Recenzije novih medija

4.
Organizacija: Romsko nacionalno vijeće
Medij: Romi.hr
Broj bodova: 337
Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo uređivačku koncepciju, osobito u dimenzijama doprinosa afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava kao i u kategoriji doprinosa pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa i društvenih tema u medijima.
Međutim, koncepcija medija Romi.hr u znatno slabijoj mjeri doprinosi ispunjavanju funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih. Također, premda su ciljane publike jasno opisane (udruge Roma, jedinice lokalne samouprave, državne institucije – za tiskano izdanje; šira javnost i mladi Romi – internetsko izdanje), nedostaje detaljnije promišljanje oblikovanja i recepcije medijskog sadržaja koji bi bio više odmaknut od tema izravno povezanih s javnim politikama za Rome poput Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Dekade za Rome itd. (zdravstvo, obrazovanje, diskriminacija...) čime se potencijalno smanjuje kapacitet medija pri ostvarenju integracije romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo.
Tim za provedbu medijskog projekta dobro je strukturiran (glavni urednik – Stojan Obradović, iskusan poznavatelj manjinskih medija i informiranja manjina; zaposlenici RNV, romski aktivisti te volonteri Europske volonterske službe), međutim, iako se u prijavi navodi da članovi tima imaju veliko iskustvo u području ljudskih i manjinskih prava, povijesti Roma itd. - iz prijave nije razvidno njihovo medijsko iskustvo, odnosno profesionalni kapacitet kako relevantne teme iz područja ljudskih i manjinskih prava oblikovati kao aktualan i zanimljiv medijski sadržaj.
 
5.
Organizacija: Umjetnička organizacija "Noć hrvatskog filma i novih medija"
Medij: Sineast.hr
Broj bodova: 323
Veći dio Povjerenstva visoko je ocijenio uredničku koncepciju, osobito u kategorijama doprinosa afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava, prepoznajući potencijal projekta za filmski medij i širu kulturnu proizvodnju u kojoj je sve manje mjesta za ozbiljnije i angažiranije (filmske) analize. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo te prepoznalo pristup filmu iz različitih teorijskih perspektiva, neprestano propitivanje filma kao žanra te upućenost na teoriju filma, što govori u prilog dubini analitičnosti medija, ali i o njegovom interaktivnom pristupu društvenim i političkim pitanjima, nadilazeći tako granice samog filma. Medij je nešto slabije ocijenjen prema kriteriju doprinosa pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa i različitosti kuta gledanja. Nažalost, premda je visoko plasiran na rang listi novih medija, zbog snažne konkurencije, ograničenih sredstava i malog broja potpora za nove medije, medij nije predložen za financiranje.
 
6.
Organizacija: Hrvatsko društvo pisaca
Medij: Kritika-hdp.hr
Broj bodova: 321
Povjerenstvo je u projektu prepoznalo važan potencijal za razvoj kulturne scene, posebice u zabrinjavajućem vremenu nestanka kritičkog diskursa i marginalizacije kulturnih tema u sklopu srednjestrujaških medija. U tom smislu Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje potrebu za osnivanjem medija takvog kritičkog profila te visoko vrednuje kapacitete i kompetencije uredništva sastavljenog od afirmiranih i stručnih urednika. Vodeći se kriterijima Javnog poziva, Povjerenstvo je visoko ocijenilo vaš projekt, no uređivačka se koncepcija ipak pokazuje kao odveć specijalizirana, te je općenito slabije vrednovana prema kriterijima doprinosa pluralizmu medijskog predstavljanja različitih društvenih grupa, doprinosu afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava kao i ispunjavanju funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih.
 
