Kulturna vijeća Ministarstva

Kulturna vijeća osnivaju se pri Ministarstvu za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaga­nja ci­ljeva kulturne politike i mjera za ­njezino provođe­nje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te radi ostvariva­nja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donoše­nje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

U ostvariva­nju zadaća Vijeća pružaju stručnu pomoć ministru pri donoše­nju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo financiranje, suodlučuju o utvrđiva­nju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne podloge i miš­lje­nja Ministarstvu i ministru. O svojim zaključcima i pri­jedlozima Vijeća pisano izvještavaju ministra kulture.

Vijeća na zahtjev ministra raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daju ministru pisana mišljenja i prijedloge. Rad Vijeća je javan.

 

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)

Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13).