Bilješke sa sjednica

Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam 2022.

Sjednica Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam (u nastavku: KV) održana je u deset sastanaka u razdoblju od 3. do 17. veljače 2022. godine prema sljedećem rasporedu:
četvrtak, 3. veljače – od 9:35 do 15:00
petak, 4. veljače – od 9:30 do 15:30
ponedjeljak, 7. veljače – od 9:30 do 15:10
utorak, 8. veljače – od 9:30 do 14:45
srijeda, 9. veljače – od 9:30 do 12:00
četvrtak, 10. veljače – od 9:30 do 14:30
petak, 11. veljače – od 9:30 do 15:05
ponedjeljak, 14. veljače – od 9:30 do 15:55
srijeda, 16. veljače – od 9:30 do 15:00
četvrtak, 17. veljače – od 9:30 do 10:50
 
Svi sastanci održavali su se online.
 
Dnevni red:
1. Konstituiranje novog sastava KV-a za kulturno-umjetnički amaterizam
2. Donošenje Poslovnika o radu KV-a za kulturno-umjetnički amaterizam
3. Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2022. godinu
4. Razmatranje natječajnih prijava prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu (u nastavku: Poziv).
5. Razno

Na početku prvog sastanka članovi KV-a jednoglasno su izabrali dr. sc. Tvrtka Zebeca za predsjednika, donijeli Poslovnik o radu Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam za 2022. godinu te prihvatili Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2022. godinu.

Neposredno prije razmatranja natječajnih prijava, Ministarstvo kulture i medija (u nastavku: MKiM) upoznalo je članove KV-a sa stanjem realiziranih programa u 2021. godini. Unatoč otežanim okolnostima uslijed pandemije koronavirusa, programi su se do trenutka prvog zasjedanja realizirali u visokom postotku od 92%.

U okviru Poziva za 2022. godinu ukupno je prijavljeno 603 programa za koje su prijavitelji potraživali 16.740.733,42 kune. U odnosu na 2021. godinu broj prijavljenih programa smanjio za oko 4%, a iznos traženih sredstava povećao za oko 3%.

U nastavku sjednice započeto je razmatranje potprogramske djelatnosti Festivali/Manifestacije/Smotre. Unutar spomenute djelatnosti potraživano je  6.508.436,23 kn za 154 programa.

Drugi sastanak također je u cijelosti bio posvećen potprogramskoj djelatnosti Festivali/Manifestacije/Smotre.

Na trećem sastanku KV dovršio je razmatranje prijava u potprogramskoj kategoriji Festivali/Manifestacije/Smotre te je prešao na potprogramsku kategoriju Koncertna gostovanja/Obljetnice koja broji 62 prijave s ukupnim financijskim potraživanjima u iznosu od 1.265.595,28 kn.

Tijekom četvrtog sastanka nastavljeno je i dovršeno razmatranje prijava u potprogramskoj djelatnosti Koncertna gostovanja/Obljetnice. U sklopu istog termina započeto je razmatranje prijava u potprogramskoj kategoriji Nabava nošnji/Nabava instrumenata u kojoj je za 277 programa potraživano 6.441.447,70 kn.

Peti i šesti sastanak u potpunosti su bili posvećeni potprogramskoj djelatnosti Nabava nošnji/Nabava instrumenata.

Tijekom sedmog sastanka dovršeno je razmatranje prijava u potprogramskoj kategoriji Nabava nošnji/Nabava instrumenata. U nastavku su razmotrene prijave u potprogramskoj djelatnosti Ostali programi (prijavljeno je 19  programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 409.545,76 kn) i Nakladnička djelatnost (prijavljeno je 32  programa s ukupnim zahtjevima u iznosu od 902.517,50 kn).

Osmi sastanak u potpunosti je bio namijenjen razmatranju prijava u potprogramskoj skupini Seminari/Radionice koja broji 59 prijavljenih programa za koje je potraživano 1.213.190,95 kn.

Na devetom sastanku započeta je revizija dosadašnjih prijedloga sufinanciranja. Ponovno su pregledani prijavljeni programi u potprogramskim djelatnostima Festivali/Manifestacije/Smotre, Koncertna gostovanja/Obljetnice, Nabava nošnji/Nabava instrumenata, Nakladnička djelatnost i Ostali programi te su dani konačni prijedlozi KV-a.

Na završnom, desetom sastanku, revidirani su programi prijavljeni u potprogramskoj kategoriji Seminari/Radionice, čime je KV zaokružio konačne prijedloge sufinanciranja kulturno-umjetničkog amaterizma za 2022. godinu.

KV je stručna mišljenja temeljio na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2022. godinu, Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam, kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), kao i epidemiološkim uputama.