7.
Organizacija: udruga Filmofil
Medij: Filmofil.hr
Broj bodova: 312
Povjerenstvo je prepoznalo potencijal medija u stvaranju originalnih autorskih tekstova iz različitih perspektiva i pohvalnom smatra viziju medija u stvaranju kritičkih tekstova koji bi propitivali ideologije i politike filma i tako doprinijeli afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava. Kritički odnos prema filmu, medijima i ideologijama koje (ne)vidljivo prožimaju sustav važan je dio izgradnje pluralnog demokratskog društva. Medij ima potencijala okupiti stručan tim motiviranih suradnica i suradnika, a Povjerenstvo prepoznaje i inicijativu da se u rad i oblikovanje medija uključe i mladi, neafirmirani kritičari i studenti koji bi mogli učiti od svojih starijih i iskusnijih koleg(ic)a.
Ipak, Povjerenstvo u mediju ne prepoznaje dostatan potencijal da vrši funkciju nadzora politički i ekonomski moćnih. Tekstovi koji propituju filmske i, posljedično, izvan filmske ideologije nedvojbeno su bitni, ali upitno je imaju li dovoljno jak potencijal izazvati i propitati strukture moći. Premda je Povjerenstvo visoko ocijenilo potencijal medija u stvaranju tekstova osobite kontekstualne dubine, u koncepciji nije dovoljno jasno objašnjeno kako uredništvo planira približiti tekstove širem čitateljstvu koje se tek treba upoznati s kritičkim gledanjem i čitanjem filmova i medija. Također, nejasan je odnos medija prema proizvodnji filmske teorije kao temelja promišljanja o filmskoj umjetnosti.
 
8.
Organizacija: Udruga redakcija
Medij: Lokal.hr
Broj bodova: 308
Osnaživanje lokalnih medijskih poduhvata i premrežavanja lokalnih medija Povjerenstvo smatra izuzetno važnim pa tako visoko vrednuje opći cilj projekta i osnovnu ideju portala kao nacionalnog informativnog mrežnog portala fokusiranog na lokalne zajednice jer takvih projekata u medijskom polju gotovo da nema. Dio Povjerenstva prepoznao je važnost medija u doprinosu pluralizmu društvenih tema u medijima i doprinosu pluralizma medijskog predstavljanja društvenih grupa, no općenito je ocijenjeno da projekt zahtijeva dodatnu razradu i učvršćivanje koncepcije te jasniju artikulaciju u skladu s prioritetima Javnog poziva.
 
9.
Organizacija: Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
Medij: Radio92fm
Broj bodova: 296
U kategoriji novih medija na ovogodišnjem je Javnom pozivu prijavljen velik broj kvalitetnih medijskih projekata. Povjerenstvo je visoko rangiralo prijedlog uredništva Radio92fma, prije svega zbog naglašenog doprinosa afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava, ali i zbog značajnog doprinosa pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa i tema kojih nedostaje na drugim terestrijalnim radijima koja pokrivaju slična koncesijska područja.
Premda je kao važna dimenzija vrednovanja postignuća te njihovog utjecaja na ispunjavanje ciljeva Javnog poziva navedeno ispitivanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja medija, uredničkom koncepcijom nije razvidno kako se Radio92fm namjerava pozicionirati prema centrima moći, odnosno na koji način želi ispuniti funkciju nadzora ekonomski i politički moćnih. Također, nedostatno je pojašnjeno kako se u konkretnim emisijama unutar programske sheme radija obrađuju teme – u kojoj se mjeri medij usmjerava na rekonstruiranje posljedica i uzroka predstavljenog događaja, odnosno koliko to kompetentno i upućeno čini, kakva je kritička i analitička vrijednost tih priloga?
Načini vrednovanja višestruki su i u skladu s dobrom demokratskom praksom (mišljenja slušatelja putem ciljane ankete i interna evaluacija programa od strane glavne urednice), ali bilo bi uputno uključiti i novinare/-ke u proces procjene kvalitete sadržaja, kao i mogućnost da kreiraju programsku politiku medija. 
 
10.
Organizacija: Zadruga za etično financiranje
Medij: www.zef.hr
Broj bodova: 293
Medijski projekt www.zef.hr zamišljen je kao portal koji će „razumljivim jezikom približiti model poslovanja koji će kreirati benefite za cjelokupno društvo“. Bavljenje etičnim financiranjem Povjerenstvo ocjenjuje kao nedvojbeno važan i perspektivan projekt, no smatra da medij ipak u nedostatnoj mjeri korespondira s kriterijima Javnog poziva, prije svega onima koje se odnose na doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa i društvenih tema u medijima te afirmaciji građanskih ljudskih prava. Prema mišljenju Povjerenstva, medij ne postavlja dovoljno uvjerljiv temelj za ozbiljnije propitivanje društvene, političke i ekonomske sfere.
 
