Bilješka uz financijska izvješća za razdoblje 2018. godine


PRORAČUNSKI KORISNIK: MINISTARSTVO KULTURE
RAZDJEL: 055
GLAVA: 05
RAZINA: 11
RKDP: 00756
MATIČNI BROJ: 00931608
OIB: 37836302645
ŠIFARSKA OZNAKA: 8411
 
 
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD
1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
 
U okviru Glave 05 rashodi su planirani za financiranje Programa 3901 Uređenje djelatnosti kulture, 3903 Muzejsko galerijska djelatnost, 3904 Kazališna i glazbeno scenska djelatnost, 3905 Knjižnična djelatnost, 3906 Programi audiovizualne djelatnosti i medija, 3907 Ostale djelatnosti kulture i 3908 Zaštita kulturnih dobara.
 
Rashodi za zaposlene, materijalni i kapitalni rashodi iskazani su u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje i Informatizacija za Ministarstvo kulture u užem smislu i 19 (devetnaest) konzervatorskih odjela u sastavu.
 
Osim navedenih rashoda planirana su i sredstva za financiranje programske djelatnosti kroz sljedeće aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi, Nagrade za postignuća u kulturi, Zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika, Međunarodna kulturna suradnja, Članarina za UNESCO, EPK-Europska prijestolnica kulture 2020, Projekti za programe EU, Darovni ugovor Topić Mimara, Izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture, Nacionalni program digitalizacije, Matica Hrvatska, DESK Kreativna Europa, Zaklada Kultura Nova, Sudjelovanje u kulturi i razvoj publike, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Inovativne umjetničke i kulturne prakse, Poduzetništvo u kulturi, Književno izdavaštvo, Programi knjižnične djelatnosti, Matične službe knjižnica, Informativne usluge HINA-i, Potpora izdavačkoj kući EDIT, Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti, Programi muzejsko djelatnosti i vizualne djelatnosti, Zaštitni radovi na nepokretnim spomenicima, Zaštita pokretnih spomenika, Konzervatorsko arheološka istraživanja te IPA 2013 Obnova Palače Moise na otoku Cresu.
 
 
PR-RAS
  1. AOP 001 Prihodi poslovanja: ostvareni su u većem iznosu za 28,0% u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno radi većeg ostvarenja prihoda od tekućih i kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU, u okviru  aktivnosti Operativni program i učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) i Operativni program Konkurentnost i kohezija.
U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 31,0% prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta), kojima se financiraju programi zaštitnih radova na nepokretnim spomenicima Ministarstvo kulture nema utjecaj na ostvarenje prihoda, s obzirom da je donošenje rješenja i naplata u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
Značajniji porast od 14,3% bilježe i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, koji proizlaze iz više planiranog i ostvarenog proračuna za 2018. godinu u odnosu na 2017.
 
  1. AOP 148 Rashodi poslovanja: povećanje rashoda poslovanja za 33% u odnosu na prethodno razdoblje najvećim dijelom je rezultat više dodijeljenih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, tekućih i kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna te tekućih donacija. Odnose se najvećim dijelom na sredstva dodijeljena korisnicima na temelju zaključenih ugovora po provedenom javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi. Značajno povećanje u iznosu 18.800.000 kn odnosi na dodatno osigurana sredstva za realizaciju projekta Europska prijestolnica kulture 2020. Za obveze po programima Zaštite kulturnih dobara osigurano je dodatnih povećanje sredstava od 17.000.000 kn. Također su povećana sredstva za program Književno izdavaštvo u iznosu 3.200.000  kn, te Poduzetništvo u kulturi u iznosu 4.000.000  kn .
 
Bilanca
  1. AOP 001 Imovina: ukupna imovina evidentirana u poslovnim knjigama Ministarstva kulture iznosi 172.890.919 kn i veća je za 10.221.515 kn ili 6,3% u odnosu na prethodno razdoblje najvećim dijelom radi provedenog ispravnog evidentiranja ulaganja u računalne programe nabavljene u 2017. i većih potraživanja za prihode poslovanja.
  2. AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja: u odnosu na prethodno razdoblje ostvareni su više za 8.126.000 kn ili 74,0% i odnose se na potraživanja za prihode ostvarene od igara na sreću i spomeničke rente koji se prenose u sljedeću godinu.
  3. AOP 163 Obveze: obveze iskazane u iznosu 4.570.592 kn veće su u odnosu na prethodno razdoblje za 2.922.809 kn ili 177,4%. Gotovo u cijelosti se odnose se nedospjele obveze za materijalne rashode (dospijeće početak 2019.).
 
  1. AOP 244 Izvanbilančni zapisi: u okviru Izvanbilančnih zapisa iskazana su vozila nabavljena putem leasinga, sudski sporovi u tijeku i umjetnička djela (slike) na posudbi. U odnosu na prethodno razdoblje veći su radi provedenog ispravnog evidentiranja nabavljenih vozila iz 2017.  
Ministarstvo kulture je od siječnja 2018. započelo izvanbilančno evidentirati obveze za isplate pomoći, donacija i prijenosa na temelju ugovora o dodjeli sredstava korisnicima nakon provedenog javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi.
Sudski sporovi u tijeku su sporovi sa društvom Croatia film d.o.o. i društvom Jadran film d.d (obrazloženje).
 
 
 
 
Zagreb, 30. siječnja 2019.                                                           
  MINISTRICA
 
                                                                     dr. sc. Nina Obuljen Koržinek