Javni poziv za projekt "PODUZETNIŠTVO U KULTURI'' za 2009. godinu

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Projekta „Poduzetništvo u kulturi" za 2009. godinu. Javni poziv traje 45 dana od dana objave.

J A V N I   P O Z I V
 za Projekt
"PODUZETNIŠTVO U KULTURI'' za 2009. godinu
 
I.
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Projekta „Poduzetništvo u kulturi" za 2009. godinu. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Minstarstvo kulture su davatelji potpore, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi Projekt. Državna potpora je potpora male vrijednosti i nepovratna je.

II.
Korisnici državne potpore po ovom Projektu su gospodarski subjekti (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) malog gospodarstva - obrti, trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007.), te samostalni umjetnici,  ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), a koji:
-          pozitivno posluju (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2008. godine),
-          imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
-          u privatnom su vlasništvu državljana Republike Hrvatske (samostalni umjetnici moraju biti državljani RH),
-          imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih  umjetnika),
-          imaju upis novog obrta s početkom rada,
-          namjenski su opravdali bespovratna sredstva dobivena u 2008. godini.
Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.

III.

Sredstva su nepovratna, a namijenjena su za:
-          nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedije,
-          ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi,
-          ulaganja u marketing kulturnih projekata,
-          pokriće dijela troškova provedbe nezavisnih i izvaninstitucionalnih kulturnih poduzetničkih projekata,
-          zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti u 2009. godini,
-          pokriće dijela troškova promidžbenih materijala, istraživanja tržišta i kreativnih rješenja,
-          pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi,
-          pokriće dijela troškova obrazovanja za menadžment u kulturi,
-          sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi.
 
Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.

IV.
Zahtjevi za dodjelu sredstava podnose se na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom Projekt  "Poduzetništvo u kulturi" za 2009. godinu.
Uz Zahtjev (Obrazac PuK/09) i ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti, korisnik dostavlja odgovarajuću dokumentaciju.

V.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva sljedeću dokumentaciju:
1)       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/09),
2)       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
3)       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.)
4)       dokumentaciju u nastavku

 a) trgovačko društvo i zadruga
-          preslik Rješenja o upisu u sudski registar
-          obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku
-          preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2008. godinu
-          BON 2 ne stariji od 30 dana
-          preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec
-          potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi
-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
b) obrt
-          preslik obrtnice
-          preslik prijave poreza na dohodak za 2008. godinu
-          BON-2 ne stariji od 30 dana
-          preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec
-          potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi
-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
c) ustanova
-          preslik Rješenja o upisu u sudski registar ustanova
-          akt o osnivanju
-          preslik Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
-          financijski izvještaji za 2008. godinu
-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
d) umjetnička organizacija
-          preslika Rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture
-          financijski izvještaji za 2008. godinu
-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih
e) samostalni umjetnici
-          preslik potvrde o statusu samostalnog umjetnika od Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika
-          preslika prijave poreza na dohodak za 2008. godinu
-          ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.
 
VI.
Zahtjev za dodjelu sredstava razmatra međuministarsko Povjerenstvo koje imenuju potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i ministar kulture, a odluku o dodjeli, temeljem zaključka Povjerenstva, donosi potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz supotpis ministra kulture.
 
VII.
Projekt, Obrazac zahtjeva PuK/09 za prijavu na Javni poziv, te Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti podnositelji zahtjeva podižu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, a dostupni su i na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon 0800/234-505.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.

VIII.
Javni poziv traje 45 dana od dana objave Javnog poziva.
Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora. Priznavanje troškova i retrogradno, do 8 mjeseci od dana objave Javnog poziva.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.

KLASA: 311-01/09-01/16 
URBROJ: 526-11-01-02/3-09-7 
Zagreb, 20. travnja 2009. 

Najave