimaju radi saniranja štete izazvane potresima.
 
Nakon što je iscrpljen Dnevni red, sjednica je zaključena u 11.00 sati.

 
Sažetak 11. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 22. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte
 
Na 11. sjednici Vijeća sudjelovali su dvi članovi Vijeća osim N. Mučalo koja ispričala se i dostavila svoje očitovanje po predloženim točkama dnevnog red.
Sjednici Vijeća prisustvovali su i pozvani predstavnici Ministarstva kulture i medija.
 
Ad 1. Usvajanje dnevnog reda
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Vijeća
 
Zapisnik 10. sjednice Vijeća jednoglasno je usvojen.
 
Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 4. – 16. prosinca 2020. godine
 
Prema Izvješću, ispitu je pristupilo je šesnaest pristupnika, a stručni ispit je položilo njih petnaest. Jedan pristupnik je upućen na popravni ispit u lipanjskom roku.
Izvješće Povjerenstva jednoglasno usvojeno.
 
Ad. 4. Prijedlog imenovanja ispitivača i zamjenika ispitivača za predmete koji se polažu u okviru stručnih ispita iz arhivske struke
 
Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci prethodno je dostavilo Vijeću Prijedlog imenovanja ispitivača i zamjenika ispitivača za predmete koji se polažu u okviru stručnih ispita iz arhivske struke. Prijedlog je sastavni dio ovog Zapisnika.
Prijedlog jednoglasno usvojen.
 
Ad. 5. Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci za 2020. godinu
 
Prema Izvješću, povjerenstvo je održalo tri ispitna roka.
Od ukupno 49 pristupnika tijekom 2020. godine stručne ispite su položila 44 pristupnika.
Svi članovi Povjerenstva su obavili dodatni konzultantski rad s pristupnicima, razmatrali prijavljene teme stručnih i praktičnih radova, zahtjeve pristupnika za oslobađanje od polaganja pojedinih predmeta, razmatrali i odlučivali o prijavama za stručne ispite, obavili pregled i ocjenu stručnih i praktičnih radova te izradili pisane ocjene istih.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
 
Ad. 6. Izvješće Stručnog povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 
Uvidom u Izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja u arhivskoj struci ispunjavaju slijedeći kandidati: Marijan Bosnar (HDA), Mirjana Gulić (DAZG), dr. sc. Živana Heđbeli (HDA) i dr. sc. Ana Holjevac Tuković (HMDCDR) za stručno arhivsko zvanje arhivski savjetnik, Radoslav Zaradić (Splitsko – dalmatinska županjija) za stručno arhivsko zvanje viši arhivist te Jadranka Marin (HDA), Berislav Mratinić (HDA), Josip Perković (DAZD), Jadranka Vitinger (HDA) i Jasna Vlašić (HDA) za stručno arhivsko zvanje viši arhivski tehničar.
Jedan kandidat nije ispunio uvjete za stjecanje višeg stručnog arhivskog zvanja viši arhivist.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedloge Izvješća Stručnog povjerenstva.
 
Ad. 7. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci za 2020. godinu
 
Prema Izvješću, Stručno povjerenstvo je u 2020. riješilo ukupno 41 zahtjev za stjecanje višeg stručnog zvanja te odgovorilo na tri pisana upita.
Izvješće jednoglasno usvojeno.
 
Ad. 8. Utvrđivanje sadržaja predmeta i ispitne literature za program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva – Prijedlog i dopuna Prijedloga.
 
Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva je dostavilo Vijeću Prijedlog i dopunu Prijedloga. Temeljem zaključka s 10. sjednice, Vijeće je uputilo predsjedniku Povjerenstva dr. sc. Tomislavu Caru dopis Uputa za izradu nadopuna i izmjena sadržaja predmeta i ispitne literature za program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva kao i provjera navođenja zakona i propisa.

Većinom od šest glasova „PROTIV“ i jednim glasom „ZA“ Vijeće nije usvojilo Prijedlog i dopunu Prijedloga utvrđivanja sadržaja predmeta i ispitne literature za program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva iz razloga što isti ne navodi sadržaj ispita, a potrebno je ažurirati i ispitnu literaturu.

Vijeće upućuje Povjerenstvo na izradu cjelovitog Prijedloga sadržaja predmeta i nadopunu ispitne literature.
 
Ad. 9. Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva za 2020. godinu
 
Povjerenstvo je u 2020. godini organiziralo i održalo četiri stručna ispita u državnim arhivima u Osijeku, Varaždinu, Rijeci i Hrvatskom državnom arhivu.
Ispitu je ukupno pristupilo 159 kandidata, od kojih su 132 kandidata uspješno položila ispit.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
 
Ad. 10. Izvješće o štetama na arhivskom gradivu i zgradama arhiva na potresom ugroženom području Sisačko-moslavačke županije
 
Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Nele Kušanić, ravnateljice Državnog arhiva u Sisku (DASK).
U Izvješću se navodi da je zbog potresa, koji su započeli 28. prosinca. 2020. godine i još uvijek traju, Državni arhiv u Sisku pretrpio štetu koja usporava i otežava normalno poslovanje.

U petak, 8. siječnja i ponedjeljak, 11. siječnja. 2021. godine evakuirano je arhivsko i bibliotečno gradivo Sabirnog arhivskog centra u Petrinji iz potresom oštećene i ruševne zgrade u prostore glavne zgrade Arhiva u Sisku.

Štete na arhivskom gradivu, koje se do potresa nalazilo u prostorima DASK-a, nije bilo, kako u Petrinji tako i u Sisku.
Kako je gradivo iz Petrinje evakuirano iz rasutih i potresom oštećenih polica, došlo je do razbijanja do tada postojećeg reda sređenih arhivskih fondova. Zbog toga će dostupnost dijela gradiva biti još neko vrijeme onemogućena. Unatoč spomenutim otežavajućim okolnostima, ipak se uspjela održati barem približna cjelovitost fondova iz oblasti uprave koji su odmah nakon potresa postali predmetom sve učestalijih zahtjeva korisnika jer sadrže tehničku dokumentaciju o nekretninama na potresom ugroženom području.

U sisačkim spremištima DASK-a također nije bilo štete na gradivu. Šteta je nastala na arhivskim policama (klasičnim i pokretnim regalima) čija je sanacija trenutno u tijeku. Kako bi se spriječila dodatna oštećenja, sačuvala sigurnost zaposlenika, a ujedno osigurala dostupnost gradiva, sanacija se obavlja parcijalno.

Članovi Vijeća su Izvješće primili na znanje.
 
