PITANJA I ODGOVORI

1. Nakon brzog pregleda zgrade u kulturno-povijesnoj cjelini od strane inženjera građevinarstva koji je sljedeći korak?
Ako je zgrada označena crvenim N1, N2, žutim P1 i P2 potrebno je zatražiti Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

Ako je zgrada označena zelenom oznakom U1 ili U2, podrazumijeva oštećenja koja ne utječu na uporabljivost zgrade nije potrebno zatražiti Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

Ako se oštećenja odnose na dekorativne elemente pročelja ili unutrašnjosti, a zgrada ima zelenu oznaku, potrebno je u vezi popravka takvih oštećenja zatražiti upute Konzervatorskog odjela u Sisku. 

Sve popravke bez obzira na uporabljivost potrebno je prepustiti ovlaštenoj stručnoj osobi (npr. vatrogasnim, komunalnim i drugim stručnim službama).
2. Kulturno dobro ugroženo je od susjedne zgrade. Što je potrebno učiniti?
Ukoliko je kulturno dobro ugroženo od susjedne zgrade, utoliko je potrebno kontaktirati gradske interventne službe radi žurnog otklanjanja uzroka opasnosti i o istome obavijestiti Konzervatorski odjel u Sisku.
3. Tko može izraditi i što sadrži Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije?
Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrađuje ovlaštena stručna osoba – građevinske ili arhitektonske struke s dopuštenjem za rad na kulturnom dobru.

Popis ovlaštenih stručnjaka nalazi se na sljedećoj poveznici:
Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrađuje se radi donošenja odluke o potrebnim konstrukcijskim zahvatima i radovima obnove zgrade te služi kao podloga za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade odnosno projekta uklanjanja zgrade.
4. Nakon što je Elaborat izrađen što je sljedeći korak?
Elaborat je potrebno dostaviti Konzervatorskom odjelu u Sisku radi utvrđivanja mjera zaštite, uvjeta za obnovu, odnosno uvjeta za uklanjanje.

Odluku o uklanjanju zgrade sa statusom kulturnog dobra donosi nadležno tijelo na temelju mišljenja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.
5. Na temelju kojeg dokumenta je moguće procijeniti koje su to hitne mjere zaštite?
Hitne mjere zaštite određuju se na temelju ocjene stanja građevine od strane konzervatora i ovlaštene stručne osobe – građevinske ili arhitektonske struke s dopuštenjem za rad na kulturnom dobru.

Na sljedećoj poveznici nalazi se Uputa za provođenje hitnih mjera koje je moguće provesti bez posebnog dopuštenja nadležnog Konzervatorskog odjela u Sisku.

Upute se odnose na mjere kojima se otklanja neposredna opasnost za ljude i  imovinu, a kojima se ne ugrožava vrijednost zgrade kao kulturnog dobra.
6. Tko provodi hitne intervencije na kulturnim dobrima (rušenje dimnjaka, zabata, zaštita zabatnih zidova, uklanjanje nestabilnih dijelova i sl.)?
Na zahtjev vlasnika radove iz Upute mogu provoditi isključivo stručne osobe s odgovarajućim kvalifikacijama, osposobljene za izvođenje pojedinih vrsta radova uz pridržavanje svih mjera sigurnosti.

Radovi se provode u organizaciji vlasnika ili odgovarajućih službi tijela lokalne i područne uprave i samouprave. Uputa se nalazi na poveznici vezano uz prethodno pitanje.

Za sve radove hitnih mjera koji se provode na vlastiti trošak na zgradi, a koji se odnose na oštećenja izazvana potresom na zgradi sa statusom kulturnog dobra, potrebno je sačuvati financijsku dokumentaciju (račune i sl.) o izvedenim radovima radi povrata sredstava iz zato namijenjenih fondova. 
7. Kulturno dobro nužno je prekriti i postaviti zaštitnu skelu. Kome se mogu obratiti? Na koji će se način financirati izvođenje hitnih mjera zaštite?
Ako su već propisane hitne mjere zaštite od stručne ovlaštene osobe za građevinske konstrukcije, zaštitno prekrivanje, postavljanje zaštitne skele moguće je izvesti u vlastitoj organizaciji i vlastitim sredstvima.

Za sve radove hitnih mjera koji se provode na vlastiti trošak na zgradi, a koji se odnose na oštećenja izazvana potresom na zgradi sa statusom kulturnog dobra, potrebno je sačuvati financijsku dokumentaciju (račune i sl.) o izvedenim radovima radi povrata sredstava iz zato namijenjenih fondova.

