Nacrt Javnog poziva za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje 
 

N A C R T  J A V N O G  P O Z I VA
ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA ZA 2018. GODINU


 
 
I.
Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za zapoticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini za sljedeća područja:
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualna umjetnost
4. Audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja)
 
Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.
 
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
 
II.
Korisnik državne potpore/potpore male vrijednosti je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003[1], a prima državnu potporu/potporu male vrijednosti, bez obzira na njezin oblik i namjenu.
Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju Zakona o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013. Na temelju navedene Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od triju fiskalnih godina u kontinuitetu ne smije biti veći od 200.000 EUR.
Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a)         jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b)         jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c)         jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće na temelju ugovora sklopljenoga s tim poduzećem ili odredbi statuta ili društvenog ugovora tog drugog poduzeća;
d)         jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa putem jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Sve potpore male vrijednosti koje je jedan poduzetnik primio moraju se navesti u Izjavi o korištenim potporama male vrijednosti.
 
Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu provodi se na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Zakona o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17).
 
III.
 
Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore .pdf
 

 
Sljedeći troškovi neće se financirati:
 • porez na dodanu vrijednost (bez obzira na to je li poduzetnik u sustavu PDV-a)
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave
 • nabava/kupovina/najam vozila
 • troškovi formalne naobrazbe
 • tečajevi stranog jezika
 • troškovi nastali prije datuma potpisivanja ugovora
 • carinske i uvozne pristojbe
 • novčane kazne i troškovi parničenja
 • bankovne naknade, troškovi jamstava i slični troškovi
 • troškovi pretvaranja, naknade i gubitci po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun.
 
IV.
Za provedbu Javnog poziva za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godin Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta osigurali su _________ kuna. (iznos sredstava bit će definiran javnim pozivom)
Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta.
 
V.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 • elektronički popunjenu i ispisanu prijavnicu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe
 • obaveznu opću dokumentaciju
 • obaveznu programsku dokumentaciju
 
 
A. OBAVEZNA OPĆA DOKUMENTACIJA
a) trgovačko društvo i zadruga
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
 • preslika rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, odnosno ako ima više osnivača, društveni ugovor iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva
 • preslika obavijesti o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (prema NKD-u 2007.)
 • preslika kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2017. koji je potvrdila FINA
 • BON-2 ili SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja
 • izjava o nepostojanju duga prema državi za povezane subjekte
 • izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima
 • preslika Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za ožujak 2018. godine
b) obrt
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
 • preslika obrtnice (ako je zajednički obrt, treba dostaviti i presliku ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva) i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra
 • obrti koji posluju u sustavu poreza na dohodak dostavljaju presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2017. godinu
 • obrti koji posluju u sustavu poreza na dobit dostavljaju presliku kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2017. koje je potvrdila FINA
 • BON-2 ili SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja
 • izjava o nepostojanju duga prema državi za povezane subjekte
 • izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima
 • preslika Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za ožujak 2018. godine
c) ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
 • preslika Rješenja o upisu u sudski registar ustanova
 • akt o osnivanju ustanove
 • preslika Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (ako postoji takvo rješenje)
 • preslika kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2017. koje je potvrdila FINA
 • BON 2 ne stariji od 30 dana
 • preslika Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za ožujak 2018. godine
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja
 • izjava o nepostojanju duga prema državi za povezane subjekte
d) umjetnička organizacija
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
 • preslika Rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture; za subjekte koji obavljaju kazališnu djelatnost potreban je i upis u očevidnik kazališta
 • organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva trebaju dostaviti presliku potvrde o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te presliku kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2017.
 • organizacije koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva trebaju dostaviti presliku potvrde o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te presliku Godišnjeg financijskog izvještaj o primicima i izdacima za poslovnu godinu 2017.
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja
 • izjava o nepostojanju duga prema državi za povezane subjekte
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija
 • za zaposlene presliku Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za ožujak 2018. godine
e) djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 • izjava o nepostojanju duga prema državi za povezane subjekte
 • preslika cjelovite prijave poreza na dohodak za 2017. godinu koja sadrži potvrdu o zaprimanju Porezne uprave Ministarstva financija
 • pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti ostvarenih u 2017. godini (Obrazac P-PPI)
 
f) samozapošljavanje/novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanova, zadruga (osim u području književno-nakladničke djelatnosti)
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 • izjava o nepostojanju duga prema državi za povezane subjekte
 • dokaz o registraciji poslovnog subjekta, a za obrtnike i djelatnost slobodnih zanimanja potvrdu o upisu u registar obveznika poreza na dohodak
 • preslika obavijesti o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (prema NKD-u 2007.)
 • za osobe koje su ranije imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost potrebno je dostaviti Potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan, ne stariju od 30 dana, ovjerenu na Poreznoj upravi
 • poslovni plan samozapošljavanja - popunjen, potpisan i ovjeren
 
B. OBAVEZNA PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • popunjeni propisani Obrazac proračuna predloženog projekta
 • predugovor ili odluka za namjenu zapošljavanja koja sadrži naziv radnog mjesta i predviđeni iznos bruto plaća, ponude/predračuni za troškove aktivnosti za koje se traže sredstva (u skladu s popunjenim Obrascem proračuna projekta)
 • detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama uključujući i novozaposlene osobe i sl.)
 • razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore
 • opis dosadašnje djelatnosti
 • programski plan rada i razvoja za sljedeće tri godine iz kojeg će biti vidljiva svrhovitost tražene potpore te održivost ostvarenih kratkoročnih ciljeva uz pomoć potpore za prijavljeni poduzetnički projekt (najviše do 5 stranica teksta i tabličnih prikaza)
 
Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama - prijava“ na adresu:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
VI.
 