Ad. 10. Razno
 
J. Ivanović je predložio da Vijeće revidira sadržaj pojedinih predmeta stručnih ispita te ažurira popis ispitne literature.
S. Babić je podržala prijedlog J. Ivanovića te predložila što hitnije održavanje sljedeće sjednice Vijeća s temom sadržaja ispita i ispitne literature.
N. Mučalo se složila da nedostaju sadržaji predmeta te predlaže da se Prijedlog njima dopuni kako bi Vijeće moglo odlučivati o cjelovitom Prijedlogu.
Dražen Kušen je zbog skorih rokova naglasio žurnost izrade sadržaja ispita i ispitne literature.
 
Sažetak 10. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeća) održane elektroničkim putem 29. listopada  2020. godine s početkom u 10.00 sati

Sjednici su prisustvovali svi članovi Vijeća, osim dr. sc. Joze Ivanovića koji se pisanim putem ispričao te dostavio svoje prijedloge za raspravu po točkama 4. i 7. dnevnog reda.

U radu sjednice sudjelovala je i viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture i medija Martin Kovač.
 
Ad. 1. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je zapisnik 9. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.
Ad. 2. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima održanim 1. srpnja 2020. godine, jednoglasno usvojeno.
Ad. 3. Članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Plan stručnih ispita u arhivskoj struci za 2021. godinu jednoglasno usvojen. Stručni ispiti u arhivskoj struci organizirat će se u Hrvatskom državnom arhivu 14. i 15. lipnja 2021. te 13. i 14. prosinca 2021. godine, a prema potrebi organizirat će se i izvanredni ispitni rok.
Ad. 4. Članovi Vijeća su jednoglasno odlučili odgoditi usvajanje Prijedloga sadržaja predmeta i ispitne literature za program stručnih ispita u arhivskoj struci te su zatražili od Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci da uz dodatne konzultacije s imenovanim ispitivačima doradi Prijedlog sadržaja predmeta i ispitnu literaturu za program stručnih ispita u arhivskoj struci.
Ad.5. Članovi Vijeća su s 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, prihvatili izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci te predlažu:
- dodjelu višeg stručnog zvanja viši arhivski tehničar: Krunoslava Bilić (DAZG), Vedrana Crnković (HDA), Ivana Fantina (DAZD), Gorana Hrbud (DAZG), Jakov Kmet (DAPA)
- dodjelu višeg stručnog zvanja viši arhivist: dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić (HMDCDR), doc. dr. sc. Ante Gverić (DAZD), dr. sc. Željka Križe (HMDCDR), Mirela Mrak (DAPA), Vesna Rimac (DAST), dr. sc. Tamara Štefanac (NSK) i Ilija Vučur (HMDCDR)
- odbijanje zahtjeva za stjecanjem višeg stručnog zvanja viši arhivist kandidatima: Maja Haraminčić Cebalo (DAD) i Mladen Vezmarović (DABJ).
Ad. 6. Članovi Vijeća su primili na znanje ostavku te jednoglasno predlažu ministrici kulture i medija prihvaćanje ostavke na rad članova Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
Ad. 7. Članovi Vijeća su jednoglasno odlučili odgoditi usvajanje Prijedloga sadržaja predmeta i ispitne literature za program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva te zatražili od Povjerenstvu za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva doradu Prijedloga.
Ad. 8. Članovi Vijeća s 5 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, predlažu ministrici kulture i medija imenovanje novih članove Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci , i to:
- za predsjednika: mr. sc. Ladislav Dobrica, arhivski savjetnik (HDA)
- za članove: dr. sc. Dubravka Kolić, arhivska savjetnica (DAZD) i Melita Rončević, arhivska savjetnica (DAOS)
Zamjenici članova Povjerenstva ostaju nepromijenjeni.
Ad. 9. Nije bilo rasprave.
Nakon što je iscrpljen Dnevni red, sjednica je zaključena u 12.00 sati.
 
Sažetak 9. sjednice (elektroničke) Hrvatskog arhivskog vijeća održane 29. lipnja  2020. godine s početkom u 10 sati

Osma  sjednica Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće)  održana je 29. lipnja 2020. godine  putem elektroničke pošte, sukladno članku 11. Poslovnika o radu Hrvatskog arhivskog vijeća.

D. Rubčić, predsjednik Vijeća, uvodno je pozdravio sve članove te zamolio da se po pojedinim točkama dnevnog reda izjasne sa  “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN”.
 
Svi materijali za pojedine točke dnevnog reda prethodno su dostavljeni svim članovima Vijeća.

Ad.1. Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je zapisnik 8. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Stručnog Povjerenstva za viša arhivska zvanja s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu višeg stručnog zvanja u arhivskoj struci.

Uvidom u izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja ispunjavaju slijedeći kandidati: Luka Aničić (DARI), Mladen Burić (HDA), Petar Elez (DAVU) i Lana Žaja (HDA)   za zvanje višeg arhivista te Suzana Martinović (DAZD) za zvanje viši arhivski tehničar.

Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci jednoglasno usvojeno.

Ad.3. Članovima Vijeća prethodno je dostavljeno Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim u razdoblju od 16. do 19. lipnja 2020. godine.

Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA  te je Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim u razdoblju od 16. do 19. lipnja 2020. godine jednoglasno usvojeno.

 

Sažetak 8. sjednice (elektroničke) Hrvatskog arhivskog vijeća održane 29. svibnja  2020. godine s početkom u 10 sati

Osma  sjednica Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće)  održana je 29. svibnja 2020. godine  putem elektroničke pošte, sukladno članku 11. Poslovnika o radu Hrvatskog arhivskog vijeća.

D. Rubčić, predsjednik Vijeća, uvodno je pozdravio sve članove te zamolio da se po pojedinim točkama dnevnog reda izjasne sa  “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN”.
Svi materijali za pojedine točke dnevnog reda prethodno su dostavljeni svim članovima Vijeća.

Ad.1. Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Zapisnik 7. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izmijenjeni plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2020. godini jednoglasno usvojen.

Ad.3. Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Izmijenjeni plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2020. godini jednoglasno usvojen.

 

Sažetak 7. sjednice (elektroničke) sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 19. ožujka  2020. godine s početkom u 11 sati
 
Sedma sjednica Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće)  održana je 19. ožujka 2020. godine  putem elektroničke pošte, sukladno članku 11. Poslovnika o radu Hrvatskog arhivskog vijeća.
D. Rubčić, predsjednik Vijeća, uvodno je pozdravio sve članove te zamolio da se po pojedinim točkama dnevnog reda izjasne sa  “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN”.
Svi materijali za pojedine točke dnevnog reda dostavljeni su prethodno članovima Vijeća, izuzev materijala za točku 5. o kojoj je članove na sjednici izvijestiti Ivana Prgin, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
 
Ad.1. Svi članovi  Vijeća očitovali su se ZA te je zapisnik 6. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Svi članovi Vijeća očitovali su se ZA te je Popis mentora – prijedlog Hrvatskog državnog arhiva jednoglasno usvojen.

Ad.3. Svi članovi Vijeća, očitovali su se ZA te je Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci jednoglasno usvojeno.

