Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica


Sažetak Zapisnik 10. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održane u utorak, 19. prosinca 2023. godine putem platforme Teams te 8. i 9. veljače 2024. godine elektroničkim putem.Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; iz Službe za muzejsku djelatnost: mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica; dr. sc. Petra Batelja Majić, stručna savjetnica; Nora Kulić, stručna suradnica
 • Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu su opravdano izostale.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja: Zahtjev za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe i  muzejske dokumentacije
 3. Muzej za umjetnost i obrt: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
 4. Općina Virje: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Izrada nove Muzeološke koncepcije stalnog postava
 6. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2023. godine
 7. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja: Zahtjev za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe  muzejske dokumentacije
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka uputio je Vijeću zamolbu za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije. Razlog tomu je potreba iseljenja iz Guvernerove palače, zgrade u kojoj je smješten Muzej, na kojoj započinju radovi energetske obnove, na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (NPOO.C6.R1-13.01).
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju dostavljenog obrazloženja i pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Rijeci, a u skaldu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18,  daje pozitivno mišljenje za premještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u prostor na adresi adresi Zametska 74, Rijeka u vlasništvu Ri Petrol d.o.o. te prostor u Rijeci na adresi Žabica 7 u vlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske.
 
Ad. 3. Muzej za umjetnost i obrt: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
Muzej za umjetnost i obrt uputio je zamolbu za mišljenje za otpis predmeta iz Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja, a koji su predmet pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju pokretnina Dane Reichsmann iz Zagreba, Slavujevac 12, oduzetih 1941.  
MUO je uputio, na temelju Mišljenja Stručnog vijeća od 3. 11. 2023. godine zahtjev za mišljenje o otpisu dijela predmeta ostavštine gđe Reichsmann, točnije o 25 pojedinačnih predmeta zavedenih pod 12 inventarnih brojeva Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o  sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), daje pozitivno mišljenje o otpisu 25 pojedinačnih predmeta iz Zbirke metala i Zbirke keramike Muzeja za umjetnost i obrt, zavedenih pod 12 inventarnih brojeva Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja. Vijeće upućuje Muzej za umjetnost i obrt da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija prethodnu suglasnost te da sukladno članku 29. stavku 4. navedenog Pravilnika, Upravno vijeće Muzeja donese odluku o otpisu, razlozima otpisa i načinu daljnjeg postupanja s otpisanom muzejskom građom.
 
 
Ad. 4. Općina Virje: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za predloženo osnivanje Muzeja Podravine, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnikom Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23), imenovano Stručno povjerenstvo u sastavu Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb, i dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao je odlazak u Virje u utorak, 7. 11. 2023. godine.
Sastanku su prisustvovali: predstavnici Općine Virje: općinski načelnik, g. Mirko Perok; pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, gđa Kristina Filipović; privremeni ravnatelj Muzeja Podravine, g. Nikola Cik i dr. sc. Robert Čimin, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice kao suradnik na projektu formiranja Muzeja Podravine.
Na temelju dostavljene dokumentacije i Izvješća Stručnog povjerenstva, Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22) i Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske (NN. 150/23) mišljenja je da postoje svi stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Muzeja Podravine. Prema značenju i vrijednosti muzejske građe te teritorijalnom području obavljanja muzejske djelatnosti navedeni Muzej nema odgovarajuću građu za muzej regionalne razine, ali ima građu za razinu lokalnog muzeja.
Vijeće upućuje Muzej na pridržavanje odredbi Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23) kojima se propisuje prostor, oprema i sredstva za rad muzeja te stručni muzejski djelatnici.
Vijeće upućuje osnivača na stručnu suradnju s Muzejskim dokumentacijskim centrom pri radu na popisu i obradi građe, odnosno njenoj inventarizaciji te preventivnoj zaštiti građe s planom konzerviranja i restauriranja ugroženih predmeta u skladu s postojećim zakonodavnim propisima koji se odnose na obavljanje muzejske djelatnosti.
Vijeće također upućuje Općinu Virje da na temelju ovog mišljenja, a u skladu sa zakonskim odredbama,  zatraži od Ministarstva kulture i medija izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje navedenog muzeja.
 
