Što je program Kultura 2007. -2013?

Što je program Kultura? 
 
Program Kultura je okvirni program Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. godine čija je provedba započela 1. siječnja 2007. godine zamijenivši program Kultura 2000. Za cjelokupno programsko razdoblje izdvojeno je oko 400 milijuna € koji se na godišnjoj osnovi alociraju kulturnim institucijama i organizacijama koje s partnerima sudjeluju u europskim projektima.
 
Tri osnovna prioriteta Programa jesu promicanje transnacionalne mobilnosti kulturnih djelatnika kao i kulturno umjetničkih djela i proizvoda te promicanje međukulturnog dijaloga. Ova tri prioriteta okosnica su svakog projekta koji je sufinanciran sredstvima programa EU Kultura.
 
Zemlje članice Programa su svih 27 zemalja članica Europske unije, zemlje Europskog ekonomskog prostora (Lihtenštajn i Norveška), Hrvatska kao zemlja pristupnica, zemlje kandidatkinje (Turska, Makedonija, Island, Crna Gora i Srbija) te zemlje potencijalne kandidatkinje (Bosna i Hercegovina i Albanija). Sve ostale zemlje mogu u određenoj mjeri sudjelovati u Programu u svojstvu Trećih zemalja. Republika Hrvatska postala je članicom Programa 2007. godine potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (2007. – 2013.)
 
Krovni i ujedno službeni dokument programa Kultura je Programski vodič u kojem su detaljno opisane sve zajedničke odrednice Programa kao i svaka programska aktivnost pojedinačno.
 
Tko provodi Program?
 
Program je u nadležnosti Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije (Directorate General for Education and Culture – DG EAC) koja je odlukom od 26. travnja 2007. godine delegirala Izvršnu agenciju za obrazovanje, audiovizualni sektor i kulturu (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) za koordinaciju ovog, ali i ostalih programa Unije na europskoj razini. Na nacionalnoj su razini u svakoj zemlji članici uspostavljeni CCP odjeli (Cultural Contact Point) zaduženi za koordinaciju Programa, održavanje seminara, informativnih dana, radionica te individualnih konzultacija i praktičnih informacija koje se tiču sudjelovanja u programu Kultura. Rad europskih Kulturnih kontaktnih točaka sufinanciran je iz proračuna Programa te nacionalnog proračuna svake zemlje članice. Hrvatski Odjel za kulturnu kontaktnu točku  nalazi se u Ministarstvu kulture.
 
Kome je Program namijenjen?
 
Programom se osigurava potpora projektima, organizacijama, promotivnim aktivnostima i istraživanju u svim područjima kulture osim u audiovizualnom sektoru za koji je formiran poseban program Unije pod nazivom MEDIA. U Programu mogu sudjelovati neprofitne privatne ili javne ustanove/organizacije s pravnom osobnošću čija primarna aktivnost spada u područje kulture (kulturni i kreativni sektor) sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa.

Kako sudjelovati u Programu?
 
Svi sudionici projekata programa Kultura mogu u njemu sudjelovati ispunjavanjem elektronske prijavnice kao i pratećih dokumenata koje je osim elektronskim potrebno poslati i poštanskim putem Izvršnoj agenciji u Brussels. U projektima je moguće sudjelovati kao koordinator odnosno vodeći partner projekta koji ima glavnu operativnu i financijsku odgovornost u projektu, kao suorganizator, pridruženi partner ili partner iz Treće zemlje.
 
 

Koje su vrste programskih aktivnosti koje je moguće sufinancirati sredstvima Programa?


Program Kultura sastoji se od tri programske aktivnosti i pripadajućih potkategorija koje je moguće sufinancirati, a to su:
 
 
Potpora za kulturne projekte (1)
 
 Projekti višegodišnje suradnje (1.1.) u trajanju od 3 do 5 godina okupljaju najmanje šest kulturnih organizacija iz najmanje šest različitih zemalja članica Programa (koordinator + 5 suorganizatora). Najviša godišnja potpora EU za ovakvu vrstu projekata na godišnjoj razini iznosi između 200.000,00 i 500.000,00 € odnosno najviše 50% ukupnih dozvoljenih troškova* projekta.
 
---
 
 Projekti kratkoročne suradnje (1.2.1.) u trajanju do 24 mjeseca okupljaju najmanje tri kulturne organizacije iz najmanje tri različite zemlje članice Programa (koordinator + 2 suorganizatora). Najveća moguća potpora EU koju je moguće ostvariti za cjelokupno trajanje projekta iznosi od 50.000,00 do 200.000,00 € odnosno najviše 50% ukupnih dozvoljenih troškova* projekta.
 