Ad.4. Uvidom u Izvješće Stručnog Povjerenstva za viša arhivska zvanja, utvrđeno je da uvjete za stjecanje višeg zvanja ispunjavaju sljedeći kandidati: Marijana Jukić (HDA) za zvanje arhivske savjetnice; Ivan Brigović (HMDCDR), dr.sc. Ivo Orešković (DADU), Sandro Poropat (DARI) i dr. sc. Ivan Radoš (HMDCDR) za zvanje višeg arhivista, te Marta Kvakan (DAZG), Marija Mikačić (DASB-PŽ), Jasna Vlahović (DAPA), Renata Vučić (DAZG) i Marija Zorko (DAZG) za zvanje viša arhivska tehničarka.
Sukladno ocjeni Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci kandidati Draženka Požar Perković (DAŠI), Davor Spajić (DADU) i Mladen Vezmarović (DABJ) nisu ispunili uvjete za stjecanje stručnog zvanja viši arhivist, stoga Vijeće ne predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist navedenim kandidatima.  N. Mučalo izjasnila se kao suzdržana te smatra da je potrebno jasnije specificirati odredbe koje propisuju uvjete za stjecanje višeg zvanja unutar Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (primjedba se odnosi na čl. 43. st. 1. pst. 1. Pravilnika)
Vijeće je većinom glasova ZA prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
Ad.5.  Ivana Prgin, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje izvijestila je članove Vijeća kako slijedi. Ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek je u službenom posjetu gradu Požegi  6. ožujka. 2020. godine održala sastanak s gradonačelnikom grada Požege Darkom Puljašićem.
Razgovarajući o AKM ustanovama, gradonačelnik je izrazio želju da se u Požegi kao županijskom središtu osnuje državni arhiv. Također je izrazio spremnost grada Požege da osigura prostor za arhiv kako je utvrđeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. Grad je spreman na gradskom zemljištu izgraditi novu zgradu za te potrebe ili adaptirati jednu od postojećih zgrada u vlasništvu grada. Zaključno je dogovoreno da će grad uputiti pisani prijedlog, te da će se pokrenuti procedura već na ovoj sjednici Vijeća. Prvotno je bilo zamišljeno da se Vijeće očituje i predloži radnu skupinu koja će razmotriti prijedlog te posjeti Požegu i predložene lokacije za smještaj arhiva. Nažalost zbog novonastale epidemiološke situacije pisani prijedlog još nije pristigao, tako da ova točka ostaje na razini informacije Vijeću.
Vijeće je primilo na znanje informaciju o prijedlogu osnivanja Državnog arhiva u Požegi te jednoglasno podržalo inicijativu za  njegovo osnivanje.
 
Ad.6. Zaključak Vijeća  je da se Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2020. godini odgodi zbog novonastale epidemiološke situacije te da Povjerenstvo, čim se steknu uvjeti, predloži novi Plan ispita.
 
Ad.7. D. Rubčić predložio je da se pod točku.7. dnevnog reda uvrsti očitovanje Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja na tužbu Luke Aničića, o čemu su članovi Vijeća primili očitovanje Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja. Vijeće je jednoglasno prihvatilo očitovanje Povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja na tužbu Luke Aničića.
 
 
Sažetak 6. sjednice (elektroničke) sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 27. siječnja 2020. godine s početkom u 11 sati.
 
Šesta sjednica Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće)  održana je 27. siječnja 2020. godine  putem elektroničke pošte, sukladno članku 11. Poslovnika o radu Hrvatskog arhivskog vijeća.
D. Rubčić, predsjednik Vijeća, uvodno je pozdravio sve članove te zamolio da se po pojedinim točkama dnevnog reda izjasne sa  “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN”.
Ustanovljeno je da su svi materijali za pojedine točke dnevnog reda dostavljeni.
 
Ad.1. Svi članovi  Vijeća očitovali su se ZA te je zapisnik 5. sjednice Vijeća jednoglasno usvojen.
 
Ad.2. Prijedlog imenovanja zamjenika članova Povjerenstva za polaganje ispita u arhivskoj struci i zamjenika članova Stručnog povjerenstva za  dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci jednoglasno je usvojen.

 

Sažetak 5. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 17. prosinca 2019. godine u Ministarstvu kulture s početkom u 10 sati
 
 
G. Poljičak se zahvalio članovima Vijeća u svoje i ministričino ime na njihovom radu tijekom 2019. te svim prisutnima zaželio sretne blagdane i uspješnu iduću godinu. Smatra da je Vijeće kvalitetno radilo, izrazio zadovoljstvo imenovanim članovima te upitao da li Vijeće ima kakvih prijedloga za unapređenje rada.
Predsjednik Vijeća D. Rubčić je započeo sjednicu predloživši najavljeni dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 1. D. Rubčić je upitao prisutne imaju li primjedbe na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice. Pošto primjedbi nije bilo, zapisnik je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. D. Rubčić je izvijestio prisutne da se za usvajanje Poslovnika o radu, čekalo mišljenje pravnika Ministarstva kulture te je konačna verzija Poslovnika, nakon njihovih intervencija poslana Vijeću. Pozvao je članove Vijeća da daju svoje primjedbe na Poslovnik, no oni ih nisu imali te je isti jednoglasno usvojen.
D. Rubčić je obavijestio članove da usvajanjem Poslovnika postoji obveza biranja zamjenika/ce predsjednika Vijeća, koji će preuzeti ulogu predsjednika Vijeća u slučaju predsjednikove spriječenosti. Članovi su predložili Natašu Mučalo za zamjenicu predsjednika Vijeća koja je jednoglasno imenovana zamjenicom predsjednika Vijeća.
 
Ad. 3. D. Rubčić je predstavio Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva u 2019. godini. Prema navedenom Izvješću Povjerenstvo je u 2019. godini održalo sedam ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva. Ispitu je ukupno pristupilo 364 kandidata s područja cijele Hrvatske od kojih je ispit uspješno položilo 317 kandidata. Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće.
 
Ad. 4. D. Rubčić je predstavio Izvješće s ocjenom radova i drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu višeg stručnog zvanja u arhivskoj struci. Uvidom u izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje zvanja višeg arhivista ispunjavaju dr. sc. Natko Martinić Jerčić (HMDCDR) i Oliver Modrić (DAZD). Kandidati Vesna Rimac (DAST) i dr. sc. Luka Aničić (DARI) sukladno ocjeni Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci nisu ispunili uvjete za stjecanje stručnog zvanja viši arhivist, stoga Vijeće ne predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist navedenim kandidatima. S. Ćosić je naglasio da je kandidatkinja Vesna Rimac iznimno stručna osoba s visokom kvalitetom rada te da je šteta da joj je onemogućeno napredovanje zbog nedostatka dva objavljena rada u skupini A (objavljeni znanstveni ili stručni radovi).   Naglasio je da se treba voditi briga o tome da se kvalitetne stručnjake u arhivskoj struci ne demotivira za daljnja napredovanja u radu. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
Ad. 5. D. Rubčić je predstavio Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2020. koji je dostavilo Povjerenstvo za stručne ispite u arhivskoj struci. Povjerenstvo će organizirati ispite u Hrvatskom državnom arhivu u ispitnim rokovima kako slijedi:
- 24.-26. ožujka 2020.
- 1.-3. srpnja 2020.
- 14.-15. prosinca 2020.
Ovisno o potrebama, Povjerenstvo će organizirati izvanredni ispitni rok.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2020.
 