Ako radove nije moguće izvesti vlastitim sredstvima vlasnik se može obratiti lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi ili Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Sisku, ako je predmet zgrada sa statusom pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.
8. Na koji će se način financirati izrada sve potrebne tehničke dokumentacije?
Ukoliko je moguće naručiti/izraditi tehničku dokumentaciju u vlastitoj organizaciji i vlastitim sredstvima, utoliko je potrebno potrebno sačuvati financijsku dokumentaciju (račune i sl.) o utrošenim sredstvima radi povrata sredstava iz za to namijenjenih fondova. 
9. Na koji će se način financirati cjelovita obnova?
Cjelovita obnova financirat će se iz nacionalnog proračuna te putem fondova Europske unije.
10. Gdje se može provjeriti je li za kulturno dobro izrađen snimak postojećeg stanja?
Informacija o postojećoj dokumentaciji može se zatražiti u Ministarstvu kulture i medija, Konzervatorskom odjelu u Sisku.
11. Gdje se prikuplja dokumentacija o do sada izvedenim radovima te ostala dokumentacija u svrhu ocjene stanja građevine?
Dokumentacija o izvedenim radovima i ostala dokumentacija nalazi se u Ministarstvu kulture i medija, Konzervatorskom odjelu u Sisku, Državnom arhiv u Zagrebu, Državnom arhivu u Sisku te u drugim institucijama koje čuvaju arhivsku dokumentaciju.
12. Je li moguće ukloniti kulturno dobro samo na temelju crvene oznake?
Nije moguće. Crvena oznaka predstavlja ocjenu uporabljivosti zgrade, a ne odnosi se na ocjenu o potrebi uklanjanja zgrade.

Zgrade sa statusom pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra i vrijedne zgrade unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline koje nije moguće ukloniti bez suglasnosti Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.
13. Koji je postupak za uklanjanje kulturnog dobra?
Na temelju Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, uklanjanje uništene zgrade provodi se uz suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika zgrade, koja se mora dati u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti akta o uklanjanju uništene zgrade.
 
Uništena zgrada uklanja se u skladu s projektom za uklanjanje zgrade.
 
Za uklanjanje zgrada sa statusom zaštićenog kulturnog dobra potrebno je zatražiti suglasnost Konzervatorskog odjela u Sisku.

Temeljem člankom 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da iznimno nadležno tijelo može izdati suglasnost za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kada utvrdi da se radi o dotrajalosti ili većim oštećenjima kojima je izravno ugrožena stabilnost građevine ili njezina dijela te da ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a da se ta opasnost ne može na drugi način otkloniti.

Suglasnost se izdaje na temelju prethodnog mišljenja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra za koje je potrebno provesti postupak pojedinačno radi utvrđivanja uvjeta za eventualno uklanjanje u smislu citiranih propisa.
14. Koje su potrebne aktivnosti kako bi se moglo pristupiti obnovi zgrade (obnova konstrukcije, obnova jednoga dijela i sl.)?
Za zgradu sa statusom kulturnog dobra potrebno je zatražiti posebne uvjete od Konzervatorskog odjela u Sisku. Temeljem uvjeta, opsega i vrste radova izrađuje se glavni projekt ili tehničko rješenje s troškovnikom ili troškovnik.

Konzervatorski odjel u Sisku, na temelju navedene dokumentacije, izdaje potvrdu glavnog projekta ili rješenje o prethodnom odobrenju.
15. Kako mogu provjeriti da li je moja kuća pod zaštitom Ministarstva kulture i medija?
16. Suvlasnik sam u poslovno-stambenoj zgradi koja nema upravitelja. Kako mogu pokrenuti postupak utvrđivanja štete?
Nastalu štetu potrebno je prijaviti na poveznicu objavljenu na stranicama Sisačko moslavačke županije: https://arcg.is/Se0v90
 
Za provođenje hitnih mjera zaštite potrebno je zatražiti suglasnost suvlasnika.
17. Do mene se nalazi zgrada koja je u vlasništvu/suvlasništvu RH i prijeti urušavanjem. Koji je postupak?
Isti postupak provodi se za zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske, gradova, općina ili Županije, kao i u slučaju zgrada u privatnom vlasništvu.
 
Ukoliko je kulturno dobro dobro ugroženo od susjedne zgrade, potrebno je kontaktirati gradske interventne službe radi žurnog otklanjana uzroka opasnosti i o istome obavijestiti Konzervatorski odjel u Sisku.
18. Uputili smo upit Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za prekrivanje krovišta i izvođenje radova hitnih mjera zaštite od atmosferilija. Kako oni ne mogu provesti potrebne radove, kome se mogu obratiti?
Potrebno je obratiti se lokalnoj ili područnoj upravi i samoupravi ili Stožeru civilne zaštite.
19. Gdje mogu prijaviti štetu na kulturnom dobru?
Šteta se može prijaviti ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama https://min-kulture.gov.hr/podrucje-sisacko-moslavacke-zupanije/20402 te njegovim slanjem elektroničkim putem na e-mail adresu: potres@min-kulture.hr; te ispunjavanjem obrasca Prijave za pregled građevina nakon potresa putem stranica Sisačko moslavačke županije (https://arcg.is/Se0v90).

Prijaviti štetu moguće je i pozivom na telefonske brojeve Konzervatorskog odjela u Sisku:
044/ 515-180, 515-181, 515-184, 515-182, 515-183
20. Koji je kontakt broj i elektronička pošta za pitanja vezana uz štete od potresa na području Sisačko-moslavačke županije?
Konzervatorski odjel u Sisku
Nikole Tesle 17
Sisak

Telefon: 044/ 515-180, 515-181, 515-182, 515-183, 515-184

e-mail: ivana.miletic@min-kulture.hr