Odbijeni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2021. godinu (pregled sa stanjem 04.08.2021.)