11.
Organizacija: Udruga „MI“ – Split
Medij: www.seniori.hr
Broj bodova: 279
Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo uređivačku koncepciju interaktivnog web portala kojim se unaprjeđuje pristup relevantnim informacijama za starije osobe, ali i za članove njihovih obitelji, stručnjake i nadležne službe, te nudi pristup bazi podataka pružatelja usluga, institucija, službi i udruga, angažiranih u društvenoj skrbi oko starije populacije.
Povjerenstvo je medij pozitivno ocijenilo prema kriteriju doprinosa medijskom predstavljanju društvenih grupa i doprinosa afirmaciji njihovih prava, kao i doprinosa pluralizmu društvenih tema i različitosti kuta gledanja na njih, dok je skromnije ocijenjeno ispunjavanje funkcije nadzora politički i ekonomski moćnih te informativna širina komunikacije. Unatoč kvaliteti uređivačke koncepcije i kompetentnosti za bavljenje navedenim temama, te pravodobnosti pokretanja ovog medija u vrijeme ubrzanog starenja populacije i rastuće uporabe interneta među starijim osobama, zbog ograničenja sredstava medij nije ušao u najuži krug za potporu.  
 
12.
Organizacija: Ekološko kulturna scena (EKS)
Medij: Informativni portal Una
Broj bodova: 279
Povjerenstvo je relativno pozitivno ocijenilo koncept prijavljenog projekta, posebice u aspektima promocije pluralizma društvenih tema u medijima, kao i doprinosa afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava. Nedvojbeno je riječ o potentnom i perspektivnom projektu kojemu je cilj medijsko-društvena revitalizacija područja s ekonomske, političke i kulturne margine s nižom razinom društvene razvijenosti. No, s obzirom da je riječ o još nepokrenutom mediju s relativno skromnim uredničkim i novinarskim kadrom, iz priložene prijave ostaje nejasno kako bi se i u kojoj mjeri postavljeni ciljevi mogli i ostvariti.
Povjerenstvo predlaže preciznije, uže definiranje uređivačke koncepcije s obzirom na spomenute otežavajuće okolnosti određene kadrovskim limitima, kao i povezivanje opisane problematike lokalne zajednice sa širim kontekstima srodnih tematskih sklopova čime bi u percepciji i produkciji lokalno postalo globalnim i obratno, a što bi se moglo postići uključivanjem u šire, već postojeće mreže medijske i društveno-aktivističke „scene“ te povezivanjem s potencijalnim suradnicima iz drugih krajeva i regija koji se bave srodnim pitanjima.
 
13.
Organizacija: Udruga (na)gluhih osoba „Videatur“
Medij: „Valja vidjeti“
Broj bodova: 270
Povjerenstvo je u prijavljenoj uredničkoj koncepciji prepoznalo doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa i tema i posebice doprinos afirmaciji građanskih političkih i socijalnih ljudskih prava.
Međutim, ciljevi uredničke koncepcije više su usmjereni projektno: „na osposobljavanje gluhe i nagluhe zajednice da u što moguće više u svim područjima društveno korisnih djelatnosti s razumijevanjem i stvaralački pristupa problemima uhodavanja iste zajednice u nacionalnu zajednicu da se u njoj može stalno usavršavati ići u korak s njenim razvojem (...)“ nego medijski. Iz uredničke koncepcije nije razvidno koje ključne teme medij želi oblikovati, na koji način će upravo tim temama doprinijeti medijskom pluralizmu, kako će postići informativnu „širinu“ komunikacije te kakav kritički i analitički pristup će uključiti u obradu tema s ciljem postizanja kontekstualne „dubine“ komunikacije. Iz predložene uredničke koncepcije u velikoj mjeri izostaje i ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih.
Da je riječ o projektu udruge a ne promišljanju medija najrazvidnije je kod vrednovanja koje se u cijelosti odnosi na izvještavanje voditelja aktivnosti voditelju projekta. Vrednovanje medija trebalo bi uključivati povratnu informaciju recipijenata, sudjelovanje novinara u kreiranju i rekreiranju medijskog sadržaja na osnovi povratnih informacija čitatelja/-ica, nezavisnu evaluaciju društvenog utjecaja medija i druge interaktivne evaluacijske alate.
 