Razmatrat će se prijave podnositelja koji:
 • ispunjavaju uvjete Javnog poziva i u roku su dostavili traženu dokumentaciju
 • nisu podnijeli više od jedne prijave
 • imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme), uključujući vlasnika (osim umjetničkih organizacija, djelatnosti slobodnih zanimanja i novonastalih pravnih ili fizičkih subjekata)
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • pozitivno posluju i nakon oporezivanja nisu ostvarili dobit veću od 1 milijun kuna u prethodnoj godini
 • imaju podmirene obveze prema državi po svim osnovama ili rješenje Porezne uprave o odobrenju obročne otplate duga
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su ispunili ugovorne obveze za potpore koje su ostvarili u prethodnim godinama od tijela javne vlasti
 • nije im osnivač tijelo javne vlasti
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • kojima nije blokiran poslovni račun
 • su obavljanjem djelatnosti slobodnih zanimanja (uključivo i samostalni umjetnici) u prethodnoj godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (vidljiv u prijavi poreza na dohodak za 2017. godinu).
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti, ako su im iste dodijeljene
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.
 
VII.
Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za pojedino programsko područje. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta www.mingo.hr nakon donošenja odluke.
 
VIII.
Prijave koje udovolje propisane uvjete, vrednovat će se prema sljedećim kriterijima:
 
RELEVANTNOST (0 – 25 bodova)
 • Koliko prijavljeni program doprinosi ostvarenju ciljeva i prioriteta Javnog poziva?
 • Uključuje li prijavljeni program jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva?
 • Predviđa li program uključivanje poduzetnika usmjerenih na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti i orijentacijom na zapošljavanje, rast i razvoj?
 • Sadrži li prijavljeni program relevantne i ostvarive neposredne rezultate (vidljivi po završetku programa) i dugoročne učinke (vidljivi u roku od 2 godine od završetka programa) kao što su:
 • otvaranje novih radnih mjesta/zadržavanje postojećih  
 • povećanje prihoda po zaposleniku
 • povećanje prisutnosti i vidljivosti na međunarodnom tržištu
 • povećanje prihoda od prodaje
 • smanjenje troškova poslovanja
FINANCIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI (0 – 10 bodova)
 • Ima li predlagatelj dovoljno iskustva u upravljanju projektima?
 • Ima li predlagatelj dovoljno stručnih znanja?
 • Ima li predlagatelj dovoljno upravljačkih sposobnosti (uključujući osoblje, opremu i sposobnost upravljanja proračunom projekta)?
 • Ima li predlagatelj dovoljne i stabilne izvore financiranja?
 • Jesu li u prijavljenom programu obrazloženi izvori vlastitog financiranja?
METODOLOGIJA (0 – 15 bodova)
 • Jesu li predložene programske aktivnosti u skladu s ciljevima i očekivanim rezultatima?
 • Koliko je koherentan cjelokupni program, odražava li analizu problema, uzima li u obzir vanjske čimbenike i predviđa li ključne/glavne rizike za uspješno provođenje programa?
 • Je li plan aktivnosti jasan i izvediv u predviđenom trajanju programa? 
 • Jesu li programske aktivnosti planirane logičnim slijedom (u skladu s uzročno-posljedičnim aktivnostima)?
ODRŽIVOST (0 – 10 bodova)
 • Jesu li očekivani rezultati predloženog programa: 
 • održivi financijski (kako će se programske aktivnosti financirati kad financiranje iz ovog izvora završi?)
 • usklađeni s potrebama ciljane publike.
ISPLATIVOST PRORAČUNA PROJEKTA (0 – 20 bodova)
 • Kakav je omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata?
 • Jesu li predloženi troškovi programa neophodni za njegovu provedbu?
KVALITETA PROGRAMA (0 – 20 bodova)
 • Je li prijavljeni program:
 • stručno utemeljen i visoke razine kvalitete
 • ekonomičan
 • profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora
 • inovativan
 • utemeljen u već postojećoj praksi i tradiciji
 
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima Programa i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.
 
 
IX.
Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenome roku dostaviti Ministarstvu kulture Izvješće o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom. Rok za realizaciju podnesenog projekta je godinu dana od potpisivanja ugovora osim u slučaju odobravanja sredstava za zapošljavanje na 12 mjeseci. Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zadržavaju pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskoga korištenja dodijeljenih sredstava.
 

X.
Javni poziv traje 30 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dokumentacija se neće vraćati podnositeljima.
 
Zagreb, -------------- godine