Ad. 6.  D. Rubčić je obavijestio članove da Vijeće mora Ministarstvu kulture predložiti nove predsjednike, članove i zamjenike članova povjerenstava u arhivskoj djelatnosti zbog činjenice da je donesen novi Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, kojim se mijenja način imenovanja navedenih povjerenstava. Stoga su članovi dobili prijedlog imenovanja s popisom svih osoba koja su trenutno imenovana u navedena povjerenstva s iznimkom Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, gdje se za predsjednika Povjerenstva, umjesto trenutne predsjednice Ivane Prgin, predlaže Tomislav Car iz Hrvatskog državnog arhiva. Vijeće je prijedlog imenovanja predsjednika, članova i zamjenika članova navedenih povjerenstava jednoglasno prihvatilo te ga upućuje ministrici kulture na daljnje postupanje.
 
Ad. 7.  Ad. 7. Razno
Vezano uz pitanje naknada koje je na početku sjednice spomenuo D. Rubčić, S. Babić  izvijestila je prisutne  da je HDA, sukladno odnosnim točkama Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci, podnio prijedlog troškova i naknada za sva povjerenstva koja iz Pravilnika proistječu,  a konkretno je spomenut samo iznos naknade (500 kn) za Stručno povjerenstvo za viša arhivska zvanja, budući je to bio predmet upita D. Rubčića.
.J. Ivanović je izjavio da su se djelatnici Hrvatskog državnog arhiva konzultirali oko Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, s obzirom da smatraju da su potrebne određene izmjene Pravilnika. D. Rubčić je odgovorio da Hrvatski državni arhiv uputi Ministarstvu kulture dopis sa svojim primjedbama te će ga Ministarstvo pregledati.
 
 


Sažetak 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 27. rujna 2019. godine u Ministarstvu kulture s početkom u 11 sati
 
Predsjednik Vijeća D. Rubčić je započeo sjednicu predloživši najavljeni dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 1. D. Rubčić je upitao prisutne imaju li primjedbe na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice. Pošto primjedbi nije bilo, zapisnik je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. I. Poljičak je ukratko opisao postupak rada na Nacionalnom planu razvoja arhivske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Plan). Naglasio je da je uspostava Plana kao zakonske obveze bila početak izrade strateških dokumenata unutar zajednice arhiva, knjižnica i muzeja. Nadalje je obavijestio prisutne da je Plan prošao postupak e-savjetovanja te da nije bilo primjedbi na njega. Stoga je idući korak rasprava o Planu i potvrđivanje od strane Vijeća kako bi se isti mogao proslijediti Vladi RH na daljnje postupanje. Također je naglasio da će ovakav strateški dokument biti temelj za planiranje financijske perspektive za razdoblje 2021.-2027. te privlačenje sredstava iz europskih fondova. Paralelno s Planom bi trebao na Vladu biti upućen i Nacionalni plan digitalizacije kulturne baštine, a nakon njih red je na knjižničnoj djelatnosti. Tendencija je da svi planovi unutar AKM zajednice budu što kompatibilniji. Naposljetku se zahvalio svima koji su sudjelovali u izradi Plana, od članova Radne skupine do stručnih službi Ministarstva kulture.
D. Kušen je istaknuo kad se pripremao Plan, da je svaki član dobio određeni segment za izradu. Smatra da je, unatoč prvotnom postavljanju 5 ciljeva od strane Radne skupine, bolje rješenje postavljanje 2 glavna cilja. Smatra da je sukcesija arhivskog gradiva dobro inkorporirana u Plan, kao i pitanje privatnih i vjerskih arhiva. Naglasio je da kad se objavi Plan, trebao bi se objaviti popis od preko 700 fondova koji se nalaze izvan Republike Hrvatske te da ih želimo vratiti.
J. Ivanović se složio s manjim brojem ciljeva te je za primjer naveo način rada Ministarstva financija i izrade njihovih planova s manjim brojem ciljeva. Naglasio je važnost podataka koji su prikupljeni, pogotovo u kontekstu problema prostora. Činjenica da arhivska služba obuhvaća 57 objekata (u okviru kojih se nalazi 42.000 mspremišnog prostora) rascjepkanih po cijeloj državi, iz podataka proizlazi da ima 60 – 70% više prostora za održavanje, s obzirom na količinu malih objekata i male kapacitete spremišta. Postavio je pitanje daljnjeg postupanja, tj. da li će se nastaviti istim putem ili ćemo pokušati pomalo početi rješavati navedeni problem u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Nadalje je istaknuo pitanje gradiva u elektroničkom obliku. Smatra da se iz Plana može iščitati da nismo ekipirani ili da nismo sposobni za rad s istim te je istaknuo da je najviše pitanja kod samih stvaratelja tko će se baviti navedenim.
J. Ivanović je predložio moguću izmjenu nekoliko mjera iz Plana. Postavio je pitanje broja zaposlenika iz kojih podataka je moguće iščitati da arhivska služba danas uključuje 2-3 puta više zaposlenih nego Europska unija, koji su vezani gotovo isključivo uz rad na konvencionalnom gradivu. D. Kušen je naglasio da polazišna točka rada u Europskoj uniji i Hrvatskoj nije ista jer gradivo u arhive stiže nesređeno te da dio zaposlenih nije obučen za rad s elektroničkim gradivom. D. Rubčić je istaknuo kako ova mjera ne znači povećanje zapošljavanja u arhivima već ravnomjerniji raspored zaposlenih ovisno o potrebama službe, temelj čega će biti detaljno izrađena analiza.
J. Ivanović je također naglasio zastarjelost termina obavijesnih pomagala i konvencionalnog gradiva. Što se tiče pomagala, smatra da tu primat drži mrežni katalog, a da je konvencionalno gradivo termin s ovih prostora te da bi se trebao koristiti termin analogno gradivo. S. Ćosić je istaknuo kako obavijesna pomagala ne možemo zamijeniti mrežnim katalogom obzirom da katalog trenutno ne postoji, ali ga možemo postaviti kao cilj u Planu. D. Kušen je naglasio da kako se još uvijek koriste inventari, a arhivisti kao obvezu ispita imaju izradu obavijesnih pomagala te većina zaposlenih neće unijeti podatke u mrežni katalog, niti će se provesti dubinske promjene koje su potrebne za transformaciju struke. S. Ćosić se složio da se ništa neće promijeniti ako samo promijenimo naziv. I. Prgin je naglasila da se u izradi Plana vodilo računa u realnim okvirima unutar kojih služba djeluje te da ne možemo stvarati obveze velikih promjena. Nakon rasprave o Planu, Vijeće ga je jednoglasno prihvatilo i preporučilo ministrici kulture na usvajanje i daljnje postupanje.
 
