Objavljeni pravilnici o stručnim zvanjima u arhivskoj struci, muzejskoj djelatnosti i za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ministarstvo kulture izradilo je tri pravilnika o stručnim zvanjima: Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti

te uvjetima i načinu njihova stjecanja i Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja. 

Pravilnici stupaju na snagu 7. studenog 2019. godine.
  
Pravilnici su dio cjelovite revizije zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva kulture čiji je cilj osuvremenjivanje sustava za stjecanje zvanja i napredovanja u baštinskim strukama.

Izmjenama u Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja otvara se mogućnost pristupanja stručnim ispitima i kolegama koji su se dokazali radom izvan muzeja, olakšava se prelazak iz jednog u drugo srodno zvanje, omogućava se brže napredovanje onima koji se posebno istaknu radom, a uvođenjem sustava bodovanja s jedne se strane počinje vrednovati veći broj poslova na kojima rade naši muzejski djelatnici dok se istovremeno stimulira i rad i doprinos struci, ali i stjecanje novih znanja. Ovakav sustav ujedno je stimulativan za muzejske djelatnike jer se njihov rad kontinuirano vrednuje bodovnim sustavom, a istaknutim pojedincima omogućuje brže napredovanje u zvanju. Vrednovat će se posebno i poticanje i sudjelovanje u projektima međunarodne suradnje.

Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja vrednuje se stručna osposobljenost svih uključenih u postupke zaštite i čuvanja arhivskog gradiva bez obzira na mjesto njegova čuvanja. Pristupanje stručnim ispitima i stjecanje temeljnih stručnih zvanja omogućeno je i osobama koje skrbe o arhivskom i dokumentarnom gradivu izvan sustava državnih arhiva čime se bitno doprinosi njegovoj zaštiti i očuvanju. Pravilnikom je također obuhvaćena provjera stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva kako bi se osigurala kvaliteta skrbi za gradivo i u onim slučajevima kada osobe zadužene za gradivo ne odluče ostvariti pravo na stjecanje stručnog arhivskog zvanja.

Nazivi temeljnih i viših stručnih zvanja usklađeni su s postojećim sustavom akademskih zvanja. Napredovanje u zvanjima i dalje se temelji na sustavu bodovanja obavljenog rada, objavljenih radova i ostvarenog stručnog doprinosa, a druga je novina Pravilnika da napredovanje u stručnim zvanjima nije više rezervirano samo za arhiviste već je omogućeno i osobama koje su stekle temeljno stručno zvanje arhivskog tehničara i arhivskog tehničara specijalista.

Pravilnikom o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja propisuje se stjecanje zvanja i napredovanje za sve konzervatore-restauratore i konzervatore (u Hrvatskom restauratorskom zavodu, muzejima, arhivima i dr. institucijama sukladno Zakonu i u konzervatorskoj službi).
Priznaju se stručne kvalifikacije restauratorima sa završenim restauratorskim studijem oslobođenjem od dijela ispita. Uvodi se stručni ispit za konzervatore u konzervatorskoj službi te se preciznije definiraju područja pojedinih užih specijalnosti konzervatorsko-restauratorskih zvanja. Smanjuje se trajanje stručnog usavršavanja sukladno odredbama Zakona o radu s dvije godine na jednu godinu stručnog usavršavanja do polaganja stručnog ispita.

Pravilnikom se uvodi i stjecanje muzejskih zvanja u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara, što znači stjecanje zvanja i napredovanje svih restauratora prema ovom Pravilniku.
 
 
Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja NN 104/2019, (2088), pravilnik, 30.10.2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2088.html
 
- Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja NN 104/2019, (2089), pravilnik, 30.10.2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2089.html
 
- Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja NN 104/2019, (2090), pravilnik, 30.10.2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2090.html

Pisane vijesti