Javni poziv za iskaz interesa kandidata za imenovanje članova Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije (Rok: 30.4.2015.)

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13 i 91/13) i odlukama ministra/ice kulture,a radi prikupljanja prijava kandidata 

 
MINISTARSTVO KULTURE
objavljuje
J A V N I  P O Z I V

 
za iskaz interesa kandidata za imenovanje članova
Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije


1.  Kao članovi Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije mogu biti imenovani kandidati čije prijave na ovaj Javni poziv svjedoče o njihovu iskustvu praktičnog i teorijskog rada u području medija, posebno neprofitnih medija.

2.  Članovi i članice Povjerenstva mogu pripadati medijskom, znanstvenom i civilno-društvenom polju dok će se tri člana ili članice Povjerenstva birati među zaposlenicima Hrvatske izvještajne novinske agencije, Hrvatske radiotelevizije i Vijeća za elektroničke medije. U slučaju nedostatnog broja prijava iz navedenih institucija, članove i članice Povjerenstva imenovati će ravnatelj institucije.

3.  Zadaće Stručnog povjerenstva za neprofitne medije uključuju:
      - vrednovanje projekata i izradu pisanih analiza prihvaćenih kao i odbijenih
        projekata pristiglih na Javni poziv za potporu neprofitnim medijima
      - vrednovanje projekata pristiglih na Javni poziv za ugovaranje novinarskih
        radova u neprofitnim medijima
      - utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli financijske potpore 
      - praćenje i izvještavanje o radu korisnika potpore u razdoblju
        korištenja sredstava
      - redovite sastanke u Ministarstvu kulture.

4.  Kao član Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije ne može biti imenovan državni dužnosnik, državni službenik, ni osoba na dužnosti u tijelima političke stranke. Na Javnom pozivu za potporu neprofitnim medijima neće se razmatrati prijave pravnih osoba kojima su članovi Povjerenstva istodobno članovi tijela upravljanja.

5.  Povjerenstvo broji sedmero u odlučivanju ravnopravnih članova izabranih za mandat u trajanju Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima i Programa ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima.

6.  Članovima Povjerenstva isplatit će se naknada sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

7. Kandidati su obvezni dostaviti:
     a)  životopis (može se koristiti Europass obrazac)
     b)  prijavu koja treba sadržavati:
     - osobne podatke: ime, prezime, telefon, e-mail adresu, adresu
       stanovanja, stupanj stručne spreme, zvanje, trenutno zanimanje
       i naziv organizacije/institucije (ako su zaposleni)
     - opis vlastitog iskustva praktičnog i teorijskog rada u području
       (neprofitnih) medija; podatak o eventualnom prijašnjem sudjelovanju
       u nekom stručnom tijelu za vrednovanje programa medija
     - kratki osvrt (do dvije kartice teksta) o ciljevima, problemima i
       mogućnostima neprofitnih medija
     - izjavu kojom kandidat izjavljuje da nije državni dužnosnik, državni
       službenik, ni osoba na dužnosti u tijelima političke stranke
      (primjer obrasca).

8.  Svi kandidati koji zadovolje formalne uvjete bit će pozvani na razgovor u Ministarstvu kulture najkasnije 15 dana po završetku Javnog poziva.

9.  Povjerenstvo se bira na temelju procjene prijava (prethodnog iskustva i razumijevanja svrhe i ciljeva neprofitnih medija) te intervjua s kandidatima. Ministarstvo kulture imenovat će sedmero članova Povjerenstva, među kojima i jednog koordinatora/-icu Povjerenstva, čije je zaduženje koordinacija rada tijela.

10.  Prijave se podnose do 30. travnja 2015. na sljedeću adresu:
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
s naznakom: Prijava kandidata za člana Stručnoga povjerenstva za neprofitne medije.
Objava, 2.4.2015.