14.
Organizacija: Nezavisna medijska mreža
Medij: 24info.hr
Broj bodova: 242
Povjerenstvo je pozitivnom ocijenilo namjeru medija da dade „glas onima koji ga nemaju“, to jest da se bavi marginaliziranim skupinama i manjinama, no nejasna je neusklađenost između opisa ključnih karakteristika uređivačke koncepcije i povijesti medija, gdje se u prvom slučaju marginaliziranima daje prioritet, dok se u drugom bavljenje njima kroz volontiranje i humanitarni rad stavlja na začelje djelatnosti.   
Kako je riječ o tek pokrenutom mediju, bez jasno operacionalizirane programske koncepcije i strukture, ostvarenje navedenih ciljeva i dosezanje željenih recipijenata čini se teško ostvarivim. Jedan od glavnih nedostatka nepostojanje je odmaka od mainstream medija, pa i sam naziv medija sugerira da je riječ o klasičnom news portalu, dok se u povijesti medija ističe bavljenje djelatnošću medijskih agencija, a najčitaniji članci su aktualne vijesti, najave događaja i crna kronika.     
Povjerenstvo je uređivačku koncepciju pozitivno ocijenilo prema kriteriju doprinosa pluralizmu društvenih tema i medijskog predstavljanja društvenih grupa, dok je slabije ocijenjena po funkciji nadzora te po širini i dubini komunikacije. Dio povjerenstva uređivačku je koncepciju ocijenilo nedovoljno razrađenom i manjkavom, što je pridonijelo skromnijem ukupnom rezultatu bodovanja.
 
15.
Organizacija: Prijatelji životinja
Medij: Web portal Prijatelji životinja
Broj bodova: 227
Povjerenstvo smatra poželjnim i pozitivnim postojanje portala posvećenog zaštiti životinja, no procijenjeno je da projekt u značajnoj mjeri odstupa od prioriteta Javnog poziva. U prvom redu, svojim je tematskim sklopom suviše ograničen (specizam, zdrava prehrana, životni stilovi itd.), nedostaje mu komunikacijske širine i dubine, te ne korespondira u dovoljnoj mjeri s ključnim kriterijima Javnog poziva kao što su doprinos afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava te doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa ili pak nadzora ekonomski i politički moćnih. Premda predstavlja nedvojben doprinos u širenju spektra tema, projekt u nedovoljnoj mjeri zastupa druge marginalizirane skupine i (ljudsko) društvo u cjelini, koje je ipak fokus Javnog poziva.
 
16.
Organizacija: Udruga UPRIV
Medij: Baranja.hr
Broj bodova: 226
Povjerenstvo je ocijenilo da je riječ o izrazito regionalistički orijentiranom portalu posvećenom njegovanju, očuvanju i jačanju tradicijskih, običajnih i kulturno specifičnih obilježja regije kakva je Baranja. Takav profil medija nije, dakako, problematičan po sebi, ali postaje otežavajućom okolnošću u primjerima Javnog poziva kakav je ovaj u kojem se posebice naglašava važnost kriterija poput funkcije medija kao kontrolno-nadzornog mehanizma pozicija moći, različitosti kuta gledanja na socijalne, političke i ekonomske zbilje u njihovim medijskim reprezentacijama, društveno-kritičku ulogu medija i tomu slično. Povjerenstvo je mišljenja da su takvi elementi znakovito podzastupljeni ili potpuno neprisutni u ovom projektu. (Također, urednička koncepcija u svome glavnom dijelu prezentira projekt „BARANJIZACIJA!“ što upućuje na oduševljenost specifičnostima lokalnog tipa bez potrebnog kritičko-afirmativnog odmaka.)
U tom smislu i prema ključnim kriterijima Javnog poziva, projekt je slabije vrednovan.
 
