Obavijest o poduzetim aktivnostima na potresom pogođenim područjima

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Niz potresa koji su zadesili područje Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca doveli su do oštećenja na graditeljskoj baštini i zgradama sa statusom pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

Ministarstvo je odmah pristupilo prvom pregledu stradale baštine, a popis šteta na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima utvrđivat će se prema metodologiji koja se koristila u ožujku 2020. godine, kada je potres pogodio područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. S utvrđivanjem popisa šteta započet će se 11. siječnja, a angažirani su konzervatori iz cijele Hrvatske.

U Sisačko-moslavačkoj, ali i svim ostalim županijama u kojima su evidentirane štete na kulturnim dobrima obavljen je prvi pregled stradale baštine i svih nepokretnih spomenika te zbirki i inventara koji su sigurni za pristup. 

S obzirom na to da su se podrhtavanja osjetila i u Zagrebu, u koordinaciji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode obilaze se i objekti u Zagrebu koji su teško oštećeni u potresu u ožujku kako bi se utvrdilo je li došlo do novih oštećenja.

Ministarstvo je u procesu formiranja stručnog tima koji će pripremiti podlogu za valorizaciju i pristup obnovi. Uspostavljena je koordinacija sa Stožerom civilne zaštite i komunalnim službama koji će započeti uklanjati ruševine te su dogovorena postupanja vezano uz deponiranje dijelova zaštićenih zgrada.

Trenutno su u postupku izrade planovi za evakuaciju pokretnih kulturnih dobara na lokacijama koje su sigurne za pristup. Službe za zaštitu kulturne baštine u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite evakuirat će najugroženija kulturna dobra kada se za to steknu uvjeti. U pripremi evakuacije pokretnih kulturnih dobara uz djelatnike Službe za zaštitu kulturne baštine sudjeluju i djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, muzealci, knjižničari i arhivisti. Sakralna baština evakuirat će se u prostore sisačke biskupije, a ostale pokretne zbirke u Gradski muzej Sisak. Pokrenuti su radovi na hitnoj sanaciji zgrade Gradskog muzeja u Sisku kako bi se mogla prihvatiti i pohraniti sva ostala građa.

Na području Sisačko moslavačke županije oštećene su povijesne gradske jezgre Siska, Petrinje, Gline, Hrvatske Kostajnice te gotovo sva pojedinačno zaštićena kulturna dobra na području županije. Posebno teško su oštećene crkve s velikim oštećenjima konstrukcije, djelomičnim ili potpunim urušavanjem. Ukupno je prema dosadašnjim podacima stradalo oko 50 sakralnih građevina crkava, kapela, župnih dvorova, među kojima su posebno vrijedne Katedrala Uzvišenja sv. Križa u Sisku i Sveta Marija Magdalena u Selima kod Siska.

Od kulturno-povijesnih cjelina najteže je stradala povijesna jezgra Petrinje, u kojoj različiti stupanj oštećenja imaju sve zgrade od ukupno 527 zgrada u jezgri. Štete se kreću od vrlo teških do razornih oštećenja, a sve pojedinačno zaštićene zgrade u Petrinji teško su stradale.

Karakter oštećenja u Sisku i Glini sličan je oštećenjima nastalim u Zagrebu, a od ukupno 1188 zgrada u povijesnoj jezgri oštećeno je oko 800 zgrada u kategorijama štete od lakših oštećenja do znatnih i teških oštećenja. Pojedinačno zaštićenih 30-ak stradalo je u navedenim kategorijama.

Prema do sad dostupnim podacima oko 29 pojedinačno zaštićenih pokretnih kulturnih dobara / zbirki / inventara smješteno je u građevinama koje su oštećene u potresu.

Do sada su utvrđena oštećenja na 8 pojedinačno zaštićenih zbirki koje se trenutno ne mogu evakuirati zbog stanja građevina u kojima se nalaze te 4 zbirke za koje je evakuacija moguća i predviđena u narednom periodu. Za ukupno 17 zbirki tek je potrebno utvrditi stanje pokretnina stručnim pregledom.

Zgrade u kojima su djelovali Radio Sisak i Radio Petrinja neuporabljive su, ali je intervencijom Ministarstva, Stožera civilne zaštite, Udruge HURIN i Vijeća za elektroničke medije organizirana druga lokacija i dostava sve potrebne opreme kako bi nastavili s radom.

Ministarstvo je u četvrtak, 31. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine i Odluku o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na pokretnim kulturnim dobrima i pokretnoj kulturnoj baštini u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine kojima se službama za zaštitu kulturne baštine naređuje provođenje hitnih mjera zaštite i utvrđivanje popisa šteta te postupanje za provođenje hitnih mjera zaštite na pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini. 

Pisane vijesti