Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa u području kulturno-umjetničkog amaterizma za 2015. godinu

U provođenju točke II./4 Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu primjenjuju se sljedeći kriteriji u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09, 69/12,44/13 i 91/13):
 
 
 K R I T E R I J I
 
za prihvaćanje prijedloga programa u području
 kulturno-umjetničkog amaterizma za 2015. godinu
 
 
Članak 1.
Ministarstvo kulture sudjelovat će u osiguranju dijela financijskih sredstava za ostvarenje programa kulturno-umjetničkog amaterizma. Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam (u nastavku: Kulturno vijeće) razmatrat će i predlagati potporu za:
 
- smotre / manifestacije / festivale / natjecanja
- nabavu nošnji za folklorne skupine te nabavu glazbala za instrumentalne ansamble
- seminare / radionice / poduku tradicijskih znanja i umijeća
- koncertna gostovanja i obilježavanje obljetnica
- nakladničku djelatnost (mogućnosti: notno izdavaštvo, diskografija, publicistika)
- ostale vrste sadržaja, glazbene i folklorne
 
Članak 2.
Pri donošenju stručnih mišljenja, Kulturno vijeće davat će prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku. Takvima se smatraju programi koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano“ (citat: Čl. I. teksta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu). 
 
  Članak 3.
Kulturno vijeće razmatrat će prijedloge programa koji su dostavljeni u propisanom natječajnom roku na temelju potpunih programskih i financijskih pokazatelja. „Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu“ (citat: Čl. IV., St. 4. teksta Poziva).
 
Članak 4.
Kulturno vijeće razmatrat će programe i predlagati potporu u skladu „s ocjenom izvršenja vezano uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture“ (prema Čl. II. Poziva). Takve ocjene utjecat će na odluke o potporama kod programa koji ukazuju na sporno izvršavanje ugovornih obveza vezanih uz financijska i programska izvješća, nenamjensko korištenje sredstava, opomene/zahtjeve za povrat sredstava te sudske postupke.
 
Članak 5.
U Čl. 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi navedeni su sljedeći temeljni kriteriji:
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
11. financijska potpora iz drugih izvora
 
Kulturno vijeće primjenjivat će ih u skladu sa specifičnostima nadležnoga područja.
 
Članak 6.
Pri razmatranju programa, Kulturno vijeće prioritetno će voditi računa o proračunskim zadanostima (Državni proračun Republike Hrvatske) tekuće godine.
 
Članak 7.
Kulturno vijeće, temeljem prosudbe provjerljivim činjenicama, davat će prednost kulturnim sadržajima koji su u protekloj godini (proteklim godinama) bili društveno prihvaćeni i od značaja za matičnu i širu zajednicu. Jednako se odnosi na kvalitetne programe koji se odvijaju u kontinuitetu, za koje su njihovi nositelji primili vrijedna nacionalna/međunarodna priznanja, na zapaženi rad udruga u nerazvijenim sredinama i na područjima posebne državne skrbi te na  programe udruga čije je djelovanje temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti u njihovoj  sredini.  
                                              
Članak 8.
Kulturno vijeće dodatno će vrednovati uključenje struke u oblikovanje programskih sadržaja te izravno sudjelovanje struke u programima (kritičko i savjetodavno).  
 
Članak 9.
Kulturno vijeće davat će prednost kvalitetnim programima vezanim uz različite oblike rekonstrukcije autohtone zavičajne baštine (nošnje, glazbala), osobito u sredinama gdje je ona ugrožena (ne odnosi se na tradicijsku baštinu koja je upisana u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske).
 
Članak 10.
Prijedloge programa velikih i većih manifestacija, stručnih udruga i institucija te saveza udruga, Kulturno vijeće razmatrat će u skladu s nacionalnom važnosti razvoja i poticanja tradicijske i amaterske kulture.

Članak 11.
U slučaju predlaganja financiranja djelatnosti neke županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga, Kulturno vijeće razmotrit će i mogućnost specifične potpore pojedinačnim društvima iz iste regije.

Članak 12.
Vrednovanje i financiranje programa manjinskih udruga i ustanova ostvaruju se autonomno preko Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Prijedloge programa manjinskih udruga koji će se ocjenjivati prema kvaliteti i važnosti za jačanje međuetničkoga dijaloga, Kulturno vijeće predlagat će u skladu s mogućnostima državnog proračuna tekuće godine.
 
Članak 13.
Programe lokalnih manifestacija, u smislu njihove posebnosti i važnosti za kulturni život manjih zajednica, Kulturno vijeće predlagat će u skladu s mogućnostima državnog proračuna tekuće godine.

Članak 14.
Smotre/manifestacije/festivali/natjecanja, koji se održavaju po prvi puta, Kulturno vijeće razmatrat će selektivno prema proračunskim mogućnostima. Kriteriji za raspravu uključuju dosadašnje pozitivne organizacijske rezultate predlagatelja zahtjeva, kvalitetu i inovativnost sadržaja te provjerljivu stabilnost financijske konstrukcije koju, po eventualnom zahtjevu Kulturnog vijeća, dodatno osigurava predlagatelj programa.
 
Kulturne priredbe čiji primarni kontekst nije tradicijska baština ili neki od oblika glazbovanja, razmatrat će se u skladu s prioritetnim ciljevima „Strateškoga plana Ministarstva kulture 2014.-2016.“. 
 
Članak 15.
U okvirima predviđenog godišnjeg proračuna, Kulturno vijeće vodit će računa o kontinuitetu pojedinačnih programa te o trogodišnjim programima za koje je predlagatelj obavezan dostaviti odgovarajuće strateške planove.
 
Članak 16.
Odluku o načinu utvrđivanja postupka pri predlaganju potpora, Kulturno vijeće donosi samostalno. Po završenom postupku, Kulturno vijeće upućuje prijedloge ministrici kulture. Eventualne prigovore predlagatelja programa rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Kulturnog vijeća. Poslove za Kulturno vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture.