Poslovnik


Na temelju točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (Narodne novine, br. 126/04), Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s UNESCO-om 24. ožujka 2005. godine donosi

Poslovnik o radu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO
 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Hrvatskog povjerenstva za UNESCO (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
 
Članak 2.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO (dalje: Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske obavlja sljedeće poslove:
- razmatra pitanja prosvjete, znanosti i kulture, te informacija od interesa za međunarodnu suradnju Republike Hrvatske s UNESCO-om i daje o tomu mišljenja Vladi Republike Hrvatske;
- razmatra i daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o akcijama i projektima UNESCO-a u kojima sudjeluje Republika Hrvatska;
- daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o sastavu, prijedlozima i stajalištima izaslanstava Republike Hrvatske na službenim skupovima tijela UNESCO-a i na skupovima što ih organizira UNESCO;
- u okviru svoga područja rada sudjeluje u pripremi stajališta i razmatra pitanja u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora što ih potpisuje Republika Hrvatska, te o tomu daje svoje mišljenje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima, na njihov zahtjev i prema potrebi;
- putem Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih materijala s UNESCO-om u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području prosvjete, znanosti, kulture i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a, te na primjeren način upoznaje hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCO-a;
- u obavljanju svojih poslova priprema za Vladu Republike Hrvatske potrebne stručne podloge, materijale i dokumente u skladu s programom Vlade Republike Hrvatske i na njezin zahtjev.

Članak 3.
Predsjednik Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo i obavlja druge dužnosti u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske, te odlukama i zaključcima Povjerenstva.
Predsjednik Povjerenstva upravlja radom Povjerenstva te nadzire provođenje njegovih odluka i zaključaka.

Članak 4.
Povjerenstvo ima zamjenika predsjednika. Zamjenik predsjednika se na prijedlog predsjednika Povjerenstva bira većinom glasova nazočnih članova.

Članak 5.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti, te obavlja i druge zadaće koje mu predsjednik povjeri.

Članak 6.
Stručne, administrativne i financijske poslove Povjerenstva obavlja Odjel za UNESCO Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture.
Službenik Ministarstva kulture je glavni tajnik Povjerenstva. Glavnog tajnika Povjerenstva imenuje  ministar kulture.
Glavni tajnik Povjerenstva:
-    obavlja poslove vezane uz provođenje odluka i zaključaka Povjerenstva i njegovih tijela;
-    predlaže Povjerenstvu plan aktivnosti Povjerenstva i raspored korištenja sredstava za njegovo provođenje;
-    koordinira i prati provedbu i financiranje programa Povjerenstva;
-    brine se o razmjeni informacija između Povjerenstva, Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, te mjerodavnih ministarstava;
-    prati rad vladinih i nevladinih tijela u području UNESCO-vog djelovanja te predlaže Povjerenstvu načine uključivanja hrvatskih projekata i hrvatskih predstavnika u rad međunarodnih tijela UNESCO-a;
-    brine se o suradnji s Tajništvom UNESCO-a i o redovitoj razmjeni informacija Povjerenstva i Tajništva UNESCO-a;
-    obavlja i druge poslove koje mu povjeri Povjerenstvo.

Članak 7.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje se pripremaju i sazivaju po potrebi.
Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva u suradnji s glavnim tajnikom.
Sjednica Povjerenstva može se sazvati i na prijedlog svakog člana Povjerenstva ili glavnog tajnika.
Sjednica Povjerenstva se održava ako je nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo može po potrebi pozvati na sjednicu predstavnike drugih tijela i institucija.

Članak 8.
Pisani poziv za sjednicu Povjerenstva s prijedlogom dnevnoga reda i potrebnim materijalima dostavlja se svakom članu Povjerenstva najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice. U pozivu se obvezno naznačuje datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te kontakt osoba s brojem telefona radi potrebnih dogovora.
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik Povjerenstva može sazvati sjednicu bez dostave dnevnog reda i materijala, a najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice. Dnevni red predložit će na samoj sjednici i predočiti potrebni materijal.

Članak 9.
Članovi Povjerenstva imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Povjerenstva te raspravljati i sudjelovati u odlučivanju o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U slučaju spriječenosti svaki član Povjerenstva dužan je pravovremeno obavijestiti predsjednika Povjerenstva putem glavnog tajnika, odnosno kontakt osobe iz članka 8. stavka 1. ovog Poslovnika.

Članak 10.
Dnevni red sjednice Povjerenstva predlaže predsjednik.
Predloženi dnevni red utvrđuje se na sjednici Povjerenstva većinom glasova nazočnih članova.

Članak 11.
Sjednici Povjerenstva predsjedava predsjednik Povjerenstva.
U slučaju njegove spriječenosti predsjedava zamjenik, odnosno jedan od članova Povjerenstva koji se bira na samoj sjednici.
Predsjednik Povjerenstva izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Povjerenstva, zaključuje raspravu i predlaže zaključak o svakoj točki na sjednici.

Članak 12.
Odluke i zaključke Povjerenstvo donosi većinom glasova nazočnih članova.
Glasovanje je u pravilu javno. Povjerenstvo može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno.
Predsjednik Povjerenstva utvrđuje rezultate glasovanja te potpisuje odluke i zaključke Povjerenstva.

Članak 13.
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik. Uz pregled dnevnog reda zapisnik obvezno sadrži zaključke.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Povjerenstva i zapisničar. Zapisnik se dostavlja s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Povjerenstva, a usvaja se na sjednici Povjerenstva.
Jedan primjerak zapisnika dostavlja se pomoćniku ministra kulture na čelu Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i Kabinetu ministra kulture.

Članak 14.
Povjerenstvo može osnivati radna tijela – odbore za pojedina područja iz djelokruga UNESCO-a (u daljnjem tekstu: Odbori).
U Odbore se prema potrebi biraju i vanjski ugledni stručnjaci iz odgovarajućeg područja koje imenuje Povjerenstvo na prijedlog predsjednika Odbora i članova Odbora.
Zadaća je Odbora, kao specijaliziranih stručnih savjetodavnih tijela Povjerenstva, praćenje programa UNESCO-a u pojedinim područjima i predlaganje Povjerenstvu aktivnosti iz svoga djelokruga.
Odbori prema potrebi surađuju sa svim članovima Povjerenstva i drugim stručnjacima iz odgovarajućeg područja.

Članak 15.
Odbori rade u sjednicama, a zaključke mogu donositi ako je na sjednici nazočna većina članova Odbora. Zaključci se donose većinom glasova nazočnih članova.Glavni tajnik sudjeluje u radu Odbora bez prava glasa.

Članak 16.
Povjerenstvo se sastaje prema potrebi na poziv predsjednika Povjerenstva, odnosno najmanje jedanput godišnje.
Povjerenstvo:
-    na prijedlog predsjednika Povjerenstva bira zamjenika predsjednika;
-    na prijedlog predsjednika Povjerenstva osniva Odbore i po potrebi odlučuje o njihovom prestanku;
-    na prijedlog članova Odbora imenuje predsjednike Odbora;
-    po potrebi osniva i druga radna tijela radi učinkovitijeg rada Povjerenstva;
-    na prijedlog predsjednika Povjerenstva donosi Poslovnik o radu Povjerenstva kao i njegove izmjene i dopune.
Povjerenstvo može pojedinom Odboru povjeriti razmatranje određenih pitanja iz djelokruga Povjerenstva i podnošenje prijedloga o tim pitanjima.

Članak 17.
Izvršni odbor Povjerenstva čine predsjednik Povjerenstva, zamjenik predsjednika Povjerenstva i predsjednici Odbora.
Predsjednik Povjerenstva je predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 18.
Izvršni odbor:
-    priprema prijedlog raspodjele sredstava za rad Povjerenstva za tekuću godinu;
-    sudjeluje u pripremi prijedloga sastava izaslanstva Republike Hrvatske na Općoj skupštini UNESCO-a i ostalim UNESCO-ovim sastancima;
Odluke i zaključci Izvršnog odbora razmatraju se i prihvaćaju na sjednici Povjerenstva.

Članak 19.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik u suradnji s glavnim tajnikom.
Sjednica se može sazvati i na prijedlog svakog člana Izvršnog odbora ili glavnog tajnika.
Izvršni odbor može donositi odluke i zaključke ako je sjednici nazočna većina članova, a donose se većinom glasova nazočnih članova.
Glavni tajnik sudjeluje u radu Izvršnog odbora bez prava glasa.

Članak 20.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

Predsjednik Povjerenstva

Zagreb, 5. travnja 2005.