Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa u području kulturno-umjetničkog amaterizma za 2013. godinu

U provođenju točke II./2 Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu primjenjuju se sljedeći kriteriji u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09):
 
 
 K R I T E R I J I
 
za prihvaćanje prijedloga programa u području

kulturno-umjetničkog amaterizma za 2013. godin
u
 
 
Članak 1.
Ministarstvo kulture sudjelovat će u osiguranju dijela financijskih sredstava za ostvarenje programa kulturno-umjetničkog amaterizma. Stručno povjerenstvo (u nastavku: Povjerenstvo) razmatrat će i predlagati potporu u područjima:
 
- smotre / manifestacije / festivali / natjecanja
- nabava nošnji za folklorne skupine i ansamble te instrumenata za orkestre
- seminari / radionice / poduke tradicijskih znanja i umijeća
- koncertna gostovanja i obilježavanje obljetnica
- nakladnička djelatnost (notno izdavaštvo, diskografija, publicistika)
- ostali programi glazbenih sadržaja
 
 
Članak 2.
Pri donošenju stručnih mišljenja, Povjerenstvo će dati prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku. Takvima se smatraju programi koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano“ (citat: Čl. I. teksta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu). 
 
Članak 3.
Povjerenstvo će razmatrati prijedloge programa koji su dostavljeni u propisanom natječajnom roku na temelju potpunih programskih i financijskih pokazatelja. „Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu  dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati ni uvrstiti u Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu“ (citat: Čl. IV., St. 2. teksta Poziva).
 
  
Članak 4.
Povjerenstvo će razmatrati programe i predlagati potporu u skladu „s ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture“ (prema Čl. II., st. 1. Poziva). Takve ocjene utjecat će na odluke o potporama kod programa koji ukazuju na sporno izvršavanje ugovornih obveza vezanih uz financijska i programska izvješća, nenamjensko korištenje sredstava, opomene / zahtjeve za povrat sredstava te sudske postupke.
 
Članak 5.
Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, Povjerenstvo će primjenjivati temeljne kriterije kako je navedeno u Čl. 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, a koji se usklađuju sa specifičnostima nadležnoga područja:
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
11. financijska potpora iz drugih izvora
 
Članak 6.
Pri razmatranju programa, Povjerenstvo će prioritetno voditi računa o proračunskim zadanostima (Državni proračun Republike Hrvatske).
 
 
Članak 7.
Povjerenstvo će davati prednost kvalitetnim sadržajima koji su u protekloj godini (proteklim godinama) potvrdili vrijednost provjerljivim prosudbama o njihovoj kulturnoj i  društvenoj prihvaćenosti za matičnu i širu zajednicu. Jednako se odnosi na programe koji su doživjeli priznanje na nacionalnoj i/ili međunarodnoj sceni, zatim na one koji se odvijaju u kontinuitetu,  na programe udruga u nerazvijenim sredinama ili  na programe udruga čije je djelovanje temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti te na programe u područjima od posebne državne skrbi.
                                              
 
 
Članak 8.
Povjerenstvo će dodatno vrednovati uključenje struke u oblikovanje programskih sadržaja te izravno sudjelovanje struke u programima (kritičko i savjetodavno). 
 
 
Članak 9.
Povjerenstvo će dati prednost kvalitetnim programima vezanim uz različite oblike rekonstrukcije autohtone materijalne i nematerijalne zavičajne baštine, osobito u sredinama gdje je ona ugrožena (ne odnosi se na tradicijsku baštinu koja je upisana u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske).
 
 
Članak 10.
Prijedloge programa velikih i većih manifestacija, stručnih udruga i institucija te saveza udruga, Povjerenstvo će razmatrati u skladu s nacionalnom važnosti razvoja i poticanja tradicijske i amaterske kulture.

 
Članak 11.
U slučaju predlaganja financiranja djelatnosti neke Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga, Povjerenstvo će razmotriti i mogućnost specifične potpore pojedinačnim društvima iz iste regije.

 
Članak 12.
Vrednovanje i financiranje programa manjinskih udruga i ustanova ostvaruju se autonomno preko Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Prijedloge programa manjinskih udruga koji će se ocjenjivati prema  kvaliteti i važnosti za jačanje međuetničkoga dijaloga, Povjerenstvo će predlagati u skladu s mogućnostima državnog proračuna tekuće godine.
 
 
Članak 13.
Programe lokalnih manifestacija, u smislu njihove posebnosti i važnosti za kulturni život manjih zajednica, Povjerenstvo će predlagati u skladu s mogućnostima državnog proračuna tekuće godine.

 
Članak 14.
Smotre / manifestacije / festivali / natjecanja koji se održavaju po prvi puta, Povjerenstvo će razmatrati u skladu s proračunskim zadanostima, a kriteriji uključuju dosadašnje pozitivne organizacijske rezultate podnositelja zahtjeva, kvalitetu i inovativnost sadržaja te provjerljivu stabilnost financijske konstrukcije koju, po eventualnom zahtjevu Povjerenstva, dodatno osigurava podnositelj zahtjeva.
Kulturne priredbe čiji primarni kontekst ne stavlja u prvi plan različite oblike glazbenog amaterskog stvaralaštva, razmatrat će se u skladu s prioritetnim ciljevima dokumenta „Strateški plan Ministarstva kulture 2013. – 2015.“. 
 
 
Članak 15.
U okvirima predviđenog godišnjeg proračuna, Povjerenstvo će voditi računa o kontinuitetu pojedinačnih programa te o trogodišnjim programima čiji su Strateški planovi po evaluaciji Povjerenstva  pozitivno ocijenjeni.
 
 
Članak 16.
Odluku o načinu utvrđivanja postupka pri predlaganju potpora, Povjerenstvo donosi samostalno. Po završenom postupku, Povjerenstvo upućuje prijedloge ministru kulture. Eventualne prigovore podnositelja programa rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju povjerenstva. Poslove za Povjerenstvo obavlja stručna služba Ministarstva kulture.