Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2009. godini

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2009. godini. Rok za prijave je 06.04.2009.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 1. i članka 9. stavka 1. podstavka 18. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93, 135/06), a u svezi sa člankom 172. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine br. 70/05 i 139/08) i člankom 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 7/01 i 60/01) objavljuje
 
Javni poziv  
za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2009. godini
 
I.
1. Na ovaj „Javni poziv“ mogu se prijavljivati projekti iz područja zaštite prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i/ili Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08).
 
II.
1. Predlagatelj projekta može biti udruga, društvo ili organizacija, obrazovna institucija, JU za upravljanje zaštićenim područjima i/ili zaštićenim  prirodnim vrijednostima  na području županije ili fizička osoba.
2. Djelokrug predlagatelja projekta mora biti iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti.
3. Pravna i/ili fizička osoba koja predlaže projekt mora imati prethodno iskustvo u području zaštite prirode i biološke raznolikosti.
   
III.
1. Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
 -  prijavnicu,
 -  detaljan opis projekta,
 - dokaz o prethodnom iskustvu i postignutim rezultatima predlagatelja u radu na zaštiti prirode i biološke raznolikosti.
 
2. Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi: www.min-kulture.hr
   
IV.
1. Ministarstvo pridržava pravo odabrati projekt i odrediti iznos kojim će ga financirati.
2. Po projektu će se odobriti najviše 50.000 kuna (slovima: pedesettisuća kuna).
3. Prednost imaju projekti koji do sada nisu dobili financijsku potporu Ministarstva kulture.
   
V.
Prijave sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „za Javni natječaj – priroda“, mogu se predati osobno ili poslati poštom  na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.        
  
VI.
1. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave poziva.
2. Prijava projekta koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju navedenu u prijavnici, kao i prijava koja se ne dostavi u navedenom roku neće se razmatrati.


Najave