Poslovnik o radu Povjerenstva za neprofitne medije

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) Stručno povjerenstvo za neprofitne medije na svojoj sjednici od  13. 7. 2015. godine donosi
 
POSLOVNIK O RADU

 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Stručnog povjerenstva za neprofitne medije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
 
Članak 2.
Povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture. Članice i članove Povjerenstva imenuje ministar kulture.
 
Članak 3.
Povjerenstvo broji sedam, u pravima, obvezama i odlučivanju jednakih članica i članova.
Članak 4.
Povjerenstvo održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture.
Rad Povjerenstva je javan. Javnost se osigurava javnim recenzijama i zapisnicima sjednica Povjerenstva.
 
Članak 5.
Zadaće Povjerenstva su:
1. Program dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima
- Procjena prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, prema unaprijed definiranim kriterijima;
- Komunikacija s prijaviteljima u slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja, izmjena troškovnika ili dostave dodatne dokumentacije;
- Prijedlog odluke o visini i broju potpora;
- Pisanje recenzija odbijenim i prihvaćenim prijaviteljima;
- Praćenje rada korisnika sredstava u razdoblju za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva;
- Praćenje i dopuna polugodišnjih izvještaja korisnika;
- Savjetovanje korisnika putem redovitih sastanaka; 
- Pisanje završnog izvještaja o radu korisnika i preporuka za Program dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima;
- Donošenje drugih odluka u cilju realizacije programa potpora.
2. Program javnog ugovaranja novinarskih radova
- Procjena prijava pristiglih na Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova, prema unaprijed definiranim kriterijima;
- Komunikacija s prijaviteljima u slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja, izmjena troškovnika ili dostave dodatne dokumentacije;
- Praćenje rada korisnika sredstava u razdoblju za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva;
- Praćenje i dopuna izvještaja korisnika;
- Pisanje završnog izvještaja o radu korisnika i preporuka za Program javnog ugovaranja novinarskih radova;
- Donošenje drugih odluka u cilju realizacije programa.

 
Članak 6.
Povjerenstvo svoje zadatke i dužnosti obavlja u skladu s ovim Poslovnikom, natječajnom dokumentacijom i kalendarom natječajnog postupka.
 
Članak 7.
Ministarstvo kulture će članicama i članovima Povjerenstva omogućiti pravovremen pristup natječajnoj dokumentaciji i pristiglim prijavama.
 
Članak 8.
Sjednice Povjerenstva pripremaju se i sazivaju po potrebi.
Sjednice Povjerenstva sazivaju članovi i članice Povjerenstva i/ili službenik/ica Ministarstva kulture.
Sjednice Povjerenstva pripremaju članice i članovi Povjerenstva i/ili službenik/-ica Ministarstva kulture, odnosno ona osoba koju Povjerenstvo zaduži za pripremu dnevnog reda i vođenje zapisnika.
Izvanredna sjednica Povjerenstva može se sazvati na zahtjev najmanje 3 članova/-ica Povjerenstva ili ministra kulture.
Povjerenstvo može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 9.
Pisani poziv za sjednicu Povjerenstva zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova/-ica Povjerenstva dostavlja se najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice, a sadrži datum, sat i mjesto održavanja sjednice.
Iznimno, u slučaju žurnosti, odgovorni član/-ica Povjerenstva i/ili službenik/-ica Ministarstva kulture zadužena za sazivanje sjednice može sazvati sjednicu bez dostave materijala, a najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice s tim da dnevni red predloži na samoj sjednici i predoči potrebni materijal.
 
Članak 10.
Članice i članovi Povjerenstva imaju pravo i obavezu prisustvovati sjednicama Povjerenstva te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Pripremu sjednica i konzultacije članovi/ice Povjerenstva mogu prema potrebi obavljati elektroničkom poštom i telefonskim putem.
Sjednicama Povjerenstva obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik/-ica ministra ili osoba koju on ovlasti.
U slučaju spriječenosti svaki član Povjerenstva dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.
Članovi/ice Povjerenstva dužni su biti nazočni na najmanje 80 % sjednica održanih tijekom prve polovice mandata i jednako toliko tijekom druge polovice mandata. U protivnom Povjerenstvo i/ili službenik/-ica Ministarstva kulture će izvijestiti ministra kulture i predložiti razrješenje člana/ice Povjerenstva prije isteka mandata, sukladno članku 5. Zakona o kulturnim vijećima.
 
Članak 11.
Dnevni red predlažu članice i članovi Povjerenstva i/ili službenik/-ica Ministarstva kulture.
Dnevni red se prihvaća većinom glasova nazočnih članova/-ica Povjerenstva.
 
Članak 12.
Sjednicu Povjerenstva moderira izabrani član ili članica Povjerenstva.
Moderator/-ica sjednice Povjerenstva izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima/-icama Povjerenstva, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 13.
Svoje odluke i zaključke Povjerenstvo donosi konsenzusom. Ako konsenzus nije moguć niti 24 sata nakon zadnje sjednice, Povjerenstvo donosi odluku natpolovičnom većinom glasova svojih članica i članova.
Svaka članica i svaki član Povjerenstva posebno ocjenjuju prijave pristigle na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, a poredak prijava određuje se zbrojem svih ocjena.
Glasovanje je u pravilu javno. Povjerenstvo može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Moderator/-ica Povjerenstva utvrđuje rezultate glasovanja.
Članovi/ice Povjerenstva obavezuju se da informacije o tijeku razmatranja programa i donesenim prijedlozima i odlukama neće dijeliti s prijaviteljima programa do zaključenja postupka i objave rezultata na web stranicama Ministarstva kulture.
Sve članice i članovi Povjerenstva potpisuju sve odluke i zaključke koje donosi Povjerenstvo.
 
Članak 14.
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjeravaju svojim potpisom sve članice i članovi Povjerenstva.
Zapisnik Povjerenstva dostavlja se zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima/-icama Povjerenstva te službeniku/-ici Ministarstva kulture.
Zapisnik Povjerenstva obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra kulture.
 
Članak 15.
Stručne, administrativne i financijske poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo kulture.
 
Članak 16.
Poslovnik Povjerenstva, njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom glasova svih članica i članova Povjerenstva.
 
Članak 17.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.