O programu

 Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi

 
   SVRHA
   PROGRAMA
   Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje
   umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije
   povezanim područjima Republike Hrvatske
   CILJ
   PROGRAMA 
   Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa
   prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim
   školama u dislociranim, prometno slabije povezanim
   područjima Republike Hrvatske
   KORISNICI
 
 • djeca od 3 do 6 godina
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ
 • učenici srednjih škola
   OPIS
   PROGRAMA
   Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava dostupnost i
   približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u
   sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim
   sadržajima.
   Program razvija njihovo kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture
   te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.
   Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo
   znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore
   kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. 

   Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 200 događanja
   u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od
   (najviše) 70 kulturno-umjetničkih programa pripremljenih za
   potrebe programa.

   Programske djelatnosti su: 
 • kazališna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • glazbena umjetnost
 • plesna umjetnost
 • vizualna umjetnost
 • književnost
 • baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.
   
   Provoditelji programa su: 
 • profesionalni umjetnici i stručnjaci u kulturno-umjetničkom području
 • studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.
   KLJUČNI KRITERIJI za odabir vrtića, osnovnih i srednjih
   škola u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički 
   programi/radionice su: 
 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke
  programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja
  za diseminaciju programa i radionica.
   KLJUČNI KRITERIJI za odabir kulturno-umjetničkih
   programa/radionica koji se provode u okviru projekta su: 
 • usklađenost sadržaja s ciljevima Nacionalnog
  okvirnog kurikuluma;
 • održivost – mogućnost ponavljanja programa ili
  njegovih rezultata u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića
  i škola uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne
  djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • usklađenost cijena programa s Odlukom o
  sadržaju  programa Ruksak (pun) kulture te
  visini naknade za poslove i rad na njegovu
  ostvarivanju
   
   kojom su one određene;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih
  standarda umjetničkih i kulturnih programa.
   Vrijeme trajanja programa: 
 • prilagođeno je uzrastu djece i mladih
  (do 30 minuta, do 60 minuta, 1,5 sat / 3 sata / 1 dan.
   AKTIVNOSTI
   PROGRAMA
 1. analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i
  umjetničkih programa u dislociranim sredinama
 2. izbor i kupnja do 70 kulturnih i umjetničkih programa
  godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u
  sljedećim područjima: kazališna, filmska, glazbena,
  plesna, vizualna umjetnost, književnost, baština i
  programi studenata umjetničkih akademija
 3. priprema i provedba do 200 događanja na kojima
  će se prezentirati kulturni i umjetnički programi:
  1. u vrtićima (do 70 programa godišnje)
  2. u OŠ (do 80 programa godišnje)
  3. u SŠ (do 50 programa godišnje)
    
 4. godišnja evaluacija uspješnosti provedbe projekta
  i preporuke za poboljšanja

  Opaska: planirana je godišnja pokrivenost programima do 5% ukupnih vrtića / škola / područnih objekata.
   TRAJANJE
   PROGRAMA
   Stalni program Ministarstva kulture
   PLANIRANA
   FINANCIJSKA
   SREDSTVA
   2,000.000,00 kn godišnje
   REZULTATI
   PROGRAMA
 • ostvarena dostupnost kulturnih i umjetničkih programa
  djeci i mladima u dislociranim sredinama (do 5000
  djece i mladih godišnje)
 • ostvareni doprinos razvoju estetske kulture
  djece i mladih
 • djeca i mladi senzibilizirani za područje
  umjetnosti i kulture
 • programi (ili njihovi dijelovi) predani odgojiteljima,
  profesorima, djeci i mladima na daljnje korištenje
   PRAĆENJE I
   VREDNOVANJE
   USPJEŠNOSTI
   PROVEDBE
   PROGRAMA
 
   Praćenje uspješnosti provedbe programa – kvalitativna i
   kvantitativna evaluacija – provodi se jednom godišnje,
   na koncu godine.
   Kvantitativni godišnji pokazatelji uspješnosti
   provedbe programa su:
 • broj otkupljenih/financiranih programa
 • broj pripremljenih i provedenih događanja
 • broj djece i mladih koji su sudjelovali u programu R(p)K
 • broj odgojitelja, učitelja i nastavnika koji su sudjelovali
  u pripremi i provedbi programa
 • broj repliciranih aktivnosti potaknutih usvojenim
  kulturnim i umjetničkim programima
 • razina utrošenih financijskih sredstva
 • prosječno utrošena financijska sredstva po
  provedenom programu/radionici
   Kvalitativno vrednovanje provedenih programa provodi se:
 • metodom ankete o zadovoljstvu i korisnosti
  novih iskustava
 • na uzorku od 10% djece i mladih te 10% odgojitelja,
  učitelja i nastavnika koji usvajaju ponuđene kulturne
  i umjetničke programe.
 
   Nakon 6 godina provedbe programa predviđena je finalna evaluacija u kojoj se vrednuju relevantnost, efikasnost,     efektivnost i održivost programa R(p)K
 


 


 

Sudjelovanje na programu Ruksak (pun) kulture podrazumijeva korištenje fotografija snimljenih tijekom programa, koje će se koristiti isključivo za dokumentiranje i praćenje programa Ruksak (pun) kulture na službenim stranicama Ministarstva kulture.

 
  
     ENGLISH   


 
    
     Stručno povjerenstvo

   
 
      Arhiva