E- postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture

Osnivanje muzeja
 

Ovisno o tome tko je osnivač, muzeji se osnivaju kao javni ili privatni.
 
Muzej je pravna osoba ili ustrojstvena jedinica pravne osobe (muzej u sastavu) koja obavlja muzejsku djelatnost u svrhu proučavanja, obrazovanja i uživanja u materijalnoj i nematerijalnoj baštini čovječanstva i njegova okoliša, u službi društva i njegova kulturnoga i gospodarskoga razvitka, otvorena za javnost.

Javni muzej je neprofitna pravna osoba kojoj je osnivač Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u njihovu pretežitom vlasništvu.
 
Privatni muzej je muzej kojemu je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Muzej vjerske zajednice je stalna izložba muzejske građe vjerske zajednice dostupna javnosti.
 
Muzej zajednice, ekomuzej i samostalna zbirka su modeli održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom koji koriste mehanizme partnerstva, umrežavanja i/ili baštinskog aktivizma u svrhu cjelovitog pristupa očuvanju, interpretaciji i prezentaciji baštine na određenom području.
 
Galerija je pravna osoba ili ustrojstvena jedinica unutar pravne osobe koja nema vlastitu muzejsku građu i obavlja muzejsku djelatnost prezentiranjem javnosti civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih dobara te dijelova prirode u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom.


Muzejska djelatnost
 
Muzejsku djelatnost može obavljati muzej, galerija i samostalna zbirka te muzej, galerija i samostalna zbirka unutar pravne osobe ili druga pravna osoba upisana u sudski ili drugi registar sukladno odredbama propisanima Zakonom o muzejima. Muzej uz temeljnu djelatnost može obavljati i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima.
Muzejska djelatnost obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. 

Uvjeti za osnivanje
Muzej se može osnovati ako su osigurani sljedeći uvjeti:
 • muzejska građa
 • muzejska dokumentacija relevantna za vrstu muzeja koji se osniva
 • prostor za obavljanje djelatnosti
 • oprema i sredstva za rad te sustav osiguranja za zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije
 • rad stručnih djelatnika
 • plan rada i razvitka muzeja
Postojanje uvjeta za osnivanje muzeja rješenjem utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.
Osnivač muzeja dužan je pribaviti rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja prije traženja upisa u sudski ili drugi registar.

Postupak osnivanja 
Postupak za osnivanje muzeja propisan je Zakonom o muzejima.  
Muzej se može osnovati kao ustanova, zaklada, udruga, zadruga ili trgovačko društvo.
 
Javni muzej kao ustanovu može osnovati Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javni muzej mogu zajednički osnovati Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizička i pravna osoba, a međusobna prava i obveze osnivača uređuju se ugovorom.

Privatni muzej može osnovati druga pravna i fizička osoba.
Više osnivača može zajednički osnovati javni muzej odnosno više osnivača može osnovati privatni muzej, a međusobna prava i obveze osnivača uređuju se ugovorom.

Muzej vjerske zajednice može osnovati vjerska zajednica.

Muzej u sastavu osniva pravna osoba kao svoju podružnicu odnosno kao svoju ustrojstvenu jedinicu.
 

Postupak osnivanja muzeja ili galerije obuhvaća sljedeće korake:

 • određivanje osnivača 
 • inicijalno razmatranje postojanja uvjeta za osnivanje, pri čemu stručnu pomoć pruža Sustav muzeja kojim koordinira Muzejski dokumentacijski centar, odnosno matični muzej prema vrsti građe
 • osnivač upućuje Hrvatskom muzejskom vijeću, savjetodavnom tijelu Ministarstva kulture, zahtjev za utvrđivanjem uvjeta za osnivanje muzeja uz koji se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje postojanje uvjeta za osnivanje; Hrvatsko muzejsko vijeće osniva Povjerenstvo za utvrđivanje postojanje uvjeta za osnivanje muzeja koje odlazi na teren i utvrđuje navedeno
 • istodobno osnivač pristupa izradi nacrta odluke o osnivanju; prije donošenja odluke o osnivanju nacrt se može dostaviti na pregled Ministarstvu kulture
 • osnivač donosi akt o osnivanju i imenuje privremenog ravnatelja muzeja (sadržaj akta o osnivanju je propisan čl. 13. Zakona o ustanovama)
 • Ministarstvo kulture donosi rješenje o ocjeni sukladnosti odluke, sporazuma odnosno ugovora o osnivanju ustanove sa zakonom i dostavlja ga osnivaču (članak 8. Zakona o ustanovama)
 • odluka o osnivanju privatnog muzeja kao ustanove (ako je osnivač pravna ili fizička osoba) ne podliježe ocjeni sukladnosti sa zakonom već se odluka dostavlja uz zahtjev za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje muzeja i galerije koji se upućuje Hrvatskom muzejskom vijeću
 • Ministarstvo kulture donosi rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja
 • privremeni ravnatelj podnosi prijedlog sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda ili drugom nadležnom registru radi registracije muzeja, pribavlja broj poslovnih subjekta pri Državnom zavodu za statistiku i otvara žiro račun u banci
 • registracijom muzeja u sudskom ili drugom nadležnom registru završava se proces osnivanja. 

Po donošenju statuta, muzeji obavezno podnose zahtjev za upis u upisnik javnih i privatnih muzeja na način koji je uređen Pravilnikom o upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj.
 

Dodatne informacije: