Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu (Rok: 21.12.2014.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13 i 91/13) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za
Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, 
nacionalni
dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim
školama
u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu1.       Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. 
 
2.       Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci autori različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti koje program Ruksak (pun) kulture uključuje).
 
3.       Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.
 
4.        Sadržaj radionica i programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnoga okvirnog kurikula:
·  poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
· razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
· promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika 
· odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome
razvoju društva
· poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.
 
Sadržaj radionica i programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, primjerice, nisu prikladni programi vezani uz propisanu školsku lektiru).
 
5.       Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija (način na koji će djeca i mladi, odgajatelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu) obvezno treba detaljno opisati u prijavi.
 
6.       Uz prijavnicu i kratak životopis svih predviđenih izvoditelja programa i/ili radionica, predlagatelji su dužni dostaviti detaljan opis programa i/ili radionica te plan realizacije i troškovnik. Obvezno treba priložiti i snimku programa i/ili radionice.    
 
7.       Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi. Predstava treba trajati do 60 minuta, a nakon predstave obvezno je
izvođenje radionice u kojoj aktivno sudjeluju djeca i mladi.
 
8.       Jednodnevne umjetničko-edukativne radionice (književne, likovne, kazališne, glazbene, plesne i druge), neovisno o broju izvođača, trebaju trajati od 60 minuta do tri sata (primjereno dobi korisnika).
 
9.       Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija).
 
10.    Obvezno je uskladiti predložene programe i/ili radionice s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju.
 
11.    Broj izvedbi (najmanje tri) bit će definiran po završetku Poziva usvajanjem programa koji će postati dijelom Ruksaka (punog) kulture. Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odredit će vrtiće i škole u kojima će se izvoditi programi.
 
12.    Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.
 
13.    Prijavnica se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Pravilno i potpuno ispunjenu prijavnicu koja treba biti ispisana, potpisana i ovjerena predlagatelj dostavlja u tiskanom obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Program Ruksak (pun) kulture.
Prijavnica se šalje preporučeno poštom, po kuriru ili osobno predaje u urudžbenom uredu.
 
14.    Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.
 
Ponude na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od dana objave do 21. prosinca 2014.*   Programi odabrani putem ovog javnog poziva za edukativno-umjetnički program Ruksak (pun) kulture financirat će se sredstvima iz državnog proračuna za 2015. godinu.
     U okviru programa Garancija za mlade (Europski socijalni fond) raspisat će se javni pozivi za programe Ruksak (pun) kulture za mlade, Ruksak (pun) kulture 54+.
     Očekivano vrijeme objave – travanj 2015.
U Zagrebu, 21. studenoga 2014.