Česta pitanja - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske

Temeljem čega se objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske?
Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH se objavljuje na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75), te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi.
Što su javne potrebe u kulturi i što se smatra interesom za Republiku Hrvatsku?
Javne potrebe u kulturi su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i programi u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.
Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Također, posebno se vrednuju programi koji dobiju potporu Europske komisije putem programa Kreativna Europa - potprogram Kultura.
Tko može podnijeti prijavu?
Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
Kada se prijavljuju programi?
Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske raspisuje se jedanput godišnje.
Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine.
Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2020. godini prijavljuju se u roku od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine te tijekom cijele 2020. godine s time da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2020. godini donose kvartalno.
U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu raspisat će se posebni javni pozivi za otkup knjiga za narodne knjižnice, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, program Ruksak (pun) kulture te za programe koji potiču razvoj publike u kulturi. Dinamika objave i rokovi za navedene posebne javne pozive bit će naknadno objavljeni.
Kako se prijavljuju programi?
Prijave se podnose putem online obrazaca (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. E-prijavnice se u cijelosti sa svim prilozima popunjavaju elektronski.
Na što posebno treba obratiti pozornost?
 • Predlagatelji programa elektroničkih publikacija prijavljuju izdavanje posebnih programa koje moraju detaljno opisati i terminski definirati.
 • Uz prijavu programa zaštite i očuvanja arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obavezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.
 • Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova. Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obvezno se ispunjava priloženi obrazac „Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima“ te obavezno dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).
 • Ukoliko vlasnik nepokretnog kulturnog dobra nije u mogućnosti prijaviti program zaštite i očuvanja kulturnog dobra, može ovlastiti drugog prijavitelja. U tom slučaju prijavitelj programa dužan je priložiti punomoć vlasnika, čiji je potpis ovjerio javni bilježnik, da je ovlašten u ime vlasnika prijaviti program zaštite i očuvanja nepokretnoga kulturnog dobra te je u mogućnosti potpisati ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture („Punomoć“ – obrazac dostupan na internetskoj stranici Ministarstva kulture).
 • Za radove na pokretnom kulturnom dobru obavezno se ispunjava obrazac „Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima“, odnosno za provođenje programa zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra također se obvezno ispunjava priloženi obrazac Troškovnika.
 • Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama (prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica) – predlagatelj prijavljuje pojedinačno.
 • Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižnično i muzejskoj djelatnosti obavezno je ispuniti priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.
 • Prilikom prijave na programe međunarodne suradnje pozivno pismo nisu dužni priložiti stručnjaci i izabrani predstavnici koji sudjeluju u radu međunarodnih strukovnih organizacija i njihovih tijela.
Što se smatra nepotpunim prijedlogom programa?
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja i uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (e-prijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.
Tko donosi odluku o financiranju programa?
Prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), stručno vrednovanje prijavljenih programa provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za:
 1. glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
 2. dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
 3. knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost
 4. vizualne umjetnosti
 5. kulturno-umjetnički amaterizam
 6. inovativne umjetničke i kulturne prakse
 7. međunarodnu kulturnu suradnju
 8.  suvremeni ples i pokret
 9. rock glazbu i klupske programe
Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za djelatnosti za koje je prema posebnom zakonu osnovano stručno vijeće (Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće) provodi nadležno stručno vijeće.
Nakon provedenog postupka vrednovanja prijedloga, vijeća i povjerenstva dostavljaju ministrici kulture svoj prijedlog koji/a razmatra prijedloge i o njima donosi odluku.
Podnositelji prijedloga bit će obaviješteni o donesenoj odluci.
Po kojim kriterijima se provodi stručno vrednovanje?
Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi utvrđeni su temeljni kriteriji kojima se rukovode kulturna vijeća i stručna povjerenstva pri stručnom vrednovanju, a to su:
 1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,
 2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta,
 3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,
 4. ekonomičnost i dugoročnost programa,
 5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte, a posebno projekte EU Kreativna Europa - potprogram Kultura,
 6. opći interes za razvoj kulture kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.,
 7. aktivna participacija djece i mladih,
 8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,
 9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa,
 10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
 11. financijska potpora iz drugih izvora.
Posebne smjernice pojedinih kulturnih i umjetničkih područja navedene su u Uvjetima natječaja s uputama za predlagatelje uz svaku e-prijavnicu.
Kakav je postupak sklapanja ugovora o korištenju proračunskih sredstava?
Ugovor se sklapa na temelju odluke o financiranju programa, koju donosi ministrica kulture. Sredstva odobrena ugovorom korisniku isplaćuje državna riznica, ovisno o ugovorenom vremenu realizacije programa i priljevu sredstava državnog proračuna.
Je li moguća prenamjena sredstava i pod kojim uvjetima?
Sredstva odobrena ugovorom mogu se koristiti za drugu namjenu (program ili mjesto, odnosno zemlja održavanja) samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture te uz uvjet da je drugi program jednako kvalitetan, a mjesto odnosno zemlja održavanja jednako važni.
Prenamjena se odobrava sklapanjem aneksa ugovora.
Može li se zatražiti prijenos odobrenih sredstava u sljedeću proračunsku godinu u slučaju nerealizacije programa/projekta?
Nije dopušteno prenošenje sredstava za financiranje programa iz tekuće u sljedeću proračunsku godinu. Primljena sredstva moraju biti vraćena na jedinstveni račun državne riznice u što kraćem roku.