17.
Organizacija: UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja
Medij: Gradovi duhovi u Hrvatskoj
Broj bodova: 222
Povjerenstvo je mišljenja da je organizacija-prijavitelj, s institucionalnim korijenima u domeni prirodoslovnih znanosti (biologija, geografija, geologija, fizika i kemija), značajnim dijelom u diskrepanciji s uredničkom koncepcijom predloženog medijskog projekta koja je u većoj mjeri usmjerena ka kulturno-povijesnoj baštini, odnosu ruralnih i urbanih lokaliteta, a sve je to pritom i nadograđeno idejom svojevrsnog objedinjavanja putem umjetničke fotografije i žanra fotoreportaže.
Tema napuštenih, izumrlih naselja iznimno je važna u hrvatskom kontekstu, no pristup temi je odveć općenit i iz uređivačke koncepcije je nejasno koliko bi bio dubinski sondiran i interdisciplinaran. Povjerenstvo je u tom smislu zaključilo da je riječ o nedovoljno preciznom, fokusiranom i predstavljenom projektu koji ne zadovoljava temeljne kriterije zadane Javnim pozivom, poput medijske funkcije promicanja građanskih, ljudskih i socijalnih prava, angažiranosti i nestranačke političnosti medija, kritičkih uvida i odmaka u reprezentaciji društveno relevantnih tema, itd.
 
18.
Organizacija: Udruga ljubitelja stripa „StripOs“
Medij: Komarac Zujavac, školarcima stripa list
Broj bodova: 221
Povjerenstvo je mišljenja da predloženi projekt ima pedagoško-edukativni potencijal i važnost, ali u svojim ključnim postavkama ne upisuje se, nažalost, u temeljne smjernice zadane Javnim pozivom (društveno-kritička angažiranost, kontrola političkih i ekonomskih struktura moći, odmak pogleda na socijalnu zbilju u odnosu na srednjostrujaške narative, itd.). Pitanje je i je li neophodno, s obzirom na dob primarnih recipijenata ovog medija (djeca osnovnoškolskog uzrasta), inzistirati na tiskanoj (i time skupljoj) verziji ovog stripa, ili se odlučiti za produkcijski jeftiniju, a recepcijski vrlo prijemčivu formu digitalno-portalskog izdanja. Na tom tragu moguće je u postavkama uredničke koncepcije medija pronaći zacrtane ciljeve koji su u svojevrsnom raskoraku s ambicijom izdavanja tiskanog izdanja ovog medija (na primjer, usvajanje novih medija i praćenje tehnologije i trendova; uključivanje mlađih uzrasta i njihovo upoznavanje s upotrebom novih medija i tehnološkim mogućnostima; i tomu slično).
 
19.
Organizacija: Udruga ljubitelja stripa „StripOs“
Medij: Internetska stranica www.stripos.org
Broj bodova: 214
Iz uređivačke koncepcije Povjerenstvo nije iščitalo dostatan doprinos afirmaciji građanskih, političkih, socijalnih i ljudskih prava, ispunjavanju funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih te u smislu informativne „širine“ informacija; smjernica koje su neke od temeljnih prilikom određivanja kriterija Javnog poziva. Uređivačka koncepcija prijavljenog projekta ne objašnjava jasno vezu između aktivnosti udruge i njezine medijske reprezentacije. Drugim riječima, dojam je da je ideja pokretanja portala temeljena tek na viziji produžene 'reklamne' slike same udruge, a ne prostora/medija s vlastitom genezom u svrhu produkcije sadržaja rukovođenih načelima/kriterijima ovog Javnog poziva.
 
20.
Organizacija: Marko Uvodić Splićanin
Medij: Bili galeb
Broj bodova: 200
Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje želju za očuvanjem nematerijalne baštine splitske čakavštine, edukacijsku notu u djelovanju udruge Marko Uvodić Splićanin (rad sa školskom djecom), no prema natječajnim propozicijama takav je medijski projekt ipak preuzak u smislu doprinosa medijskom pluralizmu, što predstavljanja društvenih grupa što društvenih tema, izostaje traženi kriterij doprinosa snažnijoj afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih prava te ispunjavanja funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih. Sadržajni okvir očuvanja splitske čakavštine uzak je i odviše parcijalan interes, bez jasnijih poveznica sa širom društvenom zajednicom.
 
