Objavljen Javni poziv za članove i predsjednika Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

Sukladno odredbama novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine", broj 111/2021) koji je stupio je na snagu 22. listopada 2021., slijedom izmjena u njegovim nadležnostima  propisano je da će se imenovati Vijeće stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava u novom mandatu.

Vijeće stručnjaka daje stručna mišljenja i posreduje u sporovima vezanim za naknade za korištenje autorskih djela i drugim srodnim sporovima za koje je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima propisana nadležnost.

Na temelju članka 238. stavka 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, broj 111/2021) glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo objavljuje javni poziv za izbor predsjednika i četiri člana Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava, koje imenuje ministrica kulture i medija na razdoblje od četiri godine.

Stručnjaci u području autorskog prava i srodnih prava pozivaju se na podnošenje prijava za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka.
 

Pisane vijesti