U Registru kulturnih dobara RH dostupno pretraživanje evidencije dobara lokalnog značenja

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo kulture i medija RH omogućilo je dostupnost Evidencije dobara od lokalnog značenja putem web tražilice Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Odluku o proglašenju dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo županije, Grad Zagreb, grad ili općina, sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) te ju je dužan dostaviti Ministarstvu kulture i medija. Stupanjem na snagu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/23)  Evidencija dobara od lokalnog značenja javno se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: 
https://registar.kulturnadobra.hr/#/.
 
Nadgrobni spomenici na Gradskom groblju u Đakovu, križ misnog slavlja ili kolokvijalno Papin križ u Osijeku, tradicijske građevine i folklorna manifestacija „Petrijevačke žetvene svečanosti“ u Petrijevcima, Sinčić špilja u Letincu kod Brinja, ostatci crkvice sv. Ilije u Orebiću, „Damski most“ na Lujzinskoj cesti u Delnicama, groblja u Pakracu, grafit „Paraf“ u Rijeci samo su neka od dobara od lokalnog značenja koje možete pronaći pretražujući web Registar kulturnih dobara RH. Od ukupno 104 upisana dobra od lokalnog značenja u evidenciju Ministarstva ističe se Općina Petrijanec u Varaždinskoj županiji koja je registrirala čak 21 lokalno dobro, a velik broj lokalnih dobara registrirali su također Lipik i Pakrac.Pisane vijesti | Društvo i zajednica