Ad. 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Izrada nove Muzeološke koncepcije stalnog postava
Hrvatski muzej naivne umjetnosti uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću obavijest o potrebi izrade nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a, u odnosu na onu odobrenu na 14. sjednici od 10. prosinca 2020. godine. Razlog tomu je provedba konstruktivne obnove objekta - Kuće Lovrenčić, u koju se useljava Muzej, a koja je ukazala na nužne izmjene prostornih rješenja koje utječu na odobrenu Muzeološku koncepciju. S tim u vezi, ravnateljica Jovičić izvještava Vijeće da je u cilju izrade novog scenarija i potom Izvedbenog projekta stalnog postava imenovala novi autorski tim za izradu nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a u sastavu: Nataša Jovičić, ravnateljica HMNU-a; Mateja Fabijanić, kustosica i vanjska suradnica dr. sc. Snježana Pintarić, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke slikarstva Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje dostavljenu informaciju i obrazloženje ravnateljice Muzeja o razlozima izrade nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a uslijed promjena prostornih rješenja nastalih tijekom konstruktivne obnove. Vijeće upućuje ravnateljicu da, po izradi nove Muzeološke koncepcije stalnog postava, istu dostavi i prezentira Vijeću na odobrenje, u skladu s člankom 17.  Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23).
 
 
Ad. 6. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2023. godine
 
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 6. i 30. studenoga 2023. i 18. 1. 2024. godine te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava - dr. sc. Martine Šašić Kljajo i Jelene Balog, Vijeće je razmotrilo prijedloge povjerenstava te mišljenja pravne službe Ministarstva.  
U skladu s člankom 33. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), Vijeće je donijelo mišljenja da se od 42 prijavljene osobe za stjecanje viših stručnih zvanja predloži za napredovanje 37 prijavljenih.
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos dokumentarist unaprijedi Filip Sunđi, Hrvatski školski muzej.
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos pedagog unaprijede sljedeće kandidatkinje:
1.         Kristina Pavlović, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor
2.         Petra Šoltić, Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Augusta Augustinčića
3.         Iris Marinović, Muzeji Ivana Meštrovića
4.         Anastazija Petrović, Etnografski muzej, Zagreb
5.         Lucija Sekula, Narodni muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje viši muzejski tehničar unaprijede sljedeći kandidati:
1.         Toni Radetić, Umjetnička galerija Dubrovnik
2.         Ivan Sokola, Gradski muzej Vinkovci
3.         Tihomir Jurčec, Muzej Mimara

Vijeće predlaže da se u zvanje muzejski savjetnik s više od 10 godina u zvanju višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Dubravka Stančec, Muzej grada Zagreba
 2. Katarina Marić, Povijesni i pomorski muzej Istre
 3. Iskra Baćani, Gradski muzej Sisak
 4. Sandra Kandučar Trojan, Muzej za umjetnost i obrt
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejski savjetnik s manje od 10 godina u zvanju višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. dr.sc. Tanja Kocković Zaborski, Etnografski muzej
 2. Zorana Jurić Šabić, Muzeji Ivana Meštrovića
 3. dr. sc. Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
 4. Toni Brajković, Muzej grada Šibenika
 5. Leila Topić, Muzej suvremene umjetnosti
 6. Timka Alihodžić, Arheološki muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos unaprijede sljedeći kandidati:
1.         dr. sc. Magdalena Getaldić, Gliptoteka HAZU
2.         Zrinka Marković, Muzejski dokumentacijski centar
3.         Sanja Budić Leto, Muzej triljskog kraja
4.         Martina Vargek, Hrvatski športski muzej
5.         Martinela Mužić, Lošinjski muzej
6.         Krešimir Juraga, Muzej Mimara
7.         Matea Martinović, Prirodoslovni muzej Dubrovnik
8.         Marijan Sutlović, Hrvatski športski muzej
9.         Jelena Boras, Muzej Đakovštine
10.       Rosanka Savić-Mitrović, Gradski muzej Vukovar
11.       Antonija Ravenšćak, Gradski muzej Bjelovar
12.       Zvonimir Drvar, Tehnički muzej Nikola Tesla
13.       Silvija Limani, Muzej Brdovec
14.       Renata Devetak Roca, Gradski muzej Vukovar
15.       Toni Roca, Gradski muzej Vukovar
16.       Marko Kevo, Muzej grada Iloka
17.       Petra Blažević , Hrvatski pomorski muzej Split
18.       Sonja Švec Španjol, samostalni umjetnički djelatnik
 
Ad. 7. Razno
 
Članovi Vijeća su uputili primjedbu na korisničke postavke online sustava prijave programa putem kojeg se prijavljuju programi za financiranje i dostavljaju izvješća.
Na temelju izlaganja predsjednica stručnih povjerenstva za viša zvanja u muzejskoj struci, Vijeće je sugeriralo poboljšanja i redefiniranje odredbi u Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) vezano uz uvjete i kriterije napredovanja za pojedina zvanja u muzejskoj struci.