Ad. 3. I. Prgin je kratko izvijestila o statusu izrade arhivskih pravilnika. Što se tiče Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, Vijeće je u obvezi utvrđivanja sadržaja predmeta i ispitne literature za Program stručnih ispita u arhivskoj struci i Program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva te da se potom navedeno mora objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva i Ministarstva kulture. Izvijestila je da su Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva, prošli postupak e-savjetovanja te je trenutno u izradi izvješće o provedenom savjetovanju gdje se pišu odgovori na nekoliko komentara koji su pristigli. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva te Pravilnik o evidencijama u arhivima trenutno još prolaze proceduru prije postavljanja na e-savjetovanje.
D. Rubčić je zaključno predložio da se Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci i Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva upute na predlaganje novih sadržaja predmeta i ispitne literature. Također je predložio da se navedeno raspravi na nekoj od idućih sjednica Vijeća što je Vijeće jednoglasno usvojilo.
 

Sažetak 3. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća (dalje: Vijeće) održane 16. srpnja 2019. godine u Ministarstvu kulture s početkom u 11 sati
 
Ad. 1. Predsjednik Vijeća D. Rubčić je započeo sjednicu predloživši najavljeni dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. D. Rubčić je upitao prisutne imaju li primjedbe na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice. Pošto primjedbi nije bilo, zapisnik je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 3. D. Rubčić je ukratko predstavio Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine koji je izradila Radna skupina Hrvatskog knjižničnog vijeća. J. Ivanović je pozdravio inicijativu izrade Prijedloga, no naglasio je da procedure vezane za zaštitu pisane baštine već postoje i provode se kroz redovito financirane programe ustanova. Naglasio je kako je najčešći problem u realizaciji ovakvih prijedloga nedostatak koordinacije između ustanova te nedostatni resursi.
D. Kušen je naglasio kako se Prijedlog ponajviše bavi materijalnom zaštitom pisane baštine ne uzimajući u obzir da se npr. kod zaštite arhivskog gradiva moraju osigurati i primjereni uvjeti za smještaj gradiva, dovoljan broj stručnog osoblja, adekvatna obrada i sređivanje, priprema za provođenje digitalizacije gradiva i dr. Naglasio je da je vidljiv nedostatak sudjelovanja arhivista u izradi Prijedloga.
J. Ivanović smatra da Prijedlog sadrži dosta navoda koji su općeniti, no nedostaje određen broj konkretnih mjera zaštite. Istaknuo je tri komponente koje bi se u Prijedlogu trebale doraditi: (1) metodologija (2) prioriteti (definiranje vrstâ pisane baštine koja se treba zaštititi, a ne podrazumijevati da je svoj pisanoj baštini potrebna zaštita) i (3) financijska sredstva.
N. Mučalo je postavila pitanje ovog Prijedloga u kontekstu izrade ostalih strateških dokumenata iz područja kulture na što su J. Ivanović i I. Prgin elaborirali da postoji okvir gdje bi se ovaj Prijedlog mogao uklopiti te u budućnosti služiti i kao temelj za financiranje iz europskih fondova.
N. Pintarić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Prijedlog posebno istaknuo zaštitu pisane baštine vjerskih zajednica koja je često podzastupljena u strateškim dokumentima, no smatra kako je sam sadržaj Prijedloga nedovoljno razrađen te da dokument nije obvezujući.
Zaključak je Vijeća da je Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine vrijedna inicijativa koju treba staviti u kontekst zaštite kulturne baštine u cjelini. Također, tekst Prijedloga bilo bi dobro sažeti (napose u narativnome dijelu: nabrajanja ustanova, propisa, i sl.) te precizirati konkretne probleme i mjere, vodeći računa da se tekst razradi u tri glavne komponente: metodologija, prioriteti, financije.
 
Ad. 4. D. Rubčić je predstavio Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 1. i 2. srpnja 2019. Prema navedenom Izvješću stručnim ispitima pristupilo je deset kandidata. Ispite je položilo ukupno sedam kandidata (Mario Tomas – DASB, Rina Blažić Abramović – DARI, Andrej Odorčić – DAZG, Maja Vražić – DAKA, Kate Šimunić Vukadinović – DAŠI; te polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa: Ivana Rudec – DAVT i Marija Sikirić – DAZD).
N. Mučalo je upozorila da je u Izvješću pogrešno navedeno da je Kate Šimunić Vukadinović polaznica programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dok je ista zaposlenica Državnog arhiva u Šibeniku. Uz navedenu napomenu, Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće.
 
Ad. 5. D. Rubčić je predstavio Izvješće o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje viših stručnih zvanja u arhivskoj struci. Uvidom u izvješće, utvrđeno je da uvjete za stjecanje zvanja višeg arhivista ispunjavaju mr. sc. Ivan Medved (DASB), Snježana Žegor (DASK), Domagoj Štefančić (HMDCDR) te mr. sc. Nataša Mučalo (DAŠI). Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva uz izuzimanje N. Mučalo iz glasovanja zbog činjenice da je njen zahtjev za stjecanjem višeg zvanja sadržan u Izvješću.
 
Ad. 6. D. Rubčić je izvijestio da je Vijeće zaprimilo prijedlog imenovanja tajnice Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci te je zamolio I. Prgin da da svoj komentar na prijedlog. I. Prgin je navela da prema važećem Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci nije predviđeno da tajnika/cu Stručnog povjerenstva imenuje Vijeće. Hrvatski državni arhiv, kao ustanova koja obavlja administrativne poslove za Stručnog povjerenstvo, može odrediti osobu koja će u njegovo ime obavljati tajničke poslove. Članovi Vijeća su se složili s navedenim.
S. Babić je još jednom ukazala na grešku u Odluci o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci u smislu da je za zamjenika člana Zorana Stankovića navedena kriva matična ustanova te je zamolila ispravak iste. Članovi vijeća su se složili da se zahtjev za ispravkom Odluke uputi Glavnom tajništvu Ministarstva kulture.
Članovi su postavili pitanje u kojoj je fazi izrada provedbenih propisa iz područja arhivske djelatnosti te Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti. I. Prgin je prisutne obavijestila da je novi Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci prošao proceduru e-savjetovanja te je trenutno u izradi izvješće s javne rasprave. Pravilnici koji reguliraju pitanje korištenja gradiva te uvjete smještaja i broju stručnog osoblja pripremljeni su za e-savjetovanje. Pravilnici koji reguliraju pitanje upravljanja gradivom izvan arhiva, te evidencije u arhivima, pripremljeni su za daljnje usuglašavanje sa Sektorom za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture.

 

Sažetak 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 6. ožujka 2019. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
Ad. 1. Predsjednik Vijeća D. Rubčić je započeo sjednicu predloživši izmjene najavljenog dnevnog reda kojeg bi se proširilo s nekoliko novih točaka. D. Rubčić je predložio da se Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine raspravi na idućoj sjednici Vijeća kako bi članovi imali dovoljno vremena za detaljno proučiti dokumentaciju. Prijedlog predsjednika je prihvaćen te je izmijenjeni dnevni red jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. D. Rubčić je predložio je da se Poslovnik usvoji na idućoj sjednici Vijeća s obzirom da se za isti još uvijek čeka traženo mišljenje pravnika Ministarstva kulture. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 3. D. Rubčić je predstavio Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva u 2018. godini. Prema navedenom Izvješću Povjerenstvo je održalo osam ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva. Ispitu je ukupno pristupilo 398 kandidata s područja cijele Hrvatske od kojih je ispit uspješno položilo 347 kandidata. Vijeće je Izvješće jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 4. D. Rubčić je predstavio Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 10. siječnja 2019. godine. Prema navedenom Izvješću stručnim ispitima pristupilo je devet kandidata. Ispite je položilo ukupno osam kandidata (polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa: Tomislav Branđolica – HDA, Filip Katić – HDA, Ines Komljenović – DAVŽ, Ida Vencl – DAZG, Iva Boban – DAZG, Marija Jurić – DAZD, Dario Rebić – HDA; te Karolina Ražov – DAZD). Vijeće je Izvješće jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 5. D. Rubčić je pročitao prijedlog ispitivača i zamjenika ispitivača pojedinih predmeta iz stručnih ispita u arhivskoj struci koji je dostavilo Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci. Naglasio je kako je ostalo otvoreno pitanje ispitivača i zamjenika ispitivača za predmet Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture koje treba predložiti Ministarstvo kulture. Dogovoreno je da će se Ministarstvo podsjetiti da dostavi svoj prijedlog ispitivača i zamjenika ispitivača. Vijeće je prijedlog jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 6. Vijeće je zaprimilo obavijest da je Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva u dogovoru s Državnim arhivom u Varaždinu, promijenilo termin održavanja ispita te umjesto planiranog 27. ožujka, predlaže se 9. travnja 2019. godine. Promjena termina je jednoglasno usvojena.
 
Ad. 7. Vijeću je pristigao prijedlog za imenovanjem Suzane Hegol za tajnika Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 8. Vijeću je pristigao prijedlog za imenovanjem Enise Čamdžić Martinić za tajnika Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 9. D. Rubčić je predstavio dva izvješća o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje viših stručnih zvanja u arhivskoj struci. S obzirom da je jedan zahtjev pristigao u listopadu 2018. godine te nije ušao u razmatranje na Konstituirajućoj sjednici Vijeća zbog administrativnih propusta, D. Rubčić se ispričao u ime Vijeća zbog kašnjenja obrade zahtjeva za stjecanjem višeg zvanja. Uvidom u izvješća, utvrđeno je da uvjete za stjecanje zvanja arhivskog savjetnika ispunjava Ladislav Dobrica (HDA), odnosno za višeg arhivista Tomislav Škrbić (DASK). Vijeće je izvješća jednoglasno prihvatilo i preporučilo dodjelu viših stručnih zvanja.
 
Ad. 10. J. Ivanović je kao član Stručnog povjerenstva za razmatranje prijedloga projekta smještaja arhivskog gradiva Državnog arhiva u Križevcima predstavio navedeno Izvješće koje je rezultat posjeta Križevcima i pregleda prostora namijenjenog Arhivu. Naveo je kako idejno rješenje projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade treba izmijeniti sukladno uputama Povjerenstva (manje izmjene u gabaritima hodnika i prostora za korisnike i sl.) te da se gradonačelnik Križevaca pozitivno izjasnio po pitanju financiranja projekta od strane grada. Također je naveo kako je Ivan Peklić, privremeni ravnatelj Arhiva, utvrdio koliko bi gradiva, obzirom na teritorijalnu nadležnost, Arhiv trebao preuzeti od DA u Bjelovaru i DA u Varaždinu. D. Rubčić je naveo kako je ukupna količina navedenog gradiva cca 2.000 d/m. J. Ivanović je predložio da Vijeće podnese prijedlog Ministarstvu kulture za osiguranje sredstava minimalnoga broja zaposlenika (prioritet je vanjska služba Arhiva) tek nakon što Grad Križevci usvoji službene dokumente relevantne za financiranje projekta (odluka, rebalans gradskog proračuna za 2019. godinu, stavka u proračunu za 2020. i dr.). Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće te preporuča da Grad Križevci što prije donese sve potrebne odluke za pokretanje realizacije projekta, pogotovo da se napravi financijski plan i plan radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade te da se svi radovi uključe u projekciju gradskog proračuna s definiranim vremenskim rokovima.
 
Ad. 11. Državni arhiv u Dubrovniku je Vijeću poslao obavijest o tijeku preseljenja dijela arhivskih fondova i zbirki Arhiva u nove prostore u Gružu. S. Babić je, kao članica Povjerenstva za provedbu stručnog nadzora nad radom Državnog arhiva u Dubrovniku, kratko obavijestila Vijeće o stanju u Arhivu. Navela je da je Hrvatski državni arhiv bio pozvan pružiti pomoć vezano uz problematiku preseljenja gradiva u Gruž (utvrditi točno koje gradivo bi trebalo i koje je spremno, u dobrom stanju i opremljeno za preseljenje, terminski plan preseljenja i dr.) te je sugerirano da gradivo nastalo do 1945. godine i dalje ostane u palači Sponza. Gradivo u Sponzi bi se trebalo primjereno srediti i opremiti, a svo gradivo nastalo nakon 1945. godine, kao i gradivo na terenu koje udovoljava propisanim uvjetima preuzimanja, bi trebalo smjestiti u Gruž. Također je navela da je šteta što je struktura vlastitih prihoda vezana samo uz iznajmljivanje palače Sponza, umjesto  privlačenja publike putem programa koji promoviraju arhivsku djelatnost, za što bi - između ostaloga - djelomično trebalo prilagoditi uređenje prostora. S. Ćosić je naveo kako je prostor palače jako atraktivan i lukrativan te da postoji interes više strana za njegovo preuzimanje s čim su se složili ostali članovi Vijeća. Vijeće je jednoglasno prihvatilo obavijest te podržalo plan preseljenja gradiva sukladno preporukama Hrvatskog državnog arhiva uz poseban naglasak da gradivo iz razdoblja Dubrovačke Republike nikako ne bi smjelo napustiti povijesnu jezgru Dubrovnika.  
 
Ad. 12. S. Babić je navela da je počinjena greška u izradi imenovanja za Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci u smislu da je izostalo imenovanje predsjednika Povjerenstva, zbog čega je navedeno Povjerenstvo bilo i formalno onemogućeno podnijeti prijedlog HAV-u za imenovanje tajnika. Zamolila je da se navedena greška ispravi te je Služba za arhivsku djelatnost navela da će poslati obavijest Glavnom tajništvu.
 

Sažetak Konstituirajuće sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 10. prosinca 2018. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 

            Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Darko Rubčić pozdravivši prisutne te pozvavši ministricu kulture da se obrati novom sazivu Vijeća.
            Ministrica je zahvalila novim članovima Vijeća na njihovoj kandidaturi istaknuvši činjenicu da je ovaj sastav Vijeća po prvi put biran putem održavanja javnog poziva koji je pokazao znatan interes struke za sudjelovanjem u radu Vijeća. Naglasila je da je provođenje javnog poziva rezultat donošenja novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, kao prvog od paketa novih zakona iz područja koje još obuhvaća knjižničnu i muzejsku djelatnost.
            Ministrica je istaknula kako predstoji razdoblje intenzivnog rada na dovršetku normativnog okvira arhivske djelatnosti putem izrade novih provedbenih propisa kao i izrada Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti, te je naglasila kako očekuje da Vijeće bude jedan od aktivnih sudionika u izradi navedenih propisa. Ministrica je izjavila da se Nacionalnim planom planira artikulirati prioritete u arhivskoj djelatnosti te razraditi razvoj djelatnosti za sljedećih 5 – 10 godina kako bi uspostavili dobar temelj za ulaganje u arhivsku djelatnost u sljedećoj financijskoj perspektivi.
           
Ad. 1.
S obzirom da je Vijeću u međuvremenu pristigao Plan ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2019. godini, D. Rubčić je predložio da se navedeni uvrsti u dnevni red kao točka 6. te da se preostale dvije točke pomaknu za jedno mjesto. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. D. Rubčić je naveo kako se u prijedlogu Poslovnika našlo nekoliko tiskarskih grešaka i da će navedene biti izmijenjene te je pitao prisutne da daju svoje prijedloge na isti. S. Babić je istaknula kako se prijedlogom Poslovnika definira dio stvari koje će sigurno biti izmijenjene donošenjem novih pravilnika. D. Rubčić je naveo kako će zasad Vijeće djelovati po važećim pravilnicima te će se donošenjem novih lako izmijeniti Poslovnik sukladno novim propisima. D. Kušen je postavio pitanje naknada za članove Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje je do sad radilo bez naknade te zamolio da se provjeri status povjerenstava u muzejskoj i knjižničnoj djelatnosti po ovom pitanju. Također je zamolio da se provjeri pitanje putnih troškova za članove Vijeća koji nisu iz Zagreba. Dogovoreno je da će se navedena pitanja provjeriti s drugim službama Ministarstva kulture te da će se prijedlog Poslovnika uskladiti s predloženim izmjenama i kao takav usvojiti na sljedećoj sjednici Vijeća.

Ad. 3. D. Rubčić je predstavio Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci. Prema navedenom Izvješću ispitima je pristupilo ukupno šest kandidata. Ispite je položilo ukupno 5 kandidata (Joakim Čičić – DASB, Ivana Baković – HDA, Ivana Čurik – DAOS, Maja Knežević – DAZD, Oleg Šimić – DARI). Jedna kandidatkinja je upućena na popravni ispit (Marija Jurić – DAZD). Vijeće je Izvješće jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 4.
D. Rubčić je predstavio Izvješće o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje viših stručnih zvanja u arhivskoj struci Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci. Stručno povjerenstvo je zaprimilo ukupno 9 zahtjeva za dodjelom višeg stručnog zvanja (tri za arhivskog savjetnika, šest za višeg arhivista). Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za stjecanje višeg stručnog zvanja te se predlaže dodjeljivanje zvanja arhivski savjetnik dr. sc. Dubravki Kolić (DAZD), dr. sc. Amiru Obhođašu (HDA) i dr. sc. Mariu Stipančeviću (HDA). Predlaže se dodjeljivanje zvanja viši arhivist Angeliki Milić (HDA), Dijani Cenger (DAVT), Nadi Klobučar (DAGS), Katarini Mataiji (DAGS), Kristini Nosković (HDA) i dr. sc. Tatjani Šarić (HDA).
Prisutni su kratko raspravili da bi se ubuduće trebalo voditi računa o ujednačenosti kriterija za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci vezano za činjenicu da je u prošlim sazivima Vijeća dodijeljeno mnogo viših stručnih zvanja. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
Ad. 5.
D. Rubčić je naglasio kako se o ovoj točki raspravljalo do same sjednice zbog čega nisu članovima dostavljeni pisani prijedlozi već su on i S. Babić pročitali prisutnima prijedlog novih članova navedenih povjerenstava.
Prijedlog za Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Članovi: - Snježana Ivanović (HDA) – predsjednica 
               - Nela Kušanić (DASK)                                                 
               - Ladislav Dobrica (HDA)
Zamjene: - Dražen Kušen (DAOS)
                  - Ante Gverić (DAZD)
Prijedlog za Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci
Članovi: - Melina Lučić (HDA) – predsjednica    
               - Vida Pavliček (DAVŽ)                                                
               - Marina Škalić (HDA)
Zamjene: - Mario Stipančević (HDA)
                  - Zoran Stanković (DARI)
Predloženo je da članovi i zamjene Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i dokumentarnog gradiva ostanu isti.
              
D. Rubčić je naglasio da treba ostati ista praksa po pitanju obavljanja administrativnih poslova za navedena povjerenstva, tj. da to i dalje ostane u nadležnosti Hrvatskog državnog arhiva, iako je prema novom Zakonu utvrđeno da administrativne poslove za Vijeće obavljaju stručne službe Ministarstva kulture. J. Ivanović je predložio da se to formalizira dopisom koji bi Ministarstvo uputilo Hrvatskom državnom arhivu jer se dosadašnja praksa pokazala funkcionalnom i racionalnom. Svi članovi su se složili s tim. S. Babić je prisutnima pročitala i prijedlog ispitivača i zamjenika ispitivača iz predmeta za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci, te je odlučeno da će se imena finalizirati na idućoj sjednici Vijeća nakon što Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci bude imenovano. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog novih članova i zamjena za navedena povjerenstva.
 
Ad. 6.
Vijeće je pregledalo Plan ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2019. godini te je S. Babić predložila izmjenu termina ispita koji se održavaju u Hrvatskom državnom arhivu zbog niza događanja koje Arhiv organizira u prosincu. Dogovoreno je da termin Hrvatskog državnog arhiva od 3. prosinca preuzme Državni arhiv u Zagrebu, koji će svoj termin od 2. srpnja ustupiti Hrvatskom državnom arhivu.
 
Ad. 7. D. Rubčić je ukratko predstavio Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za smještaj arhivskog gradiva vezano uz problematiku početka rada Državnog arhiva u Križevcima. Izvijestio je prisutne kako je Povjerenstvo u sastavu dr. sc. Dinko Čutura (ravnatelj HDA), Darko Rubčić (predsjednik HAV-a), Dajna Mišurac (Ministarstvo kulture) pregledalo prostor koji je Grad Križevci predložio za adaptaciju u Državni arhiv u Križevcima te zaključilo da je zadovoljena većina uvjeta sukladno Pravilniku o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja (NN 65/2001). S obzirom da je Grad Križevci trenutno u fazi izrade projekta adaptacije navedenog prostora u svrhu Arhiva, D. Rubčić je predložio da se još jednom formira Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Jozo Ivanović (član HAV-a), dr. sc. Amir Obhođaš (HDA), Dajna Mišurac (MK) kako bi se pregledao prijedlog projekta i dale eventualne dodatne upute za adaptaciju prostora. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Sažetak 22. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 12. lipnja 2018. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
   
            Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda.
 
             Ad. 1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.
 
            Ad. 2. D. Rubčić je predstavio zahtjev što su ga Vijeću uputili Državni arhiv u Križevcima i Grad Križevci. Državni arhiv u Križevcima osnovan je Uredbom Vlade RH 2008. godine no do danas nije započeo s radom jer nije bio osiguran prostor. Grad Križevci nudi zgradu za sjedište arhiva te se moli Vijeće da utvrdi odgovara li ona uvjetima za smještaj arhivskog gradiva. Nakon kraće rasprave D. Rubčić je predložio zaključak da Vijeće preporuči Ministarstvu osnivanje povjerenstva koje bi posjetilo Križevce te provjerilo uvjete predložene zgrade. Kao predstavnici Vijeća predloženi su D. Rubčić i D. Čutura. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
            Ad 3. S. Razum je predstavio Izvješće (XV.) Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća šest obavljenih prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja viši arhivist.  Ocijenjeno je da uvjete za stjecanje zvanja viši arhivist ispunjavaju svi prijavljeni te se predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist Jurju Kukoču (HDA), Tihomiru Pleše (HDA), Ivanki Magić-Kanižaj (HDA), Tatjani Ružić (DABj), Ivanu Trogrliću (DAST) i Maji Kovačević-Kuzmanić (DAST). Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
            Ad 4. D. Rubčić je izvijestio prisutne da je prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima 7. lipnja bio drugi put razmatran na sjednici Vlade RH gdje je usvojen i upućen u Sabor na drugo čitanje. Vjeruje se da će Zakon biti usvojen prije ljetne stanke Sabora. Po usvajanju Zakona u roku od 12 mjeseci morat će se donijeti provedbeni propisi i Nacionalni plan razvoja arhivske službe.
D. Kušen je postavio pitanje roka izmjena statuta arhivskih ustanova na što je M. Kovač odgovorila da roka nema, a izmjenama statuta se može pristupiti odmah po usvajanju novog Zakona.
S. Razum je pitao znači li to da je ovo posljednja sjednica u ovom sastavu što je D. Rubčić potvrdio te svima zahvalio da dosadašnjoj suradnji, no ukoliko bude potrebno, Vijeće će održavati sjednice sve do usvajanja Zakona.
 

Sažetak 21. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 14. veljače 2018. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
            Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda.
 
            Ad. 1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.
 
            Ad. 2. Raspravljalo se o prijedlogu Državnog arhiva u Šibeniku o razgraničenju arhivskog gradiva s Državnim arhivomu Zadru. Predloženo razgraničenje temelji se na Uredbi Vlade o osnivanju Državnog arhiva u Šibneniku (NN 7/07) sukladno kojoj je bilo potrebno sklopiti sporazum o razgraničenju arhivskog gradiva. Sporazumom Državni arhiv u Zadru trebao bi predati Državnom arhivu u Šibeniku arhivsko gradivo koje se odnosi na područje njegove teritorijalne nadležnosti, dakle gradivo nastalo na području Šibensko-kninske županije.
D. Kušen je predstavio sličnu situaciju i iskustva u razgraničenju arhivskog gradiva Državnog arhiva u Osijeku s novoosnovanim Državnim arhivom u Virovitici i Državnim arhivom u Vukovaru pri kojoj se poštivalo načelo područne pripadnosti kako to i sama Uredba Vlade o osnivanju arhiva nalaže.  
B. Kaleb je napomenuo da je praksa Ministarstva tretirati sve državne arhive kao jednakovrijedne te istaknuo pozitivne primjere razgraničenja gradiva između Državnog arhiva u Varaždinu i Državnog arhiva za Međimurje te Državnog arhiva u Karlovcu i Državnog arhiva u Gospiću.
D. Rubčić je kao zaključak rasprave predložio da Vijeće prepouči Minsitarstvu razgraničenje arhivskog gradiva u skladu s Uredbom Vlade o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku te da se osnuje povjerenstvo koje bi posjetilo ova arhiva i još jednom provjerilo prostorne i stručne uvjete za smještaj arhivskog gradiva, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo. Napomenuto je da je pri primopredaji gradiva potrebno osigurati njegovu digitalizaciju.
 
            Ad. 3. Viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku djelatnost D. Mišurac predstavila je Vijeću na poziv D. Rubčića rad Službe za arhivsku djelatnost u 2017. godini. I. Poljičak je istaknuo profesionalnu odgovornost zaposlenih u Službi te pohvalio njihov rad. D. Kušen je zamolio da Služba pripremi jasnije naputke za izradu izvješća o izvršenim programima na što mu je odgovoreno da će to biti učinjeno kao i da će se organizirati na tu temu sastanak sa svim ravnateljima državnih arhiva.
 
            Ad. 4. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci dostavilo je Vijeću izvješće o svom radu u 2017. koje je kratko predstavio D. Rubčić. Prisutni nisu imali pitanja ni komentara na izvješće pa je D. Rubčić predložio da se izjasne o njegovom prihvaćanju te je ono jednoglasno prihvaćeno.
 
            Ad. 5. S. Razum je predstavio Izvješće (XlV.) Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća tri obavljene prosudbe o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja viši arhivist i arhivski savjetnik. Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za stjecanje višeg stručnog zvanja te se predlaže dodijeljivanje zvanja viši arhivist Borisu Suljagiću (HDA) i Tomislavu Radoniću (DASB), a zvanje arhivski savjetnik Hrvoju Gržini (HDA). Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.