Objavljen Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Gline

  • Slika /slike/fotogalerija/2022godina/Glina/DSCN0867.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Foto: Konzervatorski odjel u Sisku

Na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, članka 12., stavka 4. („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21, 117/21) Ministarstvo kulture i medija izradilo je Program cjelovite obnove kulturnopovijesne cjeline Grada Gline nakon potresa 2020. godine.

Važnost obnove i oporavka područja Grada Gline sagledava se u kontekstu geografskog, povijesnog i kulturološkog značenja područja kao dijela središnje Hrvatske na spoju Panonske te Gorske i Primorske regije, pri čemu se Glina kao povijesno urbano naselje zapadne Banovine nalazi u dodirnom području prema Kordunu. Ovim programom definira se konzervatorski pristup očuvanja i obnove povijesne urbane strukture Gline i njezinih identitetskih vrijednosti na razini pojedinačnih zgrada (pojedinačna kulturna dobra i zgrade unutar zaštićene kulturnopovijesne cjeline Gline), kao i prostorno-planskoj razini u obliku načelnih konzervatorskih smjernica za dokumente prostornog planiranja.
 

      Program cjelovite obnove kulturnopovijesne cjeline Gline organizacijski se provodi suradnjom Ministarstva kulture i medija s regionalnom (područnom) i lokalnom samoupravom, drugim tijelima koji sudjeluju u provedbi postupka obnove te vlasnicima građevina.
 
Prioriteti su određeni vrednovanjem graditeljske baštine bez obzira na vlasništvo i namjenu zgrada, imajući u vidu trenutnu ekonomsku i demografsku strukturu grada. Provedbom kvalitetne obnove povijesne urbane strukture kao osnove urbanog identiteta, koja podrazumijeva kulturološke, tehničke i funkcionalne aspekte, osigurat će se optimalni uvjeti i standardi za sigurno stanovanje i obavljanje različitih poslovnih, društvenih i drugih djelatnosti u gradskoj jezgri. 

Program cjelovite obnove temelji se na do sada provedenim aktivnostima Ministarstva kulture i medija od popisa šteta, preko provedenih mjera zaštite do utvrđivanja modela obnove pojedinačno zaštićenih zgrada i povijesnih zgrada unutar zaštićene kulturnopovijesne cjeline na temelju njihovog vrednovanja i stanja nakon potresa.

Cilj je u što kraćem roku započeti s obnovom najužeg centra grada i najvrjednijih povijesnih građevina, što uključuje ponajprije 2 pojedinačno zaštićena nepokretna kulturna dobra u gradu Glini te visoko vrednovane zgrade unutar povijesne urbane cjeline koje predstavljaju identitetsku vrijednost grada. Konzervatorskim programom obnove primarno se obrađuje područje povijesne urbane cjeline grada Gline, koja kao kulturnopovijesna cjelina Gline zbog svojih povijesnih, urbanističkih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti ima status zaštićenog kulturnog dobra na temelju rješenja Ministarstva kulture i medija (KLASA: UP/I-612-08/06-06/0339, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2 OD 31. 10. 2006.) i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-2919.
 Pisane vijesti