Poslovnik o radu

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 83/22) Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti na svojoj sjednici 23. studenoga 2022. godine donosi
 
 
POSLOVNIK O RADU KULTURNOG VIJEĆA ZA VIZUALNE UMJETNOSTI 
 
 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća vizualne umjetnosti (u daljnjem tekstu Vijeća).
 
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Članak 3.
Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture i medija.
 
Članak 4.
Vijeće u pravilu održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture i medija. Sjednice se mogu u slučaju potrebe održati i na drugom mjestu ili putem online platformi za rad na daljinu.
Rad Vijeća je javan. Vijeće može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07, 86/12) i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22).
 
Članak 5.
Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Članove Vijeća imenuje ministar kulture i medija.
Predsjednika Vijeća među sobom biraju članovi Vijeća većinom glasova.
 
Članak 6.
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi.
Sjednice Vijeća priprema nadležna Služba te ravnatelj Uprave pri Ministarstvu kulture i medija u dogovoru s predsjednikom Vijeća.
Sjednica Vijeća može se sazvati na zahtjev 2 (dva) člana Vijeća ili ministra kulture i medija.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 7.
Poziv na sjednicu Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima dostavlja se svakom članu Vijeća najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice. Poziv se dostavlja u elektroničkom obliku.
Iznimno, u slučaju žurnosti, nadležni ravnatelj može sazvati i održati sjednicu telefonskim ili elektroničkim putem bez dostave pisanog poziva i materijala.
Predsjednik Vijeća može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Vijeća s tim da odsutni članovi Vijeća glasuju putem telefona odnosno elektroničkom poštom ili prisustvuju sjednici putem odgovarajuće online platforme za rad na daljinu.
 
 
Članak 8.
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Vijeća te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture i medija da ne može biti nazočan na sjednici.
Sjednicama Vijeća prisustvuje nadležni ravnatelj i/ili drugi djelatnici Ministarstva kulture i medija zaduženi za područje rada Vijeća.
 
Članak 9.
Dnevni red predlaže nadležni ravnatelj u dogovoru s predsjednikom Vijeća.
Dnevni red se po potrebi može proširiti na prijedlog članova Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
Članak 10.
Sjednicom Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će predsjedavati sjednicom.
Predsjednik Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 11.
Član Vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:
 
‒ predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Vijeća pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe
‒ on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.
Povezane osobe u smislu stavka 1. ovog članka jesu srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji, do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner-skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.
Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.
 
Članak 12.
Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Glasovanje je u pravilu javno. Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Predsjednik Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik Vijeća potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.
 
Članak 13.
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Vijeća i zapisničar.
Zapisnik Vijeća obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra.
Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
Članak 14.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture i medija.
 
Članak 15.
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.
 
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 
 
 
Predsjednik Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti
Viktor Popović