Upisnik fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje


Sukladno člancima 101.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) i Pravilniku o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (Narodne novine, broj 77/15; NN 110/16) fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje, dužne su podnijeti zahtjev za upis u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture i medija te voditi evidenciju nabave i prodaje te drugih pravnih poslova vezanih uz navedena kulturna dobra i kulturne predmete. Svrha vođenja Upisnika i evidencije  nabave i prodaje te drugih pravnih poslova je sprječavanje protupravnog postupanja u prometu kulturnim dobrima.

Zahtjev za upis u Upisnik fizičke i pravne osobe podnose Ministarstvu kulture i medija u roku 15 dana od dana registracije djelatnosti obavljanja prometa pokretnim dobrima i drugim kulturnim predmetima u sudskom ili drugom odgovarajućem registru. Zahtjevu za upis u Upisnik fizičke osobe dužne su priložiti presliku osobne iskaznice i presliku obrtnice, za trgovca pojedinca i pravnu osobu presliku/prijepis izvatka iz sudskog registra pribavit će Ministarstvo po službenoj dužnosti.

Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik. Fizičke i pravne osobe dužne su o svakoj promjeni podataka u Upisniku pisano obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Upis u Upisnik obavlja se slanjem ispunjenog obrasca zahtjeva ili elektroničkim putem.

Fizičke i pravne osobe upisuju se u Upisnik ispunjavanjem Zahtjeva za upis u Upisnik te ga s propisanim prilozima dostavljaju na adresu Ministarstva kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Upis se može izvršiti i elektroničkim putem unosom novog zahtjeva u niže navedeni Upisnik, u kojem slučaju je potrebno dostaviti priloge iz članka 5. Pravilnika u fizičkom obliku na gore navedenu adresu.
 
   
Upisnik se ažurira kontinuirano prema potrebi. 

Na javni skup podataka Upisnika primjenjuje se Otvorena dozvola RH (NN 67/2017) prema kojoj su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja.
 
Skup podataka moguće slobodno preuzeti u strojno čitljivom obliku (XLS) putem Portala otvorenih podataka, a na sljedećoj poveznici: https://data.gov.hr/ckan/dataset/upisnik-fizickih-i-pravnih-osoba. Također, iste je podatke moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (XLS) direktno iz https://upisnici.min-kulture.hr/MinKulUpisnici/UFPOPublic/Browse


 

Korisnicima Ministarstva kulture i medija, u okviru Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
   -  
Upisnik fizičkih i pravnih osoba