U drugo čitanje u Hrvatski Sabor ide i usvojen nacrt konačnog prijedloga Zakona o autorskom i srodnim pravima
Cilj novog Zakona je  modernizacija nacionalnog sustava zaštite autorskog i srodnih prava u skladu s potrebama suvremenog digitalnog društva i razvojem odgovarajućeg pravnog okvira Europske unije.

Donošenjem predloženog zakona provest će se usklađivanje s Direktivom 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu te s Direktivom 2019/789 o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa.

​Pored navedenih izmjena koje proizlaze iz obaveza članstva u Europskoj uniji, u predloženom zakonu izvršene su daljnje izmjene i/ili dopune uređenja pojedinih pitanja temeljem uočenih problema ili nedostatka u primjeni dosadašnjeg propisa.

Predloženim zakonom propisuje se novo pravo srodno autorskom pravu za nakladnike informativnih publikacija kao što su dnevne novine, tjedni ili mjesečni časopisi, čime će se prvenstveno riješiti problem nakladnika u slučajevima kada tzv. agregatori sadržaja kao što je  Google News ili druge platforme poput Facebooka koriste u svojim objavama informativne publikacije, od toga zarađuju, a da pritom s nakladnicima koji su u te objave ulagali ne dijele tako stečenu financijsku dobit.

Predloženim zakonom jasno se propisuje odgovornost davatelja usluga dijeljenjem sadržaja putem interneta za zaštićene sadržaje koji se putem njihovih platformi prenose, pohranjuju i dijele (Youtube, Facebook i sl.). Posljedica te odgovornosti je obveza navedenih davatelja usluga da za korištenje zaštićenih sadržaja ishode od nositelja prava potrebna odobrenja (npr. ugovorima o licenciranju), kako bi nositelji prava primili odgovarajuću naknadu za korištenja, odnosno da u suprotnome onemoguće neovlašteno korištenje zaštićenih sadržaja. Novinarima se pri tome osigurava udio u naknadi koju ostvare nakladnici. Novim rješenjem kroz obavezno kolektivno ostvarivanje potiču se nakladnici i novinari da svi zajedno ostvaruju prava, što je na internetu jedino učinkovito rješenje.

Posebna pozornost posvećuje se uređenju odnosa diskografa i proizvođača fonograma te umjetnika izvođača. Predlaže se kompromisno rješenje u kojem se prepoznaje slabiji položaj izvođača u odnosu na diskografe uz istodobno poštivanje ugovornih sloboda. Ako između proizvođača fonograma i umjetnika izvođača nije potpisan ugovor o iskorištavanju izvedbe na internetu, smatra se da se prava umjetnika izvođača ostvaruju kolektivno. Također, uvodi se obveza prilagodbe već sklopljenih ugovora između izvođača i proizvođača fonograma, kroz razdoblje od naredne tri godine od stupanja na snagu zakona, kako bi se prilagodili digitalnim korištenjima i ostvarile primjerene naknade za umjetnike izvođače.

Donošenjem predloženog zakona povećat će se pravna sigurnost u području djelatnosti istraživačkih organizacija, institucija kulturne baštine i obrazovnih institucija s obzirom na to da se predloženim zakonom propisuju obvezna sadržajna ograničenja autorskog i srodnih prava za potrebe korištenja djela i drugih predmeta zaštite u digitalnoj i prekograničnoj nastavi te za potrebe očuvanja kulturne baštine. Za područje djelatnosti institucija kulturne baštine predloženim zakonom osigurat će se i jasan okvir za reguliranje autorskog prava i srodnih prava kako bi se olakšala digitalizacija i širenje djela ili drugih predmeta zaštite koji se smatraju nedostupnima na tržištu.

Nadalje, detaljnijim reguliranjem prava u pogledu autorskih djela stvorenih u radnom odnosu postići će se veća pravna sigurnost, kako za poslodavca tako i za autora koji je stvorio autorsko djelo izvršavajući svoje obveze iz ugovora o radu i/ili po uputama poslodavca. Veća pravna sigurnost posljedica je koja će nastupiti i u pogledu jasnijeg i detaljnijeg reguliranja: autorskih djela stvorenih u državnoj ili javnoj službi, autorskih djela stvorenih na javnim visokim učilištima u znanstvenom, umjetničkom i nastavnom radu, autorskih prava studenata na autorskim djelima koja su oni stvorili na visokim učilištima u izvršavanju svojih studentskih obveza te prava i obveza stranaka prema ugovoru o stvaranju autorskog djela po narudžbi.

Propisuju se i odredbe o korištenju arhiva Hrvatske radiotelevizije uz rješenje da se autorska prava na audiovizualnim djelima ostvaruju kolektivno osim ako producenti u slijedeće dvije godine od stupanja na snagu Zakona, ugovorima dokažu da raspolažu pravima.

 

Pisane vijesti