Zaštitni arheološki i konzervatorski radovi unutar povijesne jezgre Kaštel Novoga i Kaštel Štafilića u 2016. godini


(slika 1)

     Povijesna jezgra Kaštel Novog formirana je nasuprot utvrđenog ljetnikovca Pavla Antuna Ćipika početkom 16. stoljeća. Ovo je drugo utvrđeno naselje čuvene trogirske plemićke obitelji formirano u današnjem Kaštelanskom Zaljevu, a u svrhu zaštite posjeda od pljački Turaka i Vlaha na prijelazu srednjeg u novi vijek. Upravo kao i netom ranije izgrađeno utvrđeno naselje Kaštel Starog (Castel Cippico Vecchio), Kaštel Novi (Castel Cippico Nuovo) opasan je bedemima te se u njega naseljava stanovništvo srednjovjekovnih potkozjačkih naselja. Formirano je u obliku nepravilnog četverokuta sa glavnom komunikacijskom osi koja u smjeru sjever-jug spaja utvrđeni ljetnikovac Ćipikovih sa sjevernim ulazom u naselje (slika 1), a danas se ovaj kardo naziva Velika štrada.

(slika 2)

     Prilikom samog početka građevinskih radova na južnom kraju ove ulice, a samo nekoliko metara sjeverno od utvrđenog ljetnikovca Ćipiko pronađen je segment zida izgrađen od masivnih kamenih blokova s bunjasto oblikovanim prednjim licem (slika 2). Zid širine oko 1.40 m građen je s dva lica u tehnici suhozida (slika 3). Malobrojni pokretni nalazi ulomaka keramičkog posuđa sugeriraju dataciju zida u 16. st. te ga povezujemo sa početkom izgradnje naselja. Zid se pruža u smjeru istok-zapad te se podvlači pod stube kuće na zapadu. S istočne strane devastiran je gradnjom recentnog zidanog kanala kanalizacije iz prve polovice 20. st. koji se pruža po središnjoj osi ulice Velika štrada sve do glavnog trga Brce koje nastaje neposredno izvan utvrđenog naselja uz njegov sjeverni ulaz. Kako struktura recentnog kanala nije bila podesna za postavljanje nove kanalizacijske cijevi kao jedino rješenje ostalo je polaganje nove cijevi kanalizacijskog kolektora na mjestu pronađenog zida. Nakon izrade konzervatorskog elaborata i projekta struktura zida je pažljivo razgrađena te je jedan kameni blok djelomično ispiljen, a u nastalu šupljinu je položena nova kanalizacijska cijev (slika 4). Nakon postavljanja cijevi ostatak zida je složen u prethodno zatečeno stanje te zaštićen geotekstilom i pijeskom.


(slika 3)

(slika 4)

       Na samom kraju ulice Velika štrada, a pred ulazom na trg Brce otkriven je djelomično devastirani sjeverni bedem na mjestu pretpostavljenog glavnog ulaza u naselje. Devastacija bedema dogodila se prilikom izgradnje spomenutog zidanog kanala kanalizacije s početka 20. st. (slika 5). Upravo ova pozicija gdje se već dogodilo nepovratno razaranje sjevernog bedema iskorištena je za polaganje cijevi nove kanalizacije. Arheološki su istraženi neoštećeni dijelovi bedema istočno i zapadno od devastiranog dijela. Bedem širine 0,70 m građen je od pravilnih vapnenačkih klesanaca s dva lica i ispunom od manjeg kamena i vapnenog morta. Utvrđeno je kako se bedem nastavlja pod susjednim kućama na istoku i zapadu što potvrđuje da su sjeverna pročelja kuća u ovoj liniji naselja formirana nadogradnjom bedema. Arheološko istraživanje je također pokazalo da je bedem temeljen relativno plitko na kamenu živcu što potvrđuje povijesni izvor odnosno dozvolu trogirskog kneza za gradnju naselja u kojoj se navodi kako se utvrđeno naselje gradi na morskim hridima (slika 6 i 7). Štoviše, građevinski iskopi kroz ulicu Velika štrada pokazali su da se kamen živac odnosno morska hrid nalazi vrlo plitko ispod hodne površine kroz čitavu dužinu ulice.

(slika 5)

(slika 6)

     Arheološkim nadzorom građevinskih radova u povijesnoj jezgri Kaštel Štafilića nisu pronađene  arheološke strukture ni artefakti. Uz župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije i javni park južno od crkve položene su recentne instalacije 20. st. čijom je zamjenom uspostavljen novi kanalizacijski cjevovod (slika 8).


(slika 7)

     Građevinski radovi su u periodu od rujna do sredine prosinca 2016. godine izvedeni uz arheološki nadzor koji je vodio  dipl. arh. Ivica Pleština za tvrtku Neir d.o.o., Vukovarska 148, Split, a konzervatorski nadzor u ime Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Trogiru provela je dipl. arh. Marijeta Babin, viša stručna savjetnica za nepokretna kulturna dobra. Građevinske radove i pomoć pri izvedbi dijela konzervatorskih radova proveo je za tvrtku Skladgradnja d.o.o. voditelj gradilišta stručni spec.ing.aedif. Tomislav Lažeta.

(slika 8)
 


    dipl.arh. Marijeta Babin
                                                                      Konzervatorski odjel u Trogiru, Gradska 41/II, Trogir


                                                                                                   dipl.arh. Ivica Pleština
                                                                                          Neir d.o.o., Vukovarska 148, Split