21.
Organizacija: Centar za poduzetništvo Općine Čepin
Medij: KUPUSARA
Broj bodova: 200
Ovaj zanimljiv i donekle arhaičan projekt (tisak radi informatički nepismene starije populacije), svjedoči da nakon nestanka medija koji su zadovoljavali potrebe informiranja građana na određenom području, slijedi njihovo samoorganiziranje kojim ispunjavaju taj informacijski vakuum, posebno u odnosu na djelovanje lokalnih vlasti, što se i ističe u konceptu.
Ipak, vodeći se priloženom uređivačkom koncepcijom ovog lokalnog mjesečnika duhovitog naziva, Povjerenstvo je procijenilo da medij u nedovoljnoj mjeri korespondira s prioritetima Javnog poziva, s obzirom na to da je riječ o izrazito lokalnom i usko fokusiranom community mediju, koji ne stremi bitnije pridonijeti medijskom i tematskom pluralizmu javnog prostora u Hrvatskoj, afirmirati politička i socijalna ljudska prava, niti vršiti nadzor ekonomski i političkih moćnih.
 
22.
Organizacija: Udruga branitelja Domovinskog rata Moj-grad
Medij: Vjesnik.eu
Broj bodova: 199
Uredničku koncepciju news portala Vjesnik.eu Povjerenstvo je ocijenilo kao nedovoljno razrađenu, konkretnu, jasnu i preciznu. Programske odrednice medija suviše su općenite, poput nakane medija da se tekstovima „vrati svakodnevnom čovjeku“ tako što će ući „u srž svakodnevnih problema“, a preopćenitom je ocijenjena i ideja povratka „zanemarenim postavkama odgovornog javnog priopćavanja“. Zbog nejasno artikuliranih smjernica i uredničke koncepcije medija iz koje nije razvidno kako medij korespondira s prioritetima Javnog poziva, projekt je Povjerenstvo slabije ocijenilo prema svim kriterijima Javnog poziva.
 
23.
Organizacija: Bono vox Cres
Medij: Radio Cres
Broj bodova 154
Povjerenstvo prepoznaje važnost osnaživanja i diversifikacije lokalnog medijskog djelovanja te u tom smislu vrednuje inicijativu osnivanja medija lokalno važnog za otok Cres kao izvor otočkih informacija i oblika medijskog opismenjavanja mladih na otoku. Međutim, prema prioritetima i kriterijima Javnog poziva te na temelju iznimno oskudne i nedostatno razrađene prijave, Povjerenstvo je zaključilo da medijski projekt u ovom trenutku ne ispunjava postavljene propozicije; nejasna je zastupljenost marginaliziranih društvenih skupina i tema u planiranom programu, izostavljena su objašnjenja širine i kontekstualne dubine komunikacije, nije uočljiv doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih skupina, doprinos pluralizmu društvenih tema, različitost kuta gledanja, doprinos afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava kao i ispunjavanje funkcije nadzora.
Povjerenstvo savjetuje da budući opisi projekta budu konkretniji, analitičniji i elaboriraniji da bi se na temelju takvih pokazatelja moglo jasnije prosuditi važnost medijskog poduhvata.
 
24.
Organizacija: Udruga privatnih iznajmljivača Moja Šolta
Medij: Mapa integrirane turističke ponude Šolte
Broj bodova: 143
Na temelju predložene uređivačke koncepcije i ciljeva ovog projekta Povjerenstvo je ocijenilo da nije riječ o „inovativnom mediju“ već o (za Hrvatsku) originalnoj promotivnoj turističkoj brošuri od izrazito lokalnog interesa, koja po procjeni Povjerenstva ne zadovoljava niti jedan od prioriteta i kriterija Javnog poziva. Turistička promocija lokalnih zajednica (posebice privatnih iznajmljivača) ni u jednom svom segmentu ne doprinosi pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa ni tema u medijima, afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava, niti bilo kojim svojim dijelom ispunjava funkciju nadzora ekonomski i političkih moćnih, pa je u skladu s tim i rangirana.