Obrazovanje

Najznačajniji dio programskog područja obrazovanja odnosi se na potrebu unapređenja obrazovnih sustava država. Pritom se prednost daje programu Obrazovanje za sve (Education for All), kojemu je cilj kroz osnovno obrazovanje iskorijeniti nepismenost u svijetu, osobito ženske djece i žena. U tom smislu potiče se razvoj suvremenih obrazovnih programa i metoda poučavanja.

Istodobno, programsko područje obrazovanja usmjereno je na problematiku strukovnog i tehničkog obrazovanja, inkluzivnog obrazovanja, visokog školstva, obrazovanja nastavnika te e-učenje.

Dokument Srednjoročne strategije 2014. - 2021. na programskom području obrazovanja usredotočuje se na razvoj obrazovnih sustava za poticanje visokokvalitetnog i inkluzivnog cjeloživotnog učenja za sve, osmišljavanje programa za obrazovanje kreativnih i odgovornih građana svijeta, unapređenje programa Obrazovanje za sve (Education for all – EFA) i osmišljavanje međunarodnog obrazovnog plana za budućnost.


Važnije inicijative, projekti i institucije:

Hrvatska mreža udruženih škola (ASPnet – Associated School Project Network) ima ukupno osamnaest škola koje najveće zanimanje pokazuju za aktivnosti u sklopu UNESCO-va projekta Mladi u promicanju i očuvanju svjetske baštine, ekološkog i međukulturalnog projekta Plavi Dunav te za problematiku ljudskih prava i međukulturalnog razumijevanja. Cilj Mreže je promidžba sudjelovanja učenika i studenata u razvoju mira, tolerancije i demokracije u svijetu.

UNITWIN (University twinning and networking scheme) je program koji služi izgradnji kapaciteta kroz prijenos znanja. Glavni nositelji programa su UNESCO-ve Katedre (UNESCO Chairs) koje se razvijaju u sklopu sveučilišnog odsjeka kroz očvršćivanje postojećeg akademskog/istraživačkog programa u određenom programskom području djelovanja UNESCO-a, a u svrhu jačanja postojećih i uspostavljanje novih mreža međunarodne akademske suradnje.

UNESCO-ova Katedra za poduzetništvo u Osijeku

UNESCO-ova Katedra za medicinu i pravo u Zagrebu


UNESCO-ova Katedra za menadžment u visokom obrazovanju Sveučilišta u Zagrebu

UNESCO-ova Katedra za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog Sveučilišta u Zagrebu

UNESCO-ova katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u RijeciDesetljeće obrazovanja za održivi razvoj 2005.-2014. (Decade of Education for Sustainable Development - DESD) inicijativa je UN-a pokrenuta s vizijom svijeta u kojem će svi imati pristup kvalitetnom obrazovanju te mogućnosti naučiti vrijednosti, ponašanje i stil života potrebne za održivu budućnost i pozitivnu društvenu transformaciju. Ciljevi desetljeća uključuju: pridavanje važnosti glavnoj ulozi obrazovanja i učenja u zajedničkom ostvarenju održivog razvoja; omogućavanje linkova i mreža, razmjene i interakcije među sudionicima obrazovanja za održivi razvoj; pružanje prostora i mogućnosti za usavršavanje i promidžbu vizije i transformacije prema održivom razvoju - kroz sve oblike učenja i javne informiranosti; poticanje povećane kvalitete obučavanja i učenja u obrazovanju za održivi razvoj; razvijanje strategija na svim nivoima za pojačanje kapaciteta u obrazovanju za održivi razvoj.

Međunarodni centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (UNESCO-UNEVOC)  istodobno predstavlja specijalizirani centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (TVET) te središte međunarodne mreže strukovnih institucija, kojega je svrha da pomogne osnažiti i unaprijediti sustave strukovnog obrazovanja zemalja članica Ujedinjenih naroda. UNEVOC mreža obuhvaća državna ministarstva, istraživačke institucije te institucije koje se bave planiranjem i osposobljavanjem, a djeluje kao platforma za razmjenu informacija. Ideal koji usmjerava djelovanje ovoga centra je strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje je relevantno za potrebe tržišta rada, koje je visokokvalitetno i široko dostupno. Djeluje i kao potpora mandatu UNESCO-a „Obrazovanja za sve“ i „Obrazovanje za održivi razvoj“.

Međunarodni ured za obrazovanje (International Bureau of Education) IBE najstarija je međunarodna institucija za komparativno proučavanje obrazovanja u svijetu, podupire UNESCO-ove akcije za postizanje kvalitete Obrazovanja za sve te je domaćin Međunarodne konferencije o obrazovanju (International Conference on Education – ICE).  Radi na jačanju kapaciteta za izradu, upravljanje i provedbu procesa razvoja kurikuluma među stručnjacima, praktičarima i donositeljima odluka; poboljšanju kvalitete nastavnog plana i programa za izradu procesa i proizvoda.

Međunarodni institut za planiranje naobrazbe (International Institute for Educational Planning) zadužen je za istraživanje i planiranje naobrazbe diljem svijeta, pri čemu se osobit naglasak stavlja na pomoć zemljama u razvoju. Kroz Godišnji tečaj za planiranje naobrazbe, stručnjaci i donositelji odluka pripremaju se za učinkovito rješavanje zadaća u budućnosti kroz analizu, primjenu i vrednovanje svjetskih odgojno-obrazovnih politika te planiranje razvoja nacionalnih sustava za naobrazbu.