---
 
 Projekti književnih prijevoda (1.2.2.) u trajanju do 24 mjeseca osiguravaju potporu za prevođenje književnih djela s jednog europskog jezika na drugi. Ova je potpora namijenjena izdavačkim kućama, a može iznositi između 2.000,00 i 60.000,00 €. Njome se osiguravaju isključivo troškovi prevođenja europskih djela te je u okviru nje za prijevod moguće prijaviti najviše deset književnih djela.
 
---
 
 Projekti suradnje s Trećim zemljama (1.3.5.) u trajanju do 24 mjeseca okupljaju najmanje tri organizacije iz najmanje tri zemlje članice Programa te najmanje jednu organizaciju iz odabrane Treće zemlje i/ili podrazumijevaju kulturne aktivnosti koje se odvijaju u Trećoj zemlji. Najveća moguća potpora EU koju je moguće ostvariti za cjelokupno trajanje projekta iznosi od 50.000,00 do 200.000,00 € odnosno najviše 50% ukupnih dozvoljenih troškova* projekta. U 2012. godini bit će otvorene prijavnice za suradnju s Južnoafričkom Republikom dok će 2013. godine kao i posljednji rok Programa biti otvorene prijavnice za suradnju s Australijom i Kanadom.
 
---
 
 Potpora za europske kulturne festivale (1.3.6.) ima za svrhu sufinancirati kulturne festivale s europskom dimenzijom. Maksimalan iznos potpore je 100.000,00 € što predstavlja najviše 60% dozvoljenih troškova. Uvjeti za ovu potporu pet je već održanih festivala kao i uključenost najmanje sedam europskih djela u zadnjem izdanju i izdanju festivala za koji se traži potpora. Ovom je potporom moguće sufinancirati isključivo ne-nacionalni dio programa.
 
---
 
Potpora za organizacije aktivne u području
kulture na europskoj razini (2)

 

Ova potpora odnosi se na kulturne organizacije koje djeluju u području kulture na europskoj razini koje mogu ostvariti potporu za troškove poslovanja. Maksimalni iznos potpore EU kreće se od 100.000,00 do 600.000,00 €, ovisno o natječajnoj kategoriji, a može se ostvariti najviše u iznosu do 80% ukupnih dozvoljenih troškova*. Tri su kategorije organizacija koje udovoljavaju ovim natječajnim kriterijima, a to su:
 
Veleposlanici – orkestri, pjevački zborovi, kazališne skupine i plesni ansambli čija djelatnost ima stvarnu europsku dimenziju i čije se aktivnosti provode u najmanje sedam zemalja Programa.
 
Mreže za posredovanje – to su povezani članovi određene kategorije kulturnih operatera koji djeluju na europskoj razini, moraju postojati najmanje godinu dana i imati članove u najmanje petnaest zemalja članica Programa.
 
Platforme za strukturni dijalog – to su organizacije koje su aktivno uključene u strukturni dijalog s Europskom komisijom te su za potporu pozvane direktno od strane Izvršne agencije. Platforme okupljaju tijela iz civilnog društva, nevladinih organizacija aktivnih u području kulture (mreže, zaklade, NGO-i, profesionalne organizacije) koji djeluju na europskoj razini i imaju članove u najmanje petnaest zemalja članica Programa.
 
---
 
Projekti suradnje između organizacija uključenih u
analizu kulturnih politika (3.2)

 
Ova projektna aktivnost osigurava potporu projektima suradnje između privatnih i javnih organizacija kao što su odjeli za kulturnu djelatnost na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini vlasti, kulturni opservatoriji ili zaklade, sveučilišni specijalizirani odjeli za kulturnu tematiku, profesionalne organizacije i mreže itd. Aktivnosti moraju obuhvatiti najmanje tri organizacije i tri zemlje članice Programa. Projekt može trajati između 12 i 24 mjeseca, a maksimalna moguća potpora koju je moguće ostvariti iznosi 120.000,00 € odnosno najviše 60% ukupno dozvoljenih troškova*.
 

 
* Dozvoljeni troškovi neke aktivnosti su troškovi koje je ostvario korisnik ili potkorisnik, a koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
 
- ostvareni su za vrijeme trajanja aktivnosti kako je navedeno u Ugovoru o dodjeli potpore / Odluci o dodjeli potpore, osim troškova za završna izvješća i potvrde o financijskom izvješću o provedenoj aktivnosti i temeljnom obračunu;
- vezani su uz predmet ugovora i navedeni su u ukupnom procijenjenom proračunu za aktivnost;

- neophodni su za provedbu aktivnosti koja je predmetom potpore;
- moguće ih je utvrditi i provjeriti s obzirom da su zabilježeni u računovodstvenim knjigama korisnika;
- udovoljavaju zahtjevima važećih poreznih i socijalnih propisa;
- umjereni su i opravdani te udovoljavaju uvjetima valjanog financijskog poslovanja.