​Otvorena nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

1.2.2022. - Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i Prijedlogu pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava.
 

 
Pravilnikom o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava pobliže se uređuju pitanja postupka izdavanja odobrenja, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev, izvješćivanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo od strane neovisnih upravljačkih subjekata sa sjedištem ili poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj i evidencije Zavoda koje se vode u području kolektivnog ostvarivanja prava.

Pravilnikom o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava uređuju se pravila o imenovanju članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava, o radu Vijeća stručnjaka te visini naknade za sudjelovanje u radu Vijeća stručnjaka.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvorena su do 1. ožujka 2022. godine.
Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.


 